Viser spørgsmål i kategorien Huslejenævnet

udskiftning af vandmålere

i forbindelse med udskiftning af vandmålere, vil jeg spørge om jeg må pålægge udgiften på forbrugsregnskabet fra Ista/Clorius.. Både de nye målere og udgiften til udskiftning

med venlig hilsen


Pia Vennekilde

Svar

Hej Pia 

Nej selve udgiften til at få udarbejdet forbrugsregnskab kan ikke pålægges lejer. 

Udgifter der kan medtages i vandregnskabet: 

Det fremgår af lejelovens § 37, stk. 5, at udlejer kan medtage samtlige udgifter til betaling for vand i vandregnskabet. Det vil sige, at selve betalingen for vandet samt alle afgifter m.v., som afledes heraf, kan medtages i vandregnskabet.

Derimod kan udgifter, som kun indirekte hænger sammen med vandforbruget, ikke medtages i vandregnskabet. Det gør sig gældende for udgifter til aflæsning af forbrugsmålere, udarbejdelse af vandregnskab m.v. Disse udgifter må udlejer fortsat selv afholde via de løbende lejebetalinger.Vedr. opsætning af målere anses dette som en forbedring og du kan forlange en lejeforhøjelse som følge heraf jf. LL §58

§ 58. Har udlejeren under iagttagelse af § 65, stk. 2-4, forbedret det lejede, kan han forlange lejen forhøjet med et beløb, der modsvarer forøgelsen af det lejedes værdi.

Stk. 2. Lejeforhøjelsen skal som udgangspunkt kunne give en passende forrentning af den udgift, der med rimelighed er afholdt til forbedringen, samt dække afskrivning og sædvanlige udgifter til vedligeholdelse, administration, forsikring o. lign.


Vedr vandmålere og aconto - Kamstrup 2006

Hej Mark

Så er der uploadet 2 eksempler på lejekontrakter vedr. vand og aconto

Svar

Hvor henne?

Vedr vandmålere og aconto - Kamstrup 2006

Vi har 13 lejemål. Det er kun 6 af dem der i øjeblikket betaler aconto vand.

Du snakkede noget om at man kun kan bede om aconto vand hvis alle har seperate vandmålere. Skal det være på kold OG varm, eller??

Og hvis de har seperate målere, så kunne vi varsle dem om at de skal betale vand.

Var der noget man kunne gøre bagud, hvis de har vandmålere, når der ikke er nævnt noget i kontrakterne?

Skal der laves nye kontrakter eller hvordan med det?

Svar

Kære Bahman Separlous


Forbrug og opkrævning af "vand" som definition inkluderer alene forbrugsvand eller populært kaldet koldt vand. Opvarmning af vandet henhører under varmeregnskab. 

Hvis der er særskilte vandmålere, der måler m3 forbrug af vandet til de enkelte lejemål og disse iøvrigt ikke måler noget andet vandforbrug end lejers eget, kan vand opkræves aconto eller via afregning mellem lejer og forsyning.  

Du kan dog ikke ændre en eksisterende lejekontrakt, således at denne overgår til aconto vand. Det er kun lejer, der kan kræve at vand skal betales på baggrund af en fordeling på måler. 

Hvis der skal ske en overgang til aconto vand, kræver dette således at lejer er indstillet på at indgå en ny lejekontrakt. Ellers må du afvente at nuværende lejer flytter og ny lejer flytter ind, hvor du således kan aftale særskilt betaling for vand med den nye lejer. 

Du er velkommen til at sende en eller flere kontrakter til vurdering på vores Chat eller via email info@sapu.dk 

Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


Manglende betaling for el

Til rette vedkommende

Jeg fik en ny lejer per 1. juni 2018. Det er et polsk par, og da de ikke taler dansk, men forståeligt engelsk, gjorde jeg et stort nummer ud af at gennemgå lejekontrakten punkt for punkt på engelsk, herunder at jeg iht. § 5 i lejekontrakten ikke leverer strøm.  Jeg gjorde derfor udtrykkeligt opmærksom på, at de skulle tilmelde sig elselskabet, således at de fremover fik regningerne for elforbrug direkte derfra. Det er den 13. lejer jeg har i mit hus, og det har aldrig tidligere været et problem, at lejer selv tilmeldte sig elselskabet.

I december 2018 fik jeg en opringning fra lejer, som med panik i stemmen fortalte, at der ikke var noget strøm. Jeg sagde til ham, at han skulle kontakte elselskabet ved det tel.nr. som står på bagsiden af lågen til sikringsskabet. Jeg hørte ikke mere til sagen, men efter et stykke tid henvendte jeg mig til elselskabet (Ørsted) for at høre hvad problemet havde været. jeg fik at vide, at man havde afbrudt strømmen, fordi der ikke havde været betalt fra den 7.6. frem til medio december. Man havde nu opgjort det samlede skyldige beløb for perioden 7.6. 2018 - 31.1.2019 til i alt 14.455,63 kr. 

