GD 2020/38 Efter halvandet års boperiode hæftede L for maleristandsættelse af lejemålet ved fraflytning som følge af huller, hakker og mærker i vægge og på paneler Resume Ved L's indflytning i lejemålet i 2015 blev der udarbejdet en indflytnings...
GA 2014/08 U's fraflytningskrav inklusiv nikotinspærrebehandling godkendt Resume:Lejemålet var ved L's indflytning overtaget nyistandsat, og ved fraflytning skulle det ligeledes afleveres nyistandsat. U havde ved L's fraflytning stillet krav om m...
Vestre Landsret har afgjort en sag om lejers ret til at anvende parkering, hvor dette ikke var aftalt i lejekontrakten men i stedet var et mundtlig tilsagn fra en tidligere udlejer. Boligretten fandt, ved tidligere behandling af sagen, at lejer en...
GD 2021/05 Ø U’s ophævelse af lejemål berettiget, idet L ikke havde givet U adgang til lejemålet i forbindelse med U’s udførelse af servicearbejder Resume: U ønskede at foretage servicearbejder i lejemålet og varslede derfor over for L adgang ti...
SAPU er bekendt med hele dommen, nedenfor er blot et uddrag.Resume:Ved overdragelsesaftale underskrevet den 10. og 11. juni 2013 erhvervede K en udlejningsejendom for 18,4 mio. kr. Lejeindtægterne var oplyst til 1.219.001 kr. S havde oplyst K om, ...
Resume:A/B udlejede i 2016 et tidsbegrænset lejemål, hvortil L ifølge kontrakten fik en forkøbsret til den andel, der var knyttet til lejemålet. A/B begrundede tidsbegrænsningen med, at de ved salg to år senere ville kunne sælge til en andelsværdi...
I en sag, afgjort i 2020, havde udlejer med en kombineret opsigelse/ophævelse gjort gældende, at lejer skulle fraflytte lejemålet primært som følge af ophævelsen, subsidiært som følge af opsigelsen idet lejer havde tilsidesat god skik og orden (LL...

Kun for medlemmer

GD 2020/22 V U’s opsigelse til eget brug var berettiget, mens fraflytningskravet var lejerne uvedkommende grundet manglende overholdelse af fristen i LL § 98, stk. 2 Resume: U, der selv ønskede at benytte det lejede, opsagde den 28. oktober 2016...

Kun for medlemmer

Vi har advaret mod dette længe. Udlejer, iøvrigt uanset om det er en Andelsboligforening, eller en privat der udlejer bolig, kan ikke begrunde tidsbegrænsningen i lejekontraktens §11 med forhold, der har natur af at være spekulative. Hvis du skal ...
Endnu en gang er det slået fast, at "forsøgt afleveret" er tilstrækkeligt i forhold til at dokumentere fremkomst af brev til, i dette tilfælde en andelshaver, men da andelshavere juridisk er sidestillet med lejere er det en og samme sag. Dommen ka...

Kun for medlemmer

Så er det fastslået ved Højesteret, at lejer IKKE kan fremsætte indsigelse imod udlejers opsigelse via email. Dette spørgsmål har tidligere været behandlet ved Boligret og Landsret og er altså nu stadfæstet af Højesteret hvormed spørgsmålet må ans...

Kun for medlemmer

En sag som er væsentlig, om end ikke videre opløftende. Det principielle i sagen er spørgsmålet om udlejers adgang til at rejse krav om lejers erstatning for misligholdelse, i en situation hvor udlejer ikke korrekt har rejst istandsættelseskrav i ...

Kun for medlemmer

GD 2016/11 Ø U berettiget til at ophæve lejemål som følge af adgangsnægtelse i forbindelse med fremvisning af lejemålet til mulig køber Resume: En udlejer af en ejerlejlighed havde varslet adgang til et lejemål for at fremvise lejemålet til en p...

Kun for medlemmer

GD 2009/44 V Suspension af 2-ugersfristen i LL § 98, stk. 2. L meddelte ikke ny adresse efter udsættelse Resume: Efter at U var blevet udsat på grund af en betalingsmisligholdelse, oplyste L ikke U om sin nye adresse. U aftalte i første omgang e...
GD 2015/67 V U kunne gøre krav gældende mod L for skader, som L var ansvarlig for efter LL § 25, stk. 2, selvom kravet var fremsat efter udløbet af fristen i LL § 98, stk. 2, 1. pkt. Resume: L fraflyttede lejemålet den 31. december 2012 og aflev...
GA 2018/02 U kunne fremsætte krav om istandsættelse af lejemål i medfør af de nye fraflytningsregler, selv om lejemålet kun havde varet ca. 4.5 måneder ved L's fraflytning Resume: Lejemålet, som var begyndt den 1. oktober 2016, blev fraflyttet a...

Kun for medlemmer

GD 2020/07 Ø Udsættelse af lejer som følge af tilsidesættelse af god skik og orden fremmet ved umiddelbar fogedforretningResume: U fremsendte tre advarsler til L, da U havde modtaget klager fra de andre lejere i ejendommen over L's chikane i form...
GD 2006/54 V Ingen henvendelse til U inden indbringelse for huslejenævn. Afvisning Resume: L 1-2 havde anmodet huslejenævnet om at tage stilling til lejen for sit lejemål. L 1-2 havde ikke forinden rettet henvendelse til U. Huslejenævnet afviste...
Resume: L opsagde lejemålet med 3 måneders varsel, selvom der var aftalt et opsigelsesvarsel på 6 måneder. U kunne opkræve et straksudlejningsgebyr på 800 kr. U kunne tilbageholde 1.000 kr. til dækning af eventuel efterbetaling af varme og gebyr ...

Kun for medlemmer

Resume: L indgik en tidsbegrænset lejeaftale med U om et boliglejemål. Lejeaftalen kunne ikke opsiges i tidsbegrænsningsperioden. L opsagde alligevel lejemålet inden tidsbegrænsningens udløb. L var erstatningspligtig overfor U for dennes udgifter...

Kun for medlemmer

Resume: U havde i lejekontrakten betinget sig et gebyr for hurtig udlejning ved opsigelse med forkortet varsel samt et gebyr for gennemførelse af fraflytningssyn. Ved sin fraflytning gjorde L gældende, at gebyrkravene var i strid med LL § 6. U fi...

Kun for medlemmer

Resume: Udlejers krav vedrørende udbedring af mangler var for sent fremsat, da det var sendt på fristens sidste dag og derfor tidligst kunne være fremme dagen efter. Sagsfremstilling: U ophævede ved brev af 13. april 2000 lejemålet. L flyttede ...

Kun for medlemmer

Resume: Det fremgik af lejekontrakten, at den i LL § 98, stk. 2 omhandlede frist blev forlænget til 4 uger. Der blev afholdt flyttesyn den 13. november 2008 med L's deltagelse og den 24. november 2008 fremsendte U brev til L med oplysning om, hvi...

Kun for medlemmer

GD 2014/05 Ø U havde et gyldigt fraflytningskrav mod L, til trods for at U ikke rettidigt havde fremsendt en flytteopgørelse til L's nye adresse. U havde gjort kravet behørigt gældende mundtligt i forbindelse med selve flyttesynetResume: I forbin...

Kun for medlemmer

Resume: I forbindelse med en flytningstvist mellem udlejer og lejer gjorde lejer gældende, at udlejers reklamationsfrist i lejelovens § 98, stk. 2 var overskredet, idet lejer ubestridt ikke havde modtaget en skriftlig fraflytningsrapport i forlæn...