Handelsbetingelser Køb af medlemskab og/eller ydelser fra SAPU.dk er strengt personlige og må ikke overdrages. De login oplysninger, som giver adgang til SAPU.dk må ikke stilles til rådighed for andre end den person, der tilkøber sig adgang. Materiale som SAPU.dk udarbejder for medlemmer må ikke distribueres, offentliggøres eller kopieres. Medlemskab af SAPU.dk betales som en forudbetalt periode, f.eks. 2 år eller som et månedligt abonnement. SAPU.dk informerer om mulighed for forlængelse af medlemskab via email.

Årlige abonnementer (Privat og Pro medlemskaber)
Årlige abonnementer som forudbetales for den købte periode, forlænges ikke automatisk men der sendes en email til den adresse der er tastet ved oprettelse, hvor der informeres om dine muligheder for at forlænge abonnementet. Opsigelse af forudbetalte årlige abonnementer kan ske når som helst i en periode. Ved opsigelse slettes brugeren omgående fra SAPU.dk's servere og evt. resterende periode i medlemskabet går tabt. Har brugeren foretaget registrering af lejer på SAPU Listen opbevares brugerens oplysninger dog lige så længe, som udløbet af registreringen (24 mdr. fra registrering foretages). Dette sker i henhold til de kriterier og vilkår som er opstillet for brug af SAPU Listen af Datatilsynet og Datarådet.

Månedligt abonnement med automatisk abonnementsfornyelse
Når du vælger månedligt abonnement hos SAPU.dk bliver dit abonnement automatisk fornyet efter 30 dages medlemskab. Det månedlige abonnements beløb trækkes således automatisk ved hvert udløb af månedsperiode, på det betalingskort du har brugt ved oprettelse. Du modtager en kvittering via email for hver abonnementsperiode. I kvittering fremgår det månedlige gebyr du har betalt, samt hvornår abonnementet fornyes igen. Dine kvitteringer bliver endvidere gemt under "Min Konto" i fanen "Faktura". Abonnementet fortsætter således indtil du vælger at opsige abonnementet. Opsigelse kan ske under "Min Konto" i fanen "Medlemskab". Du kan også opsige abonnementet ved at ringe til os på vores kundeservice nr. som angivet på www.sapu.dk i vores telefontid. Månedligt abonnement har en bindingsperiode på 120 dage, og opsigelse af abonnementet kan derfor tidligst finde sted under "Min Konto" efter betaling af 4 mdr. abonnementsperioder. Når der er 30 dage eller mindre tilbage af din bindindsperiode kan du klikke "Opsig abonnement" under "Min Konto" i fanen "Medlemskab".

Opsiges abonnementet har du adgang til SAPU.dk og tilhørende tjenester indtil den betalte abonnementsperiode udløber. Herefter slettes dit abonnement fra vores system. Har brugeren foretaget registrering af lejer på SAPU Listen opbevares brugerens oplysninger dog lige så længe, som udløbet af registreringen (24 mdr. fra registrering foretages). Dette sker i henhold til de kriterier og vilkår som er opstillet for brug af SAPU Listen af Datatilsynet og Datarådet. 

Dine betalingskorts informationer lagres ikke af SAPU.dk. Disse gemmes hos vores betalingsudbyder (Quickpay.dk) som formidler betalingen. Hvis dit betalingskort udløber, vil du modtage besked fra vores system om at kort oplysningerne skal opdateres, og dette kan ske via "Min Konto". Når du opsiger dit abonnement slettes alle oplysninger, herunder også betalingskort oplysningerne som er gemt hos betalingsudbyderen. Vilkår gældende for alle typer medlemskaber og abonnementstyper på SAPU.dk Der ydes ikke fortrydelsesret ved køb af medlemskab på SAPU.dk, tjenester eller ydelser fra SAPU. Rådgivning og alle relaterede tjenester, hvad enten disse betales af brugeren eller ydes gratis, ydes uden ansvar, herunder økonomisk ansvar, juridisk ansvar eller ansvar for direkte eller indirekte tab hos brugeren. Ydelsen købes af SAPU.dk / Mark Industrie CVR nr. 32373283 Naverland 2, 2600 Glostrup   info@sapu.dk 