Jeg har selvfølgelig henvendt mig til lejer og fortalt, at de skylder for elforbrug, og at jeg ville forsøge at få en rimelig afdragsordning med elselskabet. Det lykkedes mig at få en afdragsordning, hvorefter jeg betaler det skyldige beløb over 6 rater, dvs. 2.409,27 kr. hver den 1. i måneden startende den 1. marts. Afdragsordningen er indgået mellem elselskabet og mig som ejer af ejendommen. Elselskabet ønsker ikke at indgå en aftale med lejer, men kun med ejer. Jeg har gentagne gange bedt lejer om at betale mig det månedlige beløb, men lejer reagerer ikke på mine henvendelser, hverken per mail eller telefon. Jeg har til dato betalt to afdrag, i alt 4.818,54 kr.

Jeg vil gerne have jeres råd mht. hvad jeg kan gøre for at inddrive pengene. Kan jeg opsige lejekontrakten? Eller er jeg tvunget til at fradrage beløbet i depositum, når de fraflytter den 30. maj 2020?

Jeg er bosiddende i Litauen, og kan træffes på mail (talldane14@hotmail.com) eller mobil +370 650 760 52.

Med venlig hilsen

Mads Meinert Jensen

Svar

Sendt til dig pr. email også (inkl. vedhæftninger)

Hej Mads 

Jeg skal beklage du først får svar nu. Jeg har forlænget dig for 1 måned uden beregning. Du har ventet for længe på svar - det er jeg ked af. 
Svar her: 


Jeg mener ikke der kan herske tvivl om at lejer er pligtig til at skulle betale for den brugte strøm, herunder det beløb der er udestående hvoraf du har dækket en del over din rate betaling til el selskabet. Jeg antager, at lejekontrakten er krydset af således at der står NEJ til at udlejer leverer strøm? Det er ikke afgørende, men det er bedst hvis det er tilfældet. 


Konkret foreslår jeg følgende: 


Du meddeler dem at beløbet du allerede har betalt sammen med næste rate du skal betale (som jeg antager skal betales 1 maj) forfalder sammen med deres husleje betaling med forfald d. 1 maj. Dvs: 


Marts afdrag  kr. 2.409,27
April afdrag kr. 2.409,27 
Maj afdrag  kr. 2.409.27 


Husleje kr. 5.000,00  (eksempel - kender ikke lejen) 


Total forfald 1 maj:  kr. 12.227,81


Og at i det omfang at de ikke betaler dette beløb, som er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet, vil der først blive fremsendt påkrav til dem og derefter, hvis ikke betaling falder, ophæves lejemålet efter Lejelovens §93 stk. 1 litra A. 


Skulle de herefter ikke betale 1 maj så er det afsted med påkrav (vedhæftet) og derefter ophævelse (vedhæftet) når fristen i Påkravet er overskredet (se Guide vedhæftet) Mvh
Mark Jensen
SAPU.dk

Svar på lejevurdering

Hejæsentligt lavere

Jeg har netop modtaget jeres lejevurdering for min udlejningslejlighed i Roskilde. Jeg må sige at jeg er mildest talt forundret over resultatet. Hvis man kigger på en gennemsnitsleje i Roskilde for tilsvarende størrelser lejligheder ligger den på ca. kr. 120,- pr m2 pr måned. Jeres niveau ligger væsentligt lavere: Hvorfor skeler I ikke til niveauet i Roskilde som  helhed, der må da være forskel på om en lejlighed ligger centralt i en attraktiv større by - en en mindre landsby kommune??

Mvh


Jesper

Svar

Hej Rasmus 

Vores vurdering er sat ud fra vores forventning til en afgørelse fra huslejenævnet såfremt lejer klager. Roskilde er en reguleret kommune, hvilket betyder at lejen ikke må overstige lejen for tilsvarende omkostningsbestemte lejemål. Der kan altså ikke sammenlignes med almindeligt udbud. 

Jeg skal gerne uddybe telefonisk og du er meget velkommen til at ringe på tlf. 25758382. 


Mvh

Mark Jensen

SAPU.dk


OPKRÆVNING AF FORBRUGSUDGIFTER.

Spørgsmålet vedrører fordeling/opkrævning forbrugsudgifter - her tale om et erhvervslejemål.

 

Kort beskrivelse af bygningen, som spørgsmålet relaterer til:

Vi har overtaget en ”kontorbygning” i 2 planer indrettet således, at den kan rumme 6-7 lejemål (afhængig af hvor mange rum/m2 potentielle lejere ønsker at benytte). Ejendommen er tænkt som et tilbud til ”mindre erhvervsdrivende” - iværksættere, små konsulentfirmaer ol - der har brug for mindre kontorfaciliteter og adgang til fælles køkken, mødelokaler mm.

