Der foreligger mange misforståelser om udlejers adgang til at opsige lejemål. Opsigelsen og hvilke bestemmelser, der kan anvendes afhænger dels af hvornår lejemålet er indgået og dels af om udlejer har mere end 1 aktiv udlejning af bolig på opsigelsestidspunktet.  Endvidere er der forskel på om det, der opsiges er et værelse, en ejerbolig til helårsbeboelse eller evt. en del af udlejers bolig. Nedenfor behandles forholdet, hvor udlejer ønsker at opsige en lejer, der har lejet fx. hus eller lejlighed, herunder både andels- og ejerlejlighed. 

Udlejers opsigelse af lejer i lejeforholdet indgået efter 1. juli 2015

Ved lov 310 af 30. marts 2015 indførtes reglen i lejelovens § 82, litra c), om fri ret til opsigelse til egen benyttelse af udlejede ejer- og andelsboliger.
Det forudsættes:
1. at lejeaftalen er indgået 1. juli 2015 eller senere,
2. at udlejer selv agter at bebo det lejede,
3. at udlejer selv ejede lejligheden, da den blev udlejet til lejer, og
4. at udlejer på opsigelsestidspunktet ikke ejer andre udlejede ejer- eller andelsboliger.
Endvidere skal der gives:
5. lejer en opsigelsesfrist på 1 år, og
6. opsigelsen skal opfylde en række formkrav.

Disse vilkår kan ikke fraviges til skade for lejer, dvs. der kan ikke aftales andre vilkår, uanset at lejer måtte underskrive disse. Dette medfører endvidere, at lejer altid skal gives 1 års varsel og at udlejer kan påvise at have intention om at skulle bebo det lejede selv (dvs. anvende det lejede som sit hjem). 

Endvidere kan opsigelse altså ikke ske under henvisning til at lejemålet enten er solgt, eller ønskes solgt. 

Der er for så vidt ikke specifikke krav om, at udlejer skal forbeholde sig opsigelsesretten i lejekontraktens §11, men det er anbefalelsesværdigt, at kontrakten alligevel indeholder forbehold om udlejers adgang til opsigelse, således det har været lejer klart fra begyndelsen. 

Forsendelse og formkrav

Opsigelsen fra udlejer til lejer kan ikke, endnu, undtages fra skriftlighedskrav. Dvs. opsigelsen skal sendes i 2 eksemplarer heraf bør det ene eksemplar sendes rekommanderet til lejer og udlejer bør sørge for at opbevare indleveringsattest med Track and Trace nr. således det kan dokumenteres at opsigelsen om ikke andet er forsøgt afleveret til lejer, hvilket anses som tilstrækkelig dokumentation for fremsendelse. 

Endvidere skal selve opsigelsen indeholde tydelig angivelse af hvilken bestemmelse i lejeloven, der gøres brug af. I dette tilfælde lejelovens §82 stk. 1 litra C. Der skal endvidere være tydelig angivelse af ophørs tidspunkt, evt. fraflytningstidspunkt, hvis dette er aftalt anderledes end ophør i lejekontraktens §11. Dertil skal der være indsigelsesvejledning til lejer og det bør tillige fremgå af brevet, at brevet er afsendt i 2 eksemplarer. 

Lejers indsigelse imod opsigelse

Gør lejer indsigelse i mod opsigelsen, skal udlejer, for at oppebære opsigelsen, indbringe sagen for Boligretten ved udtagelse af stævning mod lejer. Dette bør drøftes med SAPU forinden, for at sikre at både omstændigheder, vilkår, formkrav mv. er tilstede og giver adgang til opsigelse. Foretager udlejer sig intet inden for 6 uger efter lejer har gjort skriftlig indsigelse, bortfalder opsigelsen. 

Bliv medlem og få konkret vejledning 

Hvis du er i tvivl om opsigelse af dit lejeforhold, kan du med fordel blive medlem hos SAPU. Vi gennemgår lejekontrakten og de nærmere omstændigheder med dig, gerne telefonisk, således du bliver fuldstændig oplyst om din retsstilling og evt. mulighed for at opsiger lejer. Dette gælder selvsagt også hvis lejeforholdet er indgået tidligere end 1.7.2015 idet der her gælder andre regler, samt hvis lejemålet fx. er udgjort af et værelse, en beboelseslejlighed i udlejers hus eller andet, som skal opsiges efter andre bestemmelser og hvor der gælder andre vilkår. 

Læs også vores mere dybdegående blogindlæg om lejers opsigelse og udlejers opsigelse

Medlemskab kan oprettes via vores hjemmeside