Kun for medlemmer

Resume: U's ophævelse af L som følge af betalingsmisligholdelse anset som for at være fremkommet 14 minutter før L's betaling af lejerestance. Betalingsmisligholdelsen anset for væsentlig. Sagsfremstilling: Efter at have sendt påkrav til L vedr...
GD 2002/60 V Påkrav afgivet for tidligt Resume: Påkrav var sendt på sidste rettidige betalingsdag og kunne derfor ikke danne grundlag for ophævelse. Rettens begrundelse og konklusion: Den 1. april 2002 var 2. påskedag. U sendte påkrav fredag ...

Kun for medlemmer

Resume: U var bekendt med, at L midlertidigt opholdt sig et andet sted og fik sin post eftersendt. Påkrav var derfor først kommet frem, da det var modtaget på den midlertidige adresse. Sagsfremstilling: I november 2000 meddelte L U, at han nu a...

Kun for medlemmer

GD 2014/41 H L's indbetaling til forkert bankkonto var ikke betalingsmisligholdelse, da U ikke på en klar og tydelig måde havde givet L oplysning om ny bankkonto Resume: L modtog hver måned en faktura på leje fra U. I forbindelse med at U skifte...

Kun for medlemmer

Resume: U kunne ikke ophæve lejemålet på grund af manglende betaling af sagsomkostninger pålagt L i en sag anlagt af denne vedrørende lejemålets stand og lejens størrelse. Sagsfremstilling: L havde anlagt sag mod U dels med påstand om, at U sku...

Kun for medlemmer

Resume: U opkrævede en regulering af depositum hos L uden forudgående varsling af reguleringen. Reguleringen af depositum skete, fordi lejen blev forhøjet i henhold til en trappelejeklausul. Da L ikke betalte reguleringen af depositum, afgav U på...

Kun for medlemmer

Resume: U anmodede fogedretten om at udsætte L grundet manglende betaling af husleje. I U's lejespecifikation i betalingspåkravet fremgik en ydelse og et gebyr for anvendelse af vaskeriet. Fogedretten bemærkede, at en vaskeriydelse alene var en p...

Kun for medlemmer

Resume: L kunne udsættes af lejemålet, idet han ikke trods påkrav havde betalt for reparation af el-hovedledningen i lejemålet, selvom han i byretten var blevet dømt hertil. Sagsfremstilling: L var ved byretsdom blevet dømt til at betale ca. 1....

Kun for medlemmer

GD 2004/08 V Manglende trappevask. Pligtig pengeydelse. Uklart påkrav. Ikke ophævelse Resume: L havde i strid med kontrakten ikke vasket trappe. U lod arbejdet udføre. Da L ikke betalte udgifterne hertil efter dom, ophævede U lejemålet, men fik...

Kun for medlemmer

Resume: Det fremgik af boliglejekontrakten mellem U og L, at lejen skulle betales via PBS, og at udgiften til PBS skulle tillægges opkrævning af huslejen. Under en sag om lejens fastsættelse traf huslejenævnets flertal beslutning om, at U ikke va...

Kun for medlemmer

Resume: U havde krav på erstatning fra L på grund af manglende rengøring af lejemålet. Erstatningskravet var pligtig pengeydelse, og L blev udsat af lejemålet på grund af manglende betaling heraf. Sagsfremstilling: U havde fået dom over L for e...

Kun for medlemmer

Resume: U var berettiget til at opsige L på grund af alvorlige gener hidrørende fra L's kat. Sagsfremstilling: L havde i sin lejekontrakt individuel tilladelse til at holde sin nuværende kat og en anden kat. De andre lejeres klager til U over g...

Kun for medlemmer

GD 2008/44 Ø L holdt kat i strid med lejekontrakten. L kunne ikke opsiges. Afvisning fra fogedretten uanset at L ikke havde fremsat indsigelse rettidigtResume: L holdt kat, hvilket L ikke måtte efter lejekontrakten. U opsagde L med henvisning til...

Kun for medlemmer

GD 2014/13 Ø Ophævelse kunne ske under henvisning til L's nægtelse af adgang til lejemål. Resume: U havde af flere omgange forsøgt at få adgang til L's lejemål, idet der var mistanke om, at L misligholdt og vanrøgtede lejemålet i en væsentlig gr...

Kun for medlemmer

GD 2012/64 Ø U fik medhold i, at krav vedrørende mangler var afgivet rettidigt. L's aflevering af sidste nøgle til lejemålet tillagt afgørende betydning Resume: Det fremgik af lejekontrakten, der var indgået i 1996, at U senest 4 uger efter leje...

Kun for medlemmer

GA 2019/05 L skulle pga. passivitet acceptere trappelejereguleringer frem til indbringelsestidspunktet, selvom trappelejeklausulen var ugyldig Resume: I et boliglejemål i en nyindrettet tagetage var BRL §§ 5-14 under henvisning til BRL § 15 a fr...

Kun for medlemmer

GD 2019/04 B U var ikke berettiget til at kræve betaling for levering af el, som blev produceret af ejendommens solceller Resume: U leverede el til L genereret af solceller, som U havde sat op på ejendommen. U opkrævede betaling herfor hos L med...

Kun for medlemmer

GD 1989/21 Ø Ophævelse. Benyttelse til andet end aftalt Resume: Ifølge en lejekontrakt skulle det lejede - 8 værelser beliggende på 4. og 5. etage - benyttes til beboelse og kontor for liberalt erhverv og måtte ikke uden U's skriftlige samtykke ...

Kun for medlemmer

GD 2012/29 Ø Erhvervsvirksomhed drevet fra boliglejemål kunne grundet virksomhedens begrænsede omfang ikke berettige til ophævelse af lejemålet Resume: U gjorde ved brev af 2. december 2008 indsigelser mod, at L drev erhvervsvirksomhed fra sit b...

Kun for medlemmer

GD 2007/08 V Istandsættelse efter fraflytning udført af U. Ikke prisfastsættelse ud fra tilbudResume: U udførte selv istandsættelsesarbejderne efter L's fraflytning. U's krav kunne ikke opgøres ud fra tilbud eller ud fra et afholdt syn og skøn. V...

Kun for medlemmer

Ny dom fra Boligretten i Kolding understreger væsentligheden af dels at indkalde lejer til fraflytningssyn, herunder at indkaldelsen skal ske skriftligt eller at der som minimum skal træffes aftale om digital kommunikation med lejer. Dommen relate...
En ny boligretsafgørelse betyder, at lejer reelt set kan være bedøvende ligeglad med vilkår i lejeforholdet vedr. husdyrhold. Uanset at det i kontraktens §10 og evt. i kontraktens §11 er understreget og fremhævet at lejer ikke må holde husdyr, kan...

Kun for medlemmer

Vi modtager tit spørgsmål om hvordan man som udlejer skal forholde sig, hvis man afsender rekommanderet post fx påkrav om lejebetaling, hvor lejer enten nægter at modtage brevet eller ikke er hjemme. Dommen her gør det ganske klart - når brevet er...
En væsentlig dom, som essentielt betyder, at såfremt udlejer, som følge af at lejer ikke betaler forbrug (i dette tilfælde el), og udlejer således bliver pålagt at betale for lejer, kan lejer ophæves hvis lejer ikke betaler når udlejer opkræver be...
Når man udlejer bolig til lejer, sker udlejningen som udgangspunkt til lejer og dennes husstand, dvs. lejer og dennes samlever/ægtefælle samt evt. børn. Man kan faktisk ikke hindre lejer i at bebo lejemålet med lejers husstand, med mindre at husst...