Bygningen er i alt omkring 600 m2

Kontorlokalerne (størrelse 45 - 109 m2) udgør i alt ca. 500 m2

Fællesarealet udgør i alt ca. 100 m2

Aktuelt er der udlejet 2 lejemål – i alt 150 M2

 

Spørgsmål vedrørende forbrugsudgifter

Af nuværende lejeaftale fremgår det, at lejer udover lejen betaler eget forbrug af el og varme i henhold til særskilte målere direkte til forsyningsselskaberne.

Det samlede forbrug af el + varme i huset har udgør anslået 5.000 kr. pr måned.

Det viser sig imidlertid, at der ikke er opsat målere - og ej heller sendt opkrævninger for det hidtidige forbrug. Det vil sige at det er os som udlejere, der leverer/betaler udgifterne til forsyning.

Jeg tænker umiddelbart, at vi ikke kan kræve betaling bagudrettet, men fluks skal have orienteret nuværende lejere om forpligtelsen.

Jeg tænker, at regnskabsperioden vil være 1. april- 31. marts (= opgørelsesperiode hos energiforsyningen) og at udgiftsfordelingen vil blive beregnet på baggrund af bruttoetageareal:

(Dvs. at lejemålet på 50 M2 betaler 50/600 af det samlede forbrug – 100/600, når lejerens har selvstændig råderet over 100 m2).

Jeg er i tvivl om, hvordan reglerne er og har derfor følgende spørgsmål:

1)     Kan lejerne nægte at acceptere, at opgørelsen laves ud fra en forholdsvis beregning, når det står i kontrakten at afregning sker via særskilte målere og direkte til forsyningsselskaberne. (Og dermed vil være ensbetydende med at såfremt/ så længe at der ikke er opsat målere, så skal vi som udlejere afholde alle forbrugsudgifter hos de nuværende lejere)?

 

2)     HVIS vi ikke har ret til at anvende den forholdsvise beregning og er forpligtet til at installere målere, kan lejerne i givet fald blive påført at betale en del af omkostningerne ved opsætning af individuelle målere (i givet fald hvordan opgøres/fremsættes krav herom)?

 

3)     Hvis det er ok at bruge forholdsberegningen -hvornår fra, kan vi stille krav om betaling af forbrug (f.eks. fra 1. januar 2019)?  – og hvornår kan vi påbegynde at kræve a´conto betaling for varme/el (beregnet ud fra sidste åres forbrug)?.

 

Jeg håber naturligvis, at lejerne har forståelse for ”fejlen i kontrakten” og uden videre accepter, at de nu skal betale for forbruget (og glæde sig over at de har sluppet for udgiften i et par år !!). Håber også at vi kan slippe for at opsætte målere, da antallet af rum mm vil betyde opsætning af ret så mange individuelle målere.

Jeg håber, at I vil kunne svare på ovenstående og glæder mig til at høre fra jer.

 

Med venlig hilsen

Solveig Granes


 

PS: Vil det være lovmedholdeligt at udleje nogle rum/lokaler i et kortere tidsrum - uden at der udarbejdes en ”ordinær lejekontrakt”. Det vil sige, at der blot udarbejdes en skriftlig aftale om "leje af kontorarbejdsplads” (tidsbegrænset anvendelse af lokaler/faciliteter, hvoraf præmisser, pris mm fremgår). Eller vil det være at sidestille med en ”lejekontrakt” og dermed erhvervslejelovens almindelige regler, der gør sig er gældende, hvis der skulle en evt. tvist?


Svar

Hej Solveig 

Jeg beklager forsinkelsen, jeg skulle lige have læst op på erhvervslejelovens bestemmelser. Men jo - du kan uden videre varsle en overgang til aconto. Det skal varsles med 6 uger, og varsles efter Erhvervslejelovens §48 stk. 1. Varslingen skal indeholde information om aconto beløb for hver af de poster du ønsker, at lejer fremover skal opkræves. 

Der er ikke i loven krav om at der skal være målere, hvormed det kan opgøres ud fra fx. rumfang eller bruttoetageareal. Lejerne bør orienteres om hvordan du har i sinde at fordele omkostningerne, samt regnskabsår for de relevante forbrugsposter. 

Det skal varsles med 6 uger til en betalingstermin, dvs. du kan varsle nu til ikraftræden d. 1.4.2019. 

Om du ønsker kan vi være behjælpelig med udarbejdelse og fremsendelse af varslinger.

