Krav på Kvitteringer efter istandsættelse

Hej.

Efter tidligere lejer er fraflyttet, og lejligheden er istandsat, spørger lejer om jeg kan sende kopi af kvitteringer.

Der er flere ting jeg ikke har kvittering på, i form af fuge, malertape, skruer, malerbakker, pensler m.m, da det er noget jeg har haft til at ligge derhjemme, og det er noget jeg har købt for flere år siden. Tingene, og materialerne er stadig nye og aldrig brugt og det er nutidens listepris jeg har krævet på fraflytningsopgørelsen. 

Den tidligere lejer har været meget besværlig hvad angår flytning, og opgørelse, så har ikke rigtigt lyst til at sende kvitteringer, hvis jeg ikke er tvungen til det. 

Er der lovgrundlag der siger lejer har ret til kvitteringer, eller ikke?

Hvis lejer har ret til kvitteringer, hvad kan jeg da gøre ved de punkter jeg ikke har kvitteringer på?

Det drejer sig "kun" om 1745kr

Hilsen Jonas Thim

Svar

Hej Jonas 

Nej der er ikke som sådan krav om at du skal levere kvitteringer. Du kan bare meddele lejer, at du har anvendt materialer du havde liggende i forvejen, samt at du har anvendt din egen tid på arbejdet, hvis det er tilfældet. Lejer skal selvsagt betale uanset om materialerne har været indkøbt tidligere, og det er iøvrigt også af samme årsag at man kan udskyde istandsættelse forstået således, at man kan prissætte det overfor fraflyttende lejer uden at lade det udføre. 

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU

Lejekontrakt

Hej sapu

Jeg har en lejekontrakt som udløber d.1.3.2020.

Jeg ville høre hvordan jeg skal forholde mig. Mine lejere vil gerne forlænge og det samme vil jeg. Men ville også gerne have undersøgt om en evt huslejestigning er muligt? Mvh Claus 

Svar

Hej Claus

hvis der skal ændres husleje skal det formentlig ske ved at lave ny kontrakt, men send den nuværende til os https://sapu.dk/conversations 


så ser jeg lige på det 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU 

Udvælgelse af lejer

Hej Mark

Jeg har forsøgt at ringe men der er kø. Jeg har fået anskaffet mig en lejlighed i selskabsregi. Jeg overvejer at udleje lejligheden til SBJV (brobyggeri Vordingborg) som er et joint venture der skal bruge denne til en medarbejder og sin familie. Jeg har flere spørgsmål i denne forbindelse, herunder hvordan jeg sikrer at det er den påtænkte familie og ikke et arbejdshold der benytter lejligheden og om der ellers er yderligere juridiske risici ved at indgå kontrakt om bolig med et firma (udover konkurs). Herudover har jeg spørgsmål til om det kan aftales en fast lejeregulering på f.eks. 2% årligt når det er en lejlighed med markedsleje fra 2004...


Mvh. Tobias Dahlerup

Svar

Hej Tobias 

VI har ikke umiddelbart dårlige erfaringer med den slags udlejninger - jeg tror det kan være ganske godt. Du skal have påført i kontrakten under §1 at det er selskabet der lejer huset, og under benyttelse (nederst i §1) anføres navne på de mennesker der skal bebo huset. 

Hvis de lader andre bebo huset kan du ophæve lejeforholdet. 

Du kan aftale nettoprisindeksering årligt, men ikke en fast årlig regulering på fx. 2%.

udskiftning af vandmålere

i forbindelse med udskiftning af vandmålere, vil jeg spørge om jeg må pålægge udgiften på forbrugsregnskabet fra Ista/Clorius.. Både de nye målere og udgiften til udskiftning

med venlig hilsen


Pia Vennekilde

Svar

Hej Pia 

Nej selve udgiften til at få udarbejdet forbrugsregnskab kan ikke pålægges lejer. 

Udgifter der kan medtages i vandregnskabet: 

Det fremgår af lejelovens § 37, stk. 5, at udlejer kan medtage samtlige udgifter til betaling for vand i vandregnskabet. Det vil sige, at selve betalingen for vandet samt alle afgifter m.v., som afledes heraf, kan medtages i vandregnskabet.

