U havde et gyldigt fraflytningskrav mod L, til trods for at U ikke rettidigt havde fremsendt en flytteopgørelse til L's nye adresse. U havde gjort kravet behørigt gældende mundtligt i forbindelse med selve flyttesynet

GD 2014/05 Ø U havde et gyldigt fraflytningskrav mod L, til trods for at U ikke rettidigt havde fremsendt en flytteopgørelse til L's nye adresse. U havde gjort kravet behørigt gældende mundtligt i forbindelse med selve flyttesynet.

Resume:

I forbindelse med et afholdt flyttesyn konstaterede U en række forhold, der betragtedes som manglende vedligeholdelse af lejemålet. Der blev udarbejdet en fraflytningsrapport på stedet, som blev gennemgået med L. L afviste at underskrive rapporten. U fremsendte kort efter rapporten til L, men til den gamle adresse, hvormed L ikke modtog rapporten på sin nye adresse inden for fristen i BRL § 98, stk. 2. Huslejenævnet afviste derfor, at U kunne rette et krav mod L under henvisning til sagens oplysninger og den begrænsede bevisførelse, der kunne føres for nævnet. Boligretten lagde derimod til grund, at U faktisk havde gennemgået de enkelte mangelsforhold med L til flyttesynet, hvorfor kravet var gjort rettidigt gældende på mundtlig vis. Landsretten stadfæstede boligrettens dom for så vidt angår den rettidige reklamation.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med L's fraflytning den 13. april 2010 afholdtes flyttesyn. I denne forbindelse udarbejdede U en fraflytningsrapport, hvoraf fremgik en række forhold vedrørende L's mangelfulde vedligeholdelse. U sendte den 15. april 2010 rapporten til L's fraflyttede adresse med anbefalet post. Den 7. januar 2011 sendte U en flytteafregning til L på L's nye adresse med et betalingskrav på kr. 115.165,05. L gjorde herefter gældende, at denne aldrig havde modtaget den udarbejdede fraflytningsrapport, hvorfor U havde fortabt sin adgang til at gøre kravet gældende, jf. LL § 98, stk. 2. L indbragte sagen for huslejenævnet, som den 26. januar 2012 traf afgørelse om, at U ikke rettidigt havde gjort sit krav om istandsættelse gældende over for L.

Rettens begrundelse og konklusion:Byretten:

U anlagde sag ved byretten, som den 30. januar 2013 nåede frem til, at U havde et gyldigt krav på istandsættelsesomkostninger over for L, allerede fordi U under flyttesynet havde gennemgået fraflytningsrapporten med L og tydeligt gjort sit krav gældende i henhold til LL § 98, stk.1. Dette var til trods for, at U ikke havde udleveret en kopi af rapporten til L.

Landsretten:

Landsretten fandt det tillige godtgjort, at U på tydelig vis havde gjort sit krav gældende til selve flyttesynet i overensstemmelse med LL § 98, stk. 1, hvorfor U ikke havde fortabt sit krav, uanset den manglende fremsendelse af fraflytningsrapporten til L på dennes nye adresse.