Du er formentlig afskåret fra at opkræve forbrug der ligger forud for denne dato pga den nuværende kontrakts udformning og historikken i lejeforholdet iøvrigt. Sagt på anden måde, betaling for forbrug må altså forventes at begynde d. 1.4.2019 hvor aconto betaling kan startes. 

Vedr. udlejning af kontorlokaler for kortere tid, vil det i udgangspunktet være omfattet af erhvervslejeloven. Du kan dog godt tidsbegrænse lejeforholdet, hvis du har en begrundelse herfor jf. Erhvervslejelovens §63

Mvh

Mark Jensen

SAPU

Må man skifte varmekilde

Må man skifte varmekilde? Jeg levere varme via pillefyr og en bimåler. Må jeg installere et seperat fyr til den udlejede bolig?

Svar

Hej Morten 

Ja så længe der ikke er tale om at det bliver mere byrdefuldt, dvs. dyrere, for lejer så ser jeg ingen problemer i at skifte varmekilde.
Varme kan iøvrigt afregnes noget mere liberalt end fx. el og vand, idet varme kan afregnes efter fx. fordelingsnøgle eller lign. 

Mvh

Mark Jensen 
SAPU.dk

Varmeregnskabsår

Varmeregnskab. Vores varmeaflæsningsperiode løber fra 0101-3112 og brunata aflæser for ejerforeningen. Vi modtager regnskab 11/4 fra brunata og fremsender til lejer 30/4, så det formentligt lander hos lejer 1/5 eller 2/5. Lejer mener nu det er for sent fremkommet. Når ejerforening har brunata og udlejer således ikke selv har mulighed for at beregne varmeprisen, er det så ikke at opfatte som fra et forsyningsselskab og udlejer dermed har en vis frist til at fremsende til lejer efter egen modtagelse af varmeregnskab ? og hvad er fristen så ?

Svar

Hej Christina, Det kommer lidt an på hvad der er aftalt i lejekontrakten - hvis det er angivet at regnskabsperiode for varme følger ejerforeningens altså fra 0101 - 3112 så er regnskabet OK - i skal sende senest 3 mdr. efter i har modtaget det fra forsyning. Hvis ikke der er angivet nogen regnskabsperiode i lejekontrakten med lejer, så antager lejeloven at perioden løber fra 1 juni til 31 maj og så kan der være et problem i den måde i har fremsendt regnskabet på. Kontakt en advokat og få hendes vurdering på jeres muligheder for at opkræve varmebetaling i dette tilfælde, da det kan være lidt kringlet. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Til hvem skal lejer betale forbrug

Skal lejers betaling af udgifter til a/c varme og EL gå igennem mig, eller skal han selv betale direkte til de pågældende selskaber? Hvad gør jeg, hvis lejer bruger mere varme, end der betales for a/c? Skal jeg stå for forsikring af boligen? Eller kan jeg flytte min nuværende inboforsikring med mig til min nye lejlighed, og lade lejer betale sin egen forsikring? Hvad gør jeg med aflæsning af varme og el? Skal jeg hyre nogen til at gøre det, så det dokumenteres officielt? Kan jeg fraskrive mig økonomisk ansvar for den indvendige vedligeholdelse mens lejeren bor i lejligheden? F.eks. hvis en vaskemaske går i stykker?

Svar

Hej Kamilla, Det kan aftales i lejekontrakten om lejer selv skal sørge for opvarmning, el mv. eller ej. Underforstået om lejer skal oprette sig som kunde ved forsyningsselskaber. Det vil være at anbefale, da du som udlejer, således slipper for at skulle afleverer regnskab til lejer, ligesom manglende betaling vil være en sag mellem lejer og forsyningsselskaber. Du kan pålægge lejer at tegne indbo - men det er en god ide selv at stå for det, fordi du risikerer at lejer glemmer at betale sine forsikringer, og således vil det gå ud over din ejendom, hvis der sker skade som ellers ville være dækket af forsikringen. Aflæsning af forbrugsmålere, kan foretages sammen med lejer og skrives i en indflytningsrapport - det bør suppleres med fotos af målerstand. Alternativt kan det pålægges lejer, at der kommer fagfolk ud og gør det. Du kan pålægge lejer at vedligeholde f.eks. vaske, låse, armaturer, afløb mv. men de faste installationer i lejemålet, som f.eks. hårde hvidevarer kan du ikke pålægge lejer at erstatte hvis de går i stykker som følge af slid og ælde. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvem skal dække tabet hvis lejer ikke betaler for forbrug

Hej, jeg har lige et spørgsmål ang forbrugsudgifter. Jeg lejer min bolig ud om kort tid og de fleste detaljer er på plads, men hvad sker der i det tilfælde, at lejeren ikke betaler sine forbrugsudgifter. Det står i lejekontrakten at vedkommende skal. Vil keditorene (vandværk, EL-forsygning ovs.) forsøge at indhente det eventuelle skyldte beløb hos mig, eller vil de kun gå efter lejer? Esben Nielsen

