Kun for medlemmer

GD 2014/13 Ø Ophævelse kunne ske under henvisning til L's nægtelse af adgang til lejemål. Resume: U havde af flere omgange forsøgt at få adgang til L's lejemål, idet der var mistanke om, at L misligholdt og vanrøgtede lejemålet i en væsentlig gr...

Kun for medlemmer

GD 2012/64 Ø U fik medhold i, at krav vedrørende mangler var afgivet rettidigt. L's aflevering af sidste nøgle til lejemålet tillagt afgørende betydning Resume: Det fremgik af lejekontrakten, der var indgået i 1996, at U senest 4 uger efter leje...

Kun for medlemmer

GA 2019/05 L skulle pga. passivitet acceptere trappelejereguleringer frem til indbringelsestidspunktet, selvom trappelejeklausulen var ugyldig Resume: I et boliglejemål i en nyindrettet tagetage var BRL §§ 5-14 under henvisning til BRL § 15 a fr...

Kun for medlemmer

GD 2019/04 B U var ikke berettiget til at kræve betaling for levering af el, som blev produceret af ejendommens solceller Resume: U leverede el til L genereret af solceller, som U havde sat op på ejendommen. U opkrævede betaling herfor hos L med...

Kun for medlemmer

GD 1989/21 Ø Ophævelse. Benyttelse til andet end aftalt Resume: Ifølge en lejekontrakt skulle det lejede - 8 værelser beliggende på 4. og 5. etage - benyttes til beboelse og kontor for liberalt erhverv og måtte ikke uden U's skriftlige samtykke ...

Kun for medlemmer

GD 2012/29 Ø Erhvervsvirksomhed drevet fra boliglejemål kunne grundet virksomhedens begrænsede omfang ikke berettige til ophævelse af lejemålet Resume: U gjorde ved brev af 2. december 2008 indsigelser mod, at L drev erhvervsvirksomhed fra sit b...

Kun for medlemmer

GD 2007/08 V Istandsættelse efter fraflytning udført af U. Ikke prisfastsættelse ud fra tilbudResume: U udførte selv istandsættelsesarbejderne efter L's fraflytning. U's krav kunne ikke opgøres ud fra tilbud eller ud fra et afholdt syn og skøn. V...

Kun for medlemmer

Ny dom fra Boligretten i Kolding understreger væsentligheden af dels at indkalde lejer til fraflytningssyn, herunder at indkaldelsen skal ske skriftligt eller at der som minimum skal træffes aftale om digital kommunikation med lejer. Dommen relate...
En ny boligretsafgørelse betyder, at lejer reelt set kan være bedøvende ligeglad med vilkår i lejeforholdet vedr. husdyrhold. Uanset at det i kontraktens §10 og evt. i kontraktens §11 er understreget og fremhævet at lejer ikke må holde husdyr, kan...

Kun for medlemmer

Vi modtager tit spørgsmål om hvordan man som udlejer skal forholde sig, hvis man afsender rekommanderet post fx påkrav om lejebetaling, hvor lejer enten nægter at modtage brevet eller ikke er hjemme. Dommen her gør det ganske klart - når brevet er...
En væsentlig dom, som essentielt betyder, at såfremt udlejer, som følge af at lejer ikke betaler forbrug (i dette tilfælde el), og udlejer således bliver pålagt at betale for lejer, kan lejer ophæves hvis lejer ikke betaler når udlejer opkræver be...
Når man udlejer bolig til lejer, sker udlejningen som udgangspunkt til lejer og dennes husstand, dvs. lejer og dennes samlever/ægtefælle samt evt. børn. Man kan faktisk ikke hindre lejer i at bebo lejemålet med lejers husstand, med mindre at husst...

Kun for medlemmer

I denne dom fra 2016, som er endnu en bekræftelse af udlejers ret til at opkræve vandafledning, slås det endvidere fast at opkrævningen af vandafledning som sådan ikke er betinget af at udlejer har indført denne post som et aconto beløb i lejekont...
GD 2016/11Ø U berettiget til at ophæve lejemålet som følge af adgangsnægtelse i forbindelse med fremvisning af lejemålet til en mulig køber.   Resume:En udlejer af en ejerlejlighed havde varslet adgang til lejemålet for at fremvise dette til en...
Lejer går ikke fri for betaling af forbrug, uanset at udlejer ikke har leveret gyldigt regnskabNy dom fra Vestre Landsret GD 2017/01 V Bestemmelser i Lejeloven som dommen vedrører:LL § 40, stk. 1 LL § 46 l, stk. 1 (dagældende) Ugyldigt forb...
Der er kommet en ny interessant dom vedr. fogedrettens behandling af et spørgsmål om tidsbegrænsning.  U=Udlejer L=Lejer  U’s indsigelser til tidsbegrænsning af boliglejemål kunne behandles af fogedretten.  L boede til leje i et beboelse...