Kun for medlemmer

GD 2020/05 V Udsættelse nægtet fremmet, idet påkrav indeholdt aconto-bidrag for vand trods vandregnskab ikke var aflagt over for lejer  Resume: U ophævede L's lejemål efter fremsendelse af påkrav, da L ikke havde betalt det fulde beløb opkrævet ...

Kun for medlemmer

GD 2020/07 Ø Udsættelse af lejer som følge af tilsidesættelse af god skik og orden fremmet ved umiddelbar fogedforretning Resume: U fremsendte tre advarsler til L, da U havde modtaget klager fra de andre lejere i ejendommen over L's chikane i fo...

Kun for medlemmer

GD 2000/38 V L's vedligeholdelsepligt. Istandsættelse i lejeperioden Resume: Skabslåger m.v. var misligholdt af L. L havde ikke ret til at udskyde istandsættelse til fraflytningstidspunktet. Sagsfremstilling: I lejekontrakten for L's lejemål ...

Kun for medlemmer

GD 2019/57 B U's ophævelse af L's lejemål var berettiget, da L var blevet idømt 1 års fængsel for bl.a. at have opbevaret amfetamin i lejemålet delvist med henblik på videresalg Resume: Under en tilståelsessag den 10. januar 2018 blev L idømt ...

Kun for medlemmer

U.1978.376V V.L.D. 8. december 1977 i anke 5-3552/1976 Grethe Frandsen, Århus (adv. Bodil Gabrielsen, smst., prøve) mod Lis Windel, Randers (adv. Elin Tjærby, smst., prøve). Leje af fast ejendom 65.2 Tabsbegrænsningspligt ikke tilsidesat ved...

Kun for medlemmer

GD 2012/44 Ø Spørgsmål om L's opsigelse af boliglejemål pr. e-mail over for U var gyldig. Resume: L gjorde gældende, at L havde opsagt sit boliglejemål ved fremsendelse af e-mail til U den 30. marts 2010, og at U havde bekræftet dette telefonisk...

Kun for medlemmer

GA 2010/01 LLO som fuldmagtshaver kunne opsige lejemål på vegne af L, og L skulle derfor ikke betale leje en ekstra måned Resume: Lejernes LO opsagde på vegne af et medlem som lejer et lejemål overfor U den 28. april 2008. Til grund for opsigels...

Kun for medlemmer

GD 2019/49 Ø U's opsigelse af L med 3 måneders varsel i stedet for 1 års varsel godkendt, da L ikke havde gjort rettidig indsigelse Resume: U opsagde lejemålet under henvisning til, at U ønskede selv at benytte det til beboelse. L blev opsagt me...

Kun for medlemmer

GD 2019/52 B U fik medhold i ophævelse af lejemålet som følge af L's Airbnb-udlejning, herunder U's brug af budservice til at overbringe påkrav til L Resume: Flere gange om året foretog L udlejning af lejemålet via Airbnb. U opdagede den ulovl...

Kun for medlemmer

Resume: U's ophævelse af L som følge af betalingsmisligholdelse anset som for at være fremkommet 14 minutter før L's betaling af lejerestance. Betalingsmisligholdelsen anset for væsentlig. Sagsfremstilling: Efter at have sendt påkrav til L vedr...
GD 2002/60 V Påkrav afgivet for tidligt Resume: Påkrav var sendt på sidste rettidige betalingsdag og kunne derfor ikke danne grundlag for ophævelse. Rettens begrundelse og konklusion: Den 1. april 2002 var 2. påskedag. U sendte påkrav fredag ...

Kun for medlemmer

Resume: U var bekendt med, at L midlertidigt opholdt sig et andet sted og fik sin post eftersendt. Påkrav var derfor først kommet frem, da det var modtaget på den midlertidige adresse. Sagsfremstilling: I november 2000 meddelte L U, at han nu a...