Svar

Hej Esben Det vil afhænge lidt af hvem der har det egentlige kundeforhold med forsyningsselskabet. Hvis det i lejekontrakten angives, at udlejer ikke leverer vand, varme og el - altså at der er krydset NEJ til dette i lejekontrakten, og der således er krydset JA til at lejer selv står for dette, herunder at lejer bliver oprettet med direkte kundeforhold hos forsyningsselskaberne, så er det som udgangspunkt en sag mellem forsyningen og lejeren. Hvis lejer derimod betaler et acconto beløb til dig som udlejer, eller dvs. undlader at betale dette beløb, og det har været hensigten at du skulle afregne med forsyningen - ja, så bliver det dig der hænger på regningen hvis lejer ikke betaler. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Varsling af forhøjelse af acconto forbrug

Hvis a´konto varmebetaling skal forhøjes, hvad er så varslingsperioden ? Har man altid ret til at opsige lejemål, hvis man selv skal bebo lejlighed ? også hvis man bebor anden lejlighed i bygningen ?

Svar

Hej Mogens, Varsling af acconto betaling for varme kan ske med 6 ugers varsel til en betalingstermin, når udgifterne hertil ikke er indeholdt i lejen. Udlejeren kan med samme varsel forlange forhøjelse af løbende acconto-bidrag. Bidragene betales med lige store beløb i forbindelse med de almindelige lejebetalinger. De samlede bidrag for et år må højst opkræves med den udgift, som forventes at blive pålignet for varmeregnskabsperioden. Hvis der er tale om en ejerlejlighed, kan der være problemer ved at foretage opsigelse med begrundelse om at du skal bruge det lejede. Det er blandt andet et krav at du selv tidligere har beboet lejemålet. Er det en ejerlejlighed, som udlejeren ikke tidligere har beboet, er det tillige en betingelse, at lejemålet er indgået før 1. juli 1986. Dertil kan der ske en vurdering af opsigelsen, hvis lejer gør indsigelse i mod denne - det er angivet i loven at: Opsigelsen skal være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. Ved afgørelsen skal der bl. a. tages hensyn til, hvor længe udlejeren har ejet ejendommen, og - ved opsigelse af en lejer af en beboelseslejlighed - lejerens muligheder for at finde anden passende bolig. Det er således ikke sikkert, at du kan foretage opsigelse, men du kan forsøge at gennemføre denne og hvis lejer gør indsigelse kan sagen indbringes for boligretten. Husk at lejer skal have 12 mdr. varsel. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer vil ikke betale for renovation ud over huslejen

Hej Sapu - jeg har en villa med 2 lejemål. Et i stuepplan og 1 lejemål på 1.sal. Lejer i stueplan klager over at hun betaler for renovation "udover" hendes husleje. Dette er ikke korrekt, idet huslejen er specificeret med husleje og renovation kr. 221 kr. om mdr. hvorved huslejen ialt fremgår - jeg tolker dette som at være inkl. huslejen. Jeg har forklaret lejeren udspecificeringen af huslejen, idet hun under alle omstændigheder skal betale for renovationen. Mvh Udlejer

Svar

Hej Udlejer, Det er afgørende om renovation står som en post på linie med acconto forbrug. Hvis det er tilfældet, kan du være lidt på kant med hvad der er tilladt idet alle skatter og afgifter som udgangspunkt skal være inkluderet i huslejen. Hvis der er tale om en renovationsordning hvor lejer betaler efter forbrug, f.eks. pr. kg, vil jeg mene det er ok - men hvis der er tale om en fast afgift kan du ikke forlange dette opkrævet på linie med acconto forbrug. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan jeg lade lejer betale spildevand

Hej SAPU. Jeg har to spørgsmål til min lejekontrakt. Det ene går på om det er ok at jeg videresender min regning fra kommunes forsyning på vand og spildevand til min lejer.( jeg har under §5 sat kryds i ja til at udlejer leverer vand til lejemålet, samt ja til at udgiften til vand fordeles på grundlag af individuelle forbrugsmålere). Mit andet spørgsmål er om det er ok at jeg i §11 under særlige vilkår, har skrevet at min lejer forpligter sig til at efterleve vedtægter for ejerforeningen, (herunder at han to gange årligt skal stille op til oprydning på foreningens grund). Mvh. mette.