Derimod kan udgifter, som kun indirekte hænger sammen med vandforbruget, ikke medtages i vandregnskabet. Det gør sig gældende for udgifter til aflæsning af forbrugsmålere, udarbejdelse af vandregnskab m.v. Disse udgifter må udlejer fortsat selv afholde via de løbende lejebetalinger.Vedr. opsætning af målere anses dette som en forbedring og du kan forlange en lejeforhøjelse som følge heraf jf. LL §58

§ 58. Har udlejeren under iagttagelse af § 65, stk. 2-4, forbedret det lejede, kan han forlange lejen forhøjet med et beløb, der modsvarer forøgelsen af det lejedes værdi.

Stk. 2. Lejeforhøjelsen skal som udgangspunkt kunne give en passende forrentning af den udgift, der med rimelighed er afholdt til forbedringen, samt dække afskrivning og sædvanlige udgifter til vedligeholdelse, administration, forsikring o. lign.


Opsigelse

Jeg har lejet en lejlighed ud fra Mai 2015 med årligt forlængelse, fra Mai 2018 til og med Mai 2020.  Jeg vil gerne bruge lejligheden selv. Hvordan opsiger jeg juridisk korrekt og hvornår kan jeg regne med at lejligheden vil står til rådighed. 

mvh

Freia P. Euler  mail: clinic@docfreia.dk, phone: 41624670

Svar

Hej Freia

Vil du ikke lige sende lejekontrakten til os via vores Chat, som du finder her https://sapu.dk/conversations 

Så skal jeg gerne vurdere hvordan og om der kan ske opsigelse. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Istandsættelse af lejemål

Jeg har en lejer, som fraflytter efter 3 år i lejemålet. 

Da han overtog lejligheden var den nymalet - og gulve ny lakerede.

Spørgsmålet går på vægge, da jeg mener at ny lejer "har krav på" nymalet lejlighed. Fraflytteren har behandlet vægge fint - ingen huller og/eller nævneværdig skidt på vægge. Dog ser de jo ikke nymalede ud.

Jeg har tænkt mig at lade vægge male. Pris herfor ikke indhentet, men forventer i omegnen af kr 8-10.000. Spørgsmålet er, om jeg med rette kan tilbageholde dette beløb i depositum (helt eller delvist). 

Grundet til mit spørgsmål skyldes bl.a lovbekendtgørelse nr. 927 af 04. September 2019 


Ser frem til dit svar.

Svar

Hej Michael 

I det omfang, at lejer har været pålagt indvendig vedligehold og at denne ikke har malet i 3 år mener jeg godt du kan pålægge lejer en udgift til maling. Som det fremgår af nedenstående dom er perioden ikke altafgørende for om der kan fremsættes krav. 

Typisk vil man forlange at indvendig vedligehold medfører maling af det lejede hvert 5. år. Hvis lejer har beboet det lejede i 3 år ville jeg, som udgangspunkt, beregne 3/5 dele af den fulde udgift til maling af lejemålet som følge heraf med tillæg af konkrete skader/mangler. 

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


GA_2018_02_U_kunne_fremsætte_krav_om_istandsættelse_af_lejemål_i_medfør_af_de_nye_fraflytningsregler__selv_om_lejemålet_kun_havde_varet_ca._41_2_måneder_ved_L_s_fraflytning.pdf

Overgang til forbrugsafregning af vand

Har i Rosengade 3 lejemål, hvor forbrug af vand er inkluderet i lejen. Herudover har jeg i kælderen fælles vaskefaciliteter, hvor vand til vaskemaskine ligeledes er en del af huslejen.

Overvejer at opgraderer, således at jeg på varmesiden overgår fra gamle fordampere (Brunata) til moderne fjernaflæste målere. I den forbindelse, kunne jeg godt tænke mig at få separate målere af forbrugsvand i de 3 lejemål - samt måler på vand til kælder. Herefter vil jeg have en forbrugsbaseret afregning (via a conto betaling) på al forbrug i de pågældende lejemål.

Kan forstå, at det kræver et varsel til lejer. Mener at have læst, at dette er 6 uger. Desuden skal jeg vel sænke huslejen tilsvarende med, at der betales et a conto for vand, således at lejer umiddelbart (ved samlet vandforbrug uændret) er skadesløs?

Varme er allerede a conto afregnet med årlig opgørelse.

Spørgsmålet er: Er det tilladt for mig at tage udgift til samlet vandforbrug 2019 - dele dette ligeligt med de 3 lejemål - nedsætte lejen med dette resultat? Således er leje umiddelbar uændret, når leje+a conto vand lægges sammen.

Har et andet lejemål, hvor der er overgået til forbrugsafregnet vand. Vandforbrug falder ganske betragteligt, når de betaler for eget forbrug :-)

På forhånd tak for svar.