Kun for medlemmer

GD 2014/41 H L's indbetaling til forkert bankkonto var ikke betalingsmisligholdelse, da U ikke på en klar og tydelig måde havde givet L oplysning om ny bankkonto Resume: L modtog hver måned en faktura på leje fra U. I forbindelse med at U skifte...

Kun for medlemmer

Resume: U kunne ikke ophæve lejemålet på grund af manglende betaling af sagsomkostninger pålagt L i en sag anlagt af denne vedrørende lejemålets stand og lejens størrelse. Sagsfremstilling: L havde anlagt sag mod U dels med påstand om, at U sku...

Kun for medlemmer

Resume: U opkrævede en regulering af depositum hos L uden forudgående varsling af reguleringen. Reguleringen af depositum skete, fordi lejen blev forhøjet i henhold til en trappelejeklausul. Da L ikke betalte reguleringen af depositum, afgav U på...

Kun for medlemmer

Resume: U anmodede fogedretten om at udsætte L grundet manglende betaling af husleje. I U's lejespecifikation i betalingspåkravet fremgik en ydelse og et gebyr for anvendelse af vaskeriet. Fogedretten bemærkede, at en vaskeriydelse alene var en p...

Kun for medlemmer

Resume: L kunne udsættes af lejemålet, idet han ikke trods påkrav havde betalt for reparation af el-hovedledningen i lejemålet, selvom han i byretten var blevet dømt hertil. Sagsfremstilling: L var ved byretsdom blevet dømt til at betale ca. 1....

Kun for medlemmer

GD 2004/08 V Manglende trappevask. Pligtig pengeydelse. Uklart påkrav. Ikke ophævelse Resume: L havde i strid med kontrakten ikke vasket trappe. U lod arbejdet udføre. Da L ikke betalte udgifterne hertil efter dom, ophævede U lejemålet, men fik...

Kun for medlemmer

Resume: Det fremgik af boliglejekontrakten mellem U og L, at lejen skulle betales via PBS, og at udgiften til PBS skulle tillægges opkrævning af huslejen. Under en sag om lejens fastsættelse traf huslejenævnets flertal beslutning om, at U ikke va...

Kun for medlemmer

Resume: U havde krav på erstatning fra L på grund af manglende rengøring af lejemålet. Erstatningskravet var pligtig pengeydelse, og L blev udsat af lejemålet på grund af manglende betaling heraf. Sagsfremstilling: U havde fået dom over L for e...

Kun for medlemmer

Resume: U var berettiget til at opsige L på grund af alvorlige gener hidrørende fra L's kat. Sagsfremstilling: L havde i sin lejekontrakt individuel tilladelse til at holde sin nuværende kat og en anden kat. De andre lejeres klager til U over g...

Kun for medlemmer

GD 2008/44 Ø L holdt kat i strid med lejekontrakten. L kunne ikke opsiges. Afvisning fra fogedretten uanset at L ikke havde fremsat indsigelse rettidigtResume: L holdt kat, hvilket L ikke måtte efter lejekontrakten. U opsagde L med henvisning til...

Kun for medlemmer

GD 2019/39 Ø Ophævelse pga. ulovlig fremleje og fraflytning i utide Resume: Flere naboer samt varmemesteren i ejendommen havde aldrig eller næsten aldrig set L. Naboerne havde derimod set forskellige mennesker tage ophold i lejemålet, herunder p...

Kun for medlemmer

GD 2001/12 V - Vanrøgt. Ophævelse. Umiddelbar fogedforretning Resume: L’s hundehold medførte, at lejemålet blev vanrøgtet, bl.a. i form af fugt- og lugtproblemer og hundeekskrementer. U ophævede lejemålet på grund af vanrøgten, og fik L udsat ve...

Kun for medlemmer

GD 2014/13 Ø Ophævelse kunne ske under henvisning til L's nægtelse af adgang til lejemål. Resume: U havde af flere omgange forsøgt at få adgang til L's lejemål, idet der var mistanke om, at L misligholdt og vanrøgtede lejemålet i en væsentlig gr...