Svar

Hej Danny, Ja, du kan sagtens lade lejer betale spildevand og tilhørende afgifter. Der har tidligere været lidt tvivl om dette, men det er blevet accepteret retspraksis at lejer kan pålægges spildevandsafgift sammen med det ordinære vandforbrug. Det forudsætter dog at der, som du også har angivet, er seperat vandmåler til lejemålet, ellers må der ikke opkræves acconto vandforbrug og herunder spildevandsafgifter. Det kan også godt aftales, at lejer skal følge vedtægter for ejerforeningen - det skal blot beskrives i §11 i lejekontrakten og vedtægterne skal udleveres til lejer ved indgåelse af lejemålet. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Beskatning af acconto forbrug

Hej Jeg er begyndt at leje en lejlighed ud og vil benytte virksomhedsorningen. Mine lejere betaler acontovarme, men hvor i regnskabet skal det stå? skal Hvis det da overhovedet skal fremgå nogle steder, for jeg betaler pengene videre til ejerforeningen. mvh Rasmus

Svar

Hej Rasmus, Dybest set kan du lade være med at indtægtsføre acconto betalingerne fra lejer, når de jo blot er gennemfakturering. Men hvis det skal være helt korrekt, så skal må du angive acconto betalingerne som indtægt, med en tilsvarende omkostning således den del af regnskabet går i 0. Du kan blot angive det som en indtægt sammen med huslejen og igen som en omkostning sammen med øvrige fællesudgifter mv. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan affaldsgebyr pålægges lejer

Kan man påføre lejere det af kommunen opkrævede beløb for "boligbidrag" i forbindelse med opgørelse af affald. På forhånd tak. Maldanco@mail.dk

Svar

Hej Ulrik, Som udgangspunkt kan forbrugsafgifter som er, direkte afledt af lejers forbrug, pålægges lejers betaling. Sagt på en anden måde; en skat eller afgift som er fast og som ikke ændres ved at lejer bruger mindre eller mere af en given forsyning, kan ikke pålægges lejer. Dette skyldes at alle skatter og afgifter som udgangspunkt skal være indeholdt i den regulære husleje. Men en afgift eller skat, som har direkte sammenhæng til lejers faktuelle forbrug kan godt pålægges lejer som acconto betaling. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Overgang til individuel måler

Hejsa Når jeg kigger på tidligere spørgsmål fra udlejere, kan jeg se at det ikke er lovligt at opkræve a'conto-beløb for vandforbrug hvis der ikke er monteret separate vandmålere. Dette har jeg gjort i en del år uden at være klar over problemet. Jeg er naturligvis interesseret i at rette op på problemet, men hvordan gøres det lige mest smertefrit? Der er tale om et hus med to lejligheder, hvor jeg hidtil har delt vandforbruget op efter hvor mange personer der har boet i lejlighederne. mvh Brian Gissel

Svar

Hej Brian, Ja der er nok brug for lidt spidsfindighed, fordi lejer står faktisk med et latent krav på tilbagebetaling af vand. For at undgå at dette materialiserer sig, ville jeg måske give dem et rimelig langt varsel om montage af individuelle vandmålere for at sikre bedst mulige og mest retfærdige afregning bla bla. Alternativt skal du vente med at gøre noget indtil lejemålene bliver ledige, og så få installeret vandmåler inden den næste lejer flytter ind. Det er i hvert fald behæftet med hvis risiko for at den eksisterende lejer begynder at interessere sig for afregning af vand. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvad kan jeg opkræve via varmeregnskaber

Jeg ejer en udlejningsejendom med 3 lejemål og et erhvervslejemål. Jeg foretager selv viceværtopgaverne og vil derfor spørge, hvor stort et beløb jeg, pr. lejemål, kan opkræve via varmeregnskaberne? mvh Holger Rønnow

Svar

Hej Holger,

Jeg forstår dit spørgsmål som, at du ønsker at opkræve lejerne for viceværtsopgaver over varmeregnskabet. Det kan du ikke. 

De udgifter udlejer kan medtage i beboernes varmeregnskab er alene den faktiske udgift til varme (fjernvarme, olie, el), udgiften til energimærke forholdsmæssigt fordelt for de år energimærket gælder samt udgiften til energistyring (jf. nyere praksis, da energistyring kan anses som en del af energimærket). Viceværtsudgifter kan ikke medtages. Det samme gør sig gældende med varmemålerfirmaernes honorar til udarbejdelse af varmeregnskab, som i stedet skal indgå i den omkostningsbestemte leje eller i din småhus leje jf. BRL §29C med LL §§47-49. Den gamle lejelovens § 36, stk. 2 -> den nye lejelovs § 36, stk. 1, jf. § 37, stk. 3 og 4 skal således forstås som en positivliste over de udgifter, som kan medtages, jf. sprogbruget i § 37, stk. 3 ”kan udlejeren kun medtage”.