Persondatapolitik & E-marketing politik
Der skal bruges nogle personlige oplysninger, såfremt der ønskes medlemskab af SAPU.dk og brugeren accepterer at afgive disse korrekt samt at SAPU kan anvende oplysningerne som beskrevet nedenfor. De oplysninger der skal afgives er som følger: Navn / Virksomhed Adresse Telefonnummer Email adresse Evt. CVR nummer. SAPU.dk behandler alle disse oplysninger fortroligt, men kan anvende dem statistisk for brug overfor andre medlemmer. Der vil aldrig blive videregivet konkrete oplysninger fra en enkelt bruger til en anden bruger af SAPU.dk uden den afgivende brugers udtrykkelige accept. Der videregives heller ikke personlige oplysninger af nogen art til 3. part. Ved anvendelse af SAPU Listen accepterer brugeren dog, at SAPU offentliggør navn i forbindelse brugerens registrering af en lejer på SAPU Listen. Dette sker i henhold til de vilkår, som Datatilsynet og Datarådet har opstillet for anvendelse af SAPU Listen. SAPU.dk videresælger ikke ovenstående oplysninger til andre virksomheder, organisationer eller interesser uden brugerens udtrykkelige accept. Registrering af oplysningerne foretages således, at brugeren er opmærksom på hvilke oplysninger der registreres og at brugeren er informeret om præcis hvad der bliver registreret. SAPU.dk forbeholder sig ret til at kontakte medlemmer via email vedr. relevante nyheder, tjenester og øvrigt indhold som relaterer sig til SAPU.dk's målsætning og arbejde. Betingelser for brug af SAPU og relaterede ydelser Alt indhold på hjemmesiden (https://sapu.dk) samt leveret indhold til enkelte brugere er SAPU.dk's ophavsretlige ejendom med mindre andet er udtrykkeligt aftalt på skrift. Rådgivning ydet af eksterne samarbejdspartnere er SAPU.dk uvedkomne, og er udelukkende forhold mellem den enkelte bruger og den eksterne samarbejdspartner. Brugerens egne indlæg på forum, mail eller på hjemmesiden forbliver SAPU.dk's ejendom, og der ydes ikke ansvar for tab af informationen og brugeren accepterer at SAPU.dk kan anvende alle indlæg og deslige som egen produktion. Medlemsskab af SAPU.dk kan opsiges når som helst via hjemmesiden eller via mail til info@sapu.dk. Ved sådan opsigelse ophører medlemsskabet øjeblikkeligt og alle forudbetalte beløb er tabt for brugeren. SAPU.dk forbeholder sig ret til uden yderligere varsel, at opsige brugere som misbruger SAPU.dk eller tilhørende tjenester i forhold de ovenstående betingelser eller særskilte betingelser, som er oplyst brugeren i forbindelse med anvendelse af en eller flere tjenester, som er relaterede til SAPU.dk eller som er ejet af Mark Industrie. Ligeledes forbeholder SAPU.dk sig ret til at opsige medlemmer uden yderligere varsel, såfremt medlemmet forfejler at betale et aftalt beløb til tiden. Anvendelse af SAPU Listen forudsætter, at alle registeringer opfylder Datatilsynets krav hertil. Ligeledes må oplysninger om personer og/eller forhold ikke vidergives til 3. part under nogen omstændigheder. Overtrædelse af disse betingelser for anvendelse af https://sapu.dk vil medføre omgående sletning af alle foretagede regisreringer samt inddragelse af adgang til https://sapu.dk

SAPU.dk kan ændre disse betingelser ved at varsle ændringen på https://sapu.dk og uden anden varsel. Fortsat brug af SAPU.dk og tilhørende tjenester er samtidig accept af de til enhver tid værende betingelser. Brugeren accepterer disse betingelser ved indgåelse af medlemsskab hos, og benyttelse af, https://sapu.dk 


Indsamling og behandling af personoplysninger (GDPR)

Denne redegørelse om databeskyttelse giver vi til klienter, hvis sager vi behandler.

I forbindelse med behandlingen af din sag indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om dig.

SAPU.dk er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger på https://sapu.dk/p/om-os 

Vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver.

Hvad er det for oplysninger, og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag som ovenfor beskrevet.

I den forbindelse afgiver du oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger, samt øvrige relevante oplysninger, herunder personoplysninger af relevans for den pågældende sag, f.eks. CPR-nr., oplysninger om økonomiske, arbejdsmæssige, familiemæssige og sociale forhold.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig, men det kan forekomme afhængig af sagens karakter, at vi må behandle sådanne personoplysninger.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen.

Vi behandler alene følsomme oplysninger om f .eks. helbredsforhold eller andre kategorier af følsomme oplysninger, såfremt det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare et retskrav.

Vi behandler almindelige kontaktoplysninger, herunder mobiltelefon og e-mailadresse, for at kunne identificere dig som klient og varetage kontakten med dig.

Har vi lov til det?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

• Opfyldelse af vores aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

• Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2 (CPR-nr.)

• Opfyldelse af hvidvaskloven § 11

• Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger)

Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne om dig?

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på op til 5 år efter sagens afslutning. Du kan, til hver en tid, bede os slette alle oplysninger om dig, men vi gør dog opmærksom på at det, i væsentlig grad, vil forringe vores muligheder for at varetage dine interesser. 

Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter og herunder dine personoplysninger, lægger vi vægt på, om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Personoplysninger slettes periodisk med ca. 6 måneders mellemrum. Sletning sker derfor ikke nøjagtigt på (for eksempel) 5-års dagen.

Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og dataportabilitet

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til at få adgang til dine persondata. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til info@sapu.dk eller med almindelig post til kontoret. De kan også ringe til os på 25758382, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Men dette forudsætter, at vores behandling af oplysninger om dig foretages automatisk og er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt, og at du selv har givet os de personoplysninger, som vi behandler.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af denne rettighed, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til info@sapu.dk eller med almindelig post her til kontoret. De kan også ringe til os på 25758382, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

Mere information om dine rettigheder vedrørende databeskyttelse

Vedrørende databeskyttelse kan du læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.