Kun for medlemmer

GD 2019/04 B U var ikke berettiget til at kræve betaling for levering af el, som blev produceret af ejendommens solceller Resume: U leverede el til L genereret af solceller, som U havde sat op på ejendommen. U opkrævede betaling herfor hos L med...

Kun for medlemmer

GD 1989/21 Ø Ophævelse. Benyttelse til andet end aftalt Resume: Ifølge en lejekontrakt skulle det lejede - 8 værelser beliggende på 4. og 5. etage - benyttes til beboelse og kontor for liberalt erhverv og måtte ikke uden U's skriftlige samtykke ...

Kun for medlemmer

GD 2012/29 Ø Erhvervsvirksomhed drevet fra boliglejemål kunne grundet virksomhedens begrænsede omfang ikke berettige til ophævelse af lejemålet Resume: U gjorde ved brev af 2. december 2008 indsigelser mod, at L drev erhvervsvirksomhed fra sit b...

Kun for medlemmer

GD 2007/08 V Istandsættelse efter fraflytning udført af U. Ikke prisfastsættelse ud fra tilbudResume: U udførte selv istandsættelsesarbejderne efter L's fraflytning. U's krav kunne ikke opgøres ud fra tilbud eller ud fra et afholdt syn og skøn. V...
GD 2004/23 V Ophævelse på grund af manglende rengøring og vedligeholdelse Resume: L havde i flere år ikke gjort rent eller vedligeholdt lejemålet. U afgav to påkrav og ophævede efter i alt ca. 21/2 måned fra første påkrav. Ophævelsen blev godke...

Kun for medlemmer

GD 2007/21 Ø Ophævelse på grund af adgangsnægtelse. Kontrol af påbudte vedligeholdelsesarbejder Resume: Huslejenævnet pålagde L at udføre vedligeholdelsesarbejder i lejemålet, og fastsatte en frist for udførelse af arbejderne. Da fristen var udl...

Kun for medlemmer

Resume: U havde af flere omgange forsøgt at få adgang til L's lejemål, idet der var mistanke om, at L misligholdt og vanrøgtede lejemålet i en væsentlig grad. Idet L nægtede at give U adgang til lejemålet, kunne U ophæve lejeforholdet.Sagsfremsti...
GD 2018/51 B Ophævelse af beboelseslejlighed sket med rette,idet L uden U's samtykke havde etableret et bofællesskabResume:L lejede i 1994 en beboelseslejlighed. Ejendommen skiftede i L's lejeperiode gentagne gange ejer. L blev flere gange af U be...

Kun for medlemmer

Ny dom fra Boligretten i Kolding understreger væsentligheden af dels at indkalde lejer til fraflytningssyn, herunder at indkaldelsen skal ske skriftligt eller at der som minimum skal træffes aftale om digital kommunikation med lejer. Dommen relate...
En ny boligretsafgørelse betyder, at lejer reelt set kan være bedøvende ligeglad med vilkår i lejeforholdet vedr. husdyrhold. Uanset at det i kontraktens §10 og evt. i kontraktens §11 er understreget og fremhævet at lejer ikke må holde husdyr, kan...

Kun for medlemmer

Dom fra 2017, der viser at det godt kan svare sig at følge op på lejers manglende rengøring, sanitet og adfærd. Varslinger er væsentligt, lige så vel som at lejer skal have rimelig frister til at rydde op, gøre rent eller fjerne effekter, men iagt...

Kun for medlemmer

Vi modtager tit spørgsmål om hvordan man som udlejer skal forholde sig, hvis man afsender rekommanderet post fx påkrav om lejebetaling, hvor lejer enten nægter at modtage brevet eller ikke er hjemme. Dommen her gør det ganske klart - når brevet er...

Kun for medlemmer

Dommen fra 2016, som dog kun er fra Boligretten, tilsiger at lejer kan ophæves fra lejemålet også ved udlejning via AirBNB. Begrundelsen findes primært i bestemmelsen, der vedrører at lejer har overladt det lejede til uden at være berettiget herti...
En væsentlig dom, som essentielt betyder, at såfremt udlejer, som følge af at lejer ikke betaler forbrug (i dette tilfælde el), og udlejer således bliver pålagt at betale for lejer, kan lejer ophæves hvis lejer ikke betaler når udlejer opkræver be...
Når man udlejer bolig til lejer, sker udlejningen som udgangspunkt til lejer og dennes husstand, dvs. lejer og dennes samlever/ægtefælle samt evt. børn. Man kan faktisk ikke hindre lejer i at bebo lejemålet med lejers husstand, med mindre at husst...

Kun for medlemmer

Ny dom vedr. ophævelse af lejemål som følge af lejers ulovlige fremlejeforhold. Mange af vore medlemmer oplever at lejer fremlejer lejemålet, helt eller delvist, og retspraksis herom er således ganske væsentligt. En ny dom fra Østre Landsret slår ...

Kun for medlemmer

I denne dom fra 2016, som er endnu en bekræftelse af udlejers ret til at opkræve vandafledning, slås det endvidere fast at opkrævningen af vandafledning som sådan ikke er betinget af at udlejer har indført denne post som et aconto beløb i lejekont...
GD 2016/11Ø U berettiget til at ophæve lejemålet som følge af adgangsnægtelse i forbindelse med fremvisning af lejemålet til en mulig køber.   Resume:En udlejer af en ejerlejlighed havde varslet adgang til lejemålet for at fremvise dette til en...
Lejer går ikke fri for betaling af forbrug, uanset at udlejer ikke har leveret gyldigt regnskabNy dom fra Vestre Landsret GD 2017/01 V Bestemmelser i Lejeloven som dommen vedrører:LL § 40, stk. 1 LL § 46 l, stk. 1 (dagældende) Ugyldigt forb...
Der er kommet en ny interessant dom vedr. fogedrettens behandling af et spørgsmål om tidsbegrænsning.  U=Udlejer L=Lejer  U’s indsigelser til tidsbegrænsning af boliglejemål kunne behandles af fogedretten.  L boede til leje i et beboelse...