Michael Olsen

Svar

Hej Michael 

Ja det er korrekt at overgang til aconto skal varsles med 6 uger. Lejen skal nedsættes tilsvarende det aconto beløb der varsles, men hvis det passer nogenlunde med det regnestykke du kan lave på det nuværende forbrug på ejendommen er det helt fint. 

Der kan være lidt spekulation i at kun at nedsætte lejen så lidt som muligt, og så konvertere den nedsættelse til aconto vand. Navnlig idet, at aconto vand jo kan sættes op hvis det efterfølgende viser sig at være for lidt. 

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Overslag på husleje, på et lejemål jeg endnu ikke ejer

Hejsa,

Jeg har kigget på en lejlighed på Nørrebro, som jeg godt kunne tænke mig at købe. Jeg har haft fat i Huslejenævnet, i håb om at de kunne oplyse mig nogenlunde hvad jeg ville kunne tage i husleje for den givne lejlighed, men det kan de desværre ikke.

Derfor har jeg nu meldt mig ind her hos jer, i håb om I måske kan hjælpe mig med at få en nogenlunde retvisende ide om, hvad jeg kan tillade mig at tage i husleje.

Boligen det drejer sig om, er denne: https://www.boligsiden.dk/salg/909754177

Jeg ser frem til at høre fra jer!


Mvh Nicolai

Svar

Hej Nicolai 

Er boligen tiltænkt dig selv eller måske børn på sigt? Grunden til jeg spørger er, at lejligheden som ren investerings / udlejningsprojekt ikke er vildt velegnet. Forbedringerne der er lavet på køkken og bad ser overfladiske ud, og virker ikke særligt gennemarbejdede. Således vil den formentlig ikke kunne kvalificere efter BRL 5.2, da det ikke forekommer at der er brugt ret mange penge på det. 

Dertil er den beliggende i Kbh kommune, som regulerer leje meget stramt sammenlignet med fx nabo kommunen. 

Således kan det blive svært, i det omfang at en kommende lejer klager til huslejenævnet, at forrente købsprisen fornuftigt. Jeg vil umiddelbart vurdere, at Københavns Huslejenævn vil regulere denne lejlighed til ca. 950 kr. pr. m2. svarende til kr. 4.590 pr. md. ekskl. forbrug. 

Der skal således være andre årsager til at købe den, fx at du gerne selv vil bebo den eller har børn hvortil den passer godt i beliggenhed osv. 

Hvis købet primært er investering / udlejning ville jeg finde et andet emne og måske overveje at se ud af København, da du kan finde udlejningslejligheder i fx. Køge som ud fra et investeringsmæssigt synspunkt giver meget mere mening (højere tilladt husleje, lavere købspris, stor efterspørgsel på private lejeboliger). 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPUsommerhus

Jeg lejer to sommerhuse ud på samme grund. Jeg har nu opsagt lejerne, men den ene lejer accepterer ikke opsigelsen.

Denne lejer bor imidlertid ulovligt i mit sommerhus i vinterperioden, jeg har bedt vedkommende om at flytte ud i vinterhalvåret,

kan jeg sige min lejers råderet over sommerhuset op, med henvisning til at de bruger lejemålet til helårsbolig og ikke sommerhus.

Mange venlige hilsner

Ida Gislason

Gravatar


Svar

Hej Ida 

Ja hvis det er tydeliggjort overfor lejer i lejekontrakt eller lign at der er tale om leje af sommerhus, så kan du, efter varsel herom, foretage kombineret opsigelse / ophævelse af lejeforholdet under henvisning til lejers anvendelse af det lejede i strid med kontrakten og i strid med boligens tilladte anvendelse. Send gerne lejekontrakt mv. til os via https://sapu.dk/conversations 

Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU


Skimmel

Hej,

Kan I hjælpe med et godt råd til hvordan jeg skal gribe dette an:

Min lejer er gået til LLO, da de er blevet syge af skimmel/fugt på to værelser.

Mit spørgsmål er om det er noget jeg må gøre noget ved nu, eller det skal afvente resultatet af de målinger hun har sat i gang via professionelle (hendes initiativ, og uden at jeg er informeret forud for dette).

Jeg er selvfølgelig ikke interesseret i at der er fugt eller skimmel (skal selv bo i huset på sigt, så det skal være i orden).
Mit næste skridt ville være at få renset ned, og etableret noget automatisk udluftning i begge lokaler (i stil med Duka one pro 50 eller lign.).