Med venlig hilsen

SAPU 


standard formular til vandafregning

Hej! SAPU Findes der en standartformular til vandafregning ? Er der bestemte regler hvordan den skal udfyldes ? M.V.H. Robert Nielsen

Svar

Hej Robert, Vi har pt. ikke en standard formular til afregning af vand, men vi påtænker at lave nogle skabeloner til forbrugsafregning. Fremsendelse af vandregnskab til lejer skal indeholde en opgørelse over det samlede forbrug for ejendommen, heraf hvor meget lejer har brugt, samt besked om at lejer kan gøre indsigelse mod regnskabet senest 6 uger efter det er fremkommet til lejer. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Acconto afregning skæve datoer

Hej Angående jeres svar på mit tidligere spørgsmål: "Ligeledes kan du fremsende de forbrugsregnskaber du modtager fra din udlejer til fremlejer, men der skal tages højde for målerstand ved din fremlejers overtagelse således det kan synliggøres hvor meget forbrug din fremlejer hæfter for. " Da fremleje perioden lægger skævt fra d. 16 marts til 16. august vil jeg ikke modtage regninger møntet på denne periode, og går derfor ud fra at jeg selv må udregne fremlejers forbrug via måling af målere samt omregning af stigningerne til kr (som jeg endnu ikke kender proceduren for men har spurgt min udlejer til råds) Hvordan dokumenterer jeg forbruget? Jeg kan observere tal på målere sammen med fremlejer ved ind- og fra-flytning, men kan jeg f.eks. tage billeder af målere eller gøre andet for at dokumentere disse tal hvis der skulle opstå konflikt med fremlejer heromkring? I jeres fremlejekontrakt vil det altså indgå at fremlejer vil være forpligtet til at betale disse beløb til mig, når jeg fremsender dokumenterede udregninger for forbruget i perioden, selv hvis dette ikke sker før efter udflytterdagen? I værste fald, kan A/C beløbene så fratrækkes fremlejers depositum, eller kan jeg arrangere at tilbageholde depositum indtil A/C beløb er betalt? Tak for din fortsatte hjælp. Venlig hilsen Michael

Svar

Hej Michael, Du bør få aflæst målere i forbindelse med lejers indflytning således det kan synliggøres hvor meget forbrug lejer har haft i den periode vedkommene bor der. Målere kan f.eks. fotograferes - det er en god måde at dokumentere det på, sammen med en skriftlig redegørelse for målerstand. Acconto forbrug skal som udgangspunkt afregnes med lejer når du selv modtager regnskab for forbruget. Betaling for forbruget kan godt tilbageholdes i depositum - ligesom der kan tilbageholdes et passende beløb af depositumet hvis lejer flytter inden der kommer regnskab således du har et beløb svarende til det forventede forbrug når regnskabet kommer dig i hænde. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Kan jeg lukke for vandet

Hej! Jeg skrev for et par dage siden og spurgte om jeg kunne lukke for vandet hos lejer, hvor sagen er på vej i fogedretten. Kan når jeg læser svar fra SAPU se at i før har svaret på lign. Denne lejer bliver i følge lejekontrakt opkrævet et aconto beløb til vand, men da hun ikke betaler husleje betaler hun heller ikke for vand. Med andre ord jeg betaler det vand hun forbruger. VH. Iris Kristiansen

Svar

Hej Iris, Du kan ikke umiddelbart lukke for vandet, da dette, så vidt vi er orienteret, er omfattet af nogle beskyttende lovgivninger, som følge af at vand betragtes som livsnødvendigt. Herunder ville det betragtes som selvtægt at foretage lukning af vandet, hvilket er ulovligt i henhold straffeloven. Der er dog tale om, at lejer ikke betaler en pengepligtig ydelse i lejeforholdet og det kan derimod medføre en omgående ophævelse af lejemålet. Dette forstår jeg, at du er igang med og der er således ikke andet at gøre end at opgøre det skyldige beløb når lejer er fraflyttet og forsøge at inddrive pengene efterfølgende via inkasso eller advokat. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Opkrævning af acconto ved fremleje

Hej Sapu Jeg skal fremleje min lejlighed om 5 uger, i 5 måneder. Jeg overvejer at bestille en fremlejekontrakt fra jer, men søger først råd til hvordan jeg kan sikre mig at fremlejer kommer til at betale egne A/C beløb i perioden (16. marts - 16. august) Jeg opkræves for varme, vand og antenne fra min udlejer, og el separat. Er det noget jeg selv kan udregne, eller skal jeg kræve særlige regninger fra min udlejer og el-leverandør for perioden? Reflekteres det i kontrakten I kunne udarbejde for mig? Jeg har aldrig prøvet at fremleje før og håber derfor I kan forklare mig hvordan man optimalt arrangerer betaling af disse varierende udgifter. Desuden, grundet at huslejen fremlejer skal betale er sat lidt lavere end den normale for lejligheden (og jeg dermed selv skal dække resten), tænker jeg at fortsat lade husleje og udgifter trække fra min konto, og så lade fremlejer indbetale deres udgifter til min konto. Lyder dette fornuftigt? Tak for jeres hjælp på forhånd. Venlig hilsen Michael

Svar

Hej Michael, Som udgangspunkt bør du blot lade kontrakten til fremlejer reflektere de samme acconto beløb som du betaler til din udlejer, således at din udlejers opkrævninger fremstår transparent overfor din fremlejer. Ligeledes kan du fremsende de forbrugsregnskaber du modtager fra din udlejer til fremlejer, men der skal tages højde for målerstand ved din fremlejers overtagelse således det kan synliggøres hvor meget forbrug din fremlejer hæfter for. Det vil være korrekt at du dækker dine omkostninger til din udlejer og opkræver en "ny" husleje hos din lejer. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Vandforsyning vil ikke have lejer som kunde

Vandforsyningen i vores kommune vil ikke lade lejer stå for betalingen, så regningen bliver sendt til os. Vi har ikke opkrævet et a conto beløb til det,men vil selvfølgelig sende regningen videre til lejeren når opgørelsen kommer. Er det et problem, at der ikke er opkrævet et a conto beløb? I lejekontrakten har vi skrevet ja til at udlejer leverer vand til lejemålet. Og ja til at udgiften til vand fordeles på grundlag af individuelle forbrugsmålere. Mvh peter

Svar

Hej Peter, Der er mange kommuner, hvor vandværket ikke ønsker lejere som kunde. I bør i den forbindelse begynde at opkræve lejer acconto, og endelig huske at fremsende årsopgørelse når denne fremkommer fra vandværket. I skal varsle lejer med 6 uger at der pr. d. f.eks. 01.04.2012 vil blive opkrævet acconto vand. Når i har regnskabet fra vandværket skal dette fremsendes til lejer, herunder skal lejer gøres opmærksom på at han kan gøre indsigelse mod regnskabet (det er en lovpligtig formulering). Regnskabet skal fremsendes senest 3 mdr i har modtaget det. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Beregningsark til vandforbrug

Hej Jeg efterlyser et skema - regneark til årsopgørelse af vandforbrug med afledningsafgift. Jeg anvender et regneark, men er i tvivl om jeg overholder reglerne mvh njp

Svar

Hej NJP Vi har pt. ikke et sådan ark liggende, men det er hermed skrevet på vores to-do liste og vi håber at kunne lancere et i løbet af første halvår 2012. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Lejer har ikke betalt vand, varme og el

Et lille spørgsmål Jeg har en lejer der er flyttet for ellers ville fogen sat ham på gaden. Han boede der i 7 måneder uden at betale noget. Spørgsmålet går på : hvem skal betale Varme.El og vand. I samarbejde med Henriette har vi fundet ud af at den tidligere lejer ingen penge har. Er det så mig eller hvad ? Mit mob er 5186 2418

Svar

Hej Sten, Hvis lejer har været oprettet med særskilt kundeforhold ved forsyningsselskaber, og du ikke har underskrevet nogen dokumenter hvor du hæfter for lejer, så er det alene lejer forsyningsselskabet kan rejse krav mod. Der kan dog, ved vandværker, være særlige bestemmelser, som gør ejeren af boligen ansvarlig. Mvh Mark Jensen SAPU.dk

Hvordan afregnes forbrug ud over acconto

Hej Vi har lejet vores hus ud i 11 mdr. Jeg har så lejet en lejlighed i den tid.. ang. indboforsikring.. hvordan forholder det sig.. vores hus er lejet møbleret og ligeledes er den lejllighed jeg flytter ind i. Ang. a- contobeløb under vand, varme og el.. skal det stå særskilt under paragraf 11, at overskrides a-contobeløbet så skal lejer betale differencen.. ?? Håber ´på huritg svar, idet jeg flytter ind d. 15.01. og lejere overtager vores hus 01.02.12.. mvh Helle Nielsen

Svar

Hej Helle, Indbo forsikring bør du tegne selv på dit eget lejemål, mens det normalt pålægges lejer at tegne indbo for huset. Husforsikringen derimod bør du tegne selv og stå for, da det er for risikabelt at overlade dette til lejer. Vedr. acconto så skal lejer selvfølgelig afregnes for det samlede forbrug - i den anledning skal du hvert år lave regnskab over indbetalt acconto stillet op i mod faktuelt forbrug. Har lejer betalt for lidt kan det resterende beløb opkræves hos lejer i forbindelse med først kommende huslejeopkrævning efter regnskab er fremsendt. Det er ikke nødvendigt at anføre i kontrakten at lejer bliver afregnet evt. merforbrug ud over acconto. Mvh Mark Jensen