Men hvad må jeg - og hvad skal jeg gøre for stille mig bedst muligt i en evt. sag?

Historien er:

Lejer flytter ind i november 2017 (første lejer siden huset blev købt og sat i stand)

Samme vinter oplyser hun at der er skimmel/fugt, og jeg melder det til ejerskifteforsikring, som er ude og måle - men oplyser at det ikke er noget der er dækket, og at fugtniveau er normalt. Det kan desuden skyldes kuldebro fra kold ydervæg, møbler placeret for tæt på ydervæg og/eller dårlig udluftning.

Tidligere lejer (barnebarn til tidligere ejer) oplyser at der ikke har været problemer med fugt de år han har boet på samme værelser.

Vi får renset ned med protox hysan svampedræbende og derefter svampe forebyggende. Samt aftalt at møbler rygges lidt væk fra ydervægge. Dette hjælper og vi hører ikke mere.

Vinteren efter er der ingen problemer (dette kan jeg dog ikke bevise, da jeg kun har spurgt mundlig) - men hun har ikke på noget tidspunkt gjort opmærksom på andre problemer (har tjekket alle sms/messenger og mails siden lejemålets start).

Nu skriver hun så at de ikke har kunnet sove i værelserne de sidste år, og derfor er gået til LLO.

Jeg har svaret hende med en mail der beskriver hele vores korrespondance siden indflytning, og sagt at jeg er overrasket over at hun er gået til LLO uden at jeg har været kontaktet først, og har haft mulighed for at undersøge og udbedre evt. fejl. Samt at jeg gerne vil udbedre det, hvis det er noget der skyldes fejl på huset.

Hun har svaret at hun ikke er enig i min udlægning (uden at komme ind på hvad hun evt. er uenig med).

Jeg har skrevet igen og spurgt til hvad det er i min oversigt, som hun evt. ikke er enig i.

Det er hvor vi er pt - og jeg er derfor interesseret i om jeg må/skal kontakte hende og bede om adgang for at rense skimmel ned, samt evt. etablere automatisk udsugning, så jeg kan udelukke at det er manglende udluftning der er årsagen.

Det blev en længere omgang - men sig endelig til hvis I har brug for yderligere for at kunne svare.

Det drejer sig om lejemålet på Grønlandsvej 5.


Med venlig hilsen

Brian Wilcken Petersen

Svar

Hej Brian 

Jeg ringer lige til dig senere idag også, men ville lige give dig et svar her på siden. 

Hvis lejer påstår, at der er problemer med skimmelsvamp / fugt er hun faktisk forpligtet til at give dig besked med det samme. Evt. undersøgelser hun selv igangsætter uden at have informeret dig om det nuværende problem, vil i udgangspunktet være omkostninger hun selv hæfter for. 

Nu hvor du så er blevet bekendtgjort med problemet, ville jeg varsle adgang til det lejede efter LL §54. Varslet behøver således ikke være med 6 uger som ellers er normen, hvis udlejer skal ind i lejemålet for at lave arbejder. 

Du kan varsle det med 4-5 dage. Du har ret til at komme ind i huset og vurderer omfanget af problemet, således der kan tages stilling til hvad der skal gøres. I det omfang, at problemet i virkeligheden er lejers adfærd og anvendelse af det lejede vil der selvsagt blive et opgør herom, da jeg i så fald vil mene at lejer selv skal bekoste både evt. undersøgelser du igangsætter samt den efterfølgende udbedring. 

Lejere har historisk set ofte anvendt skimmelsvamp som "afpresning" overfor udlejer, typisk med henblik på at opnå økonomiske fordele eller til at komme ud af et lejemål uden at skulle kunne afkræves istandsættelse mv. 

Men som sagt, første skridt er at du varsler adgang til det lejede, så du ved selvsyn kan konstatere hvad det er for nogle problemer der er tale om. Hvis lejer iøvrigt nægter dig denne adgang, skal hun meddeles at adgangsnægtelse i et sådan tilfælde vil medføre ophævelse hvis det gentager sig, derefter skal hun varsles igen. Fortsætter adgangsnægtelsen 2. gang kan hun ophæves fra lejemålet. Det er ikke valgfrit for lejer om du må få adgang. Skimmelsvamp er et alvorligt forhold og du har ret til at komme ind i lejemålet. 


Med venlig hilsen

Mark Jensen

SAPU