GD 2004/23 V Ophævelse på grund af manglende rengøring og vedligeholdelse Resume: L havde i flere år ikke gjort rent eller vedligeholdt lejemålet. U afgav to påkrav og ophævede efter i alt ca. 21/2 måned fra første påkrav. Ophævelsen blev godke...

Kun for medlemmer

GD 2007/21 Ø Ophævelse på grund af adgangsnægtelse. Kontrol af påbudte vedligeholdelsesarbejder Resume: Huslejenævnet pålagde L at udføre vedligeholdelsesarbejder i lejemålet, og fastsatte en frist for udførelse af arbejderne. Da fristen var udl...
GD 2014/05 Ø U havde et gyldigt fraflytningskrav mod L, til trods for at U ikke rettidigt havde fremsendt en flytteopgørelse til L's nye adresse. U havde gjort kravet behørigt gældende mundtligt i forbindelse med selve flyttesynet.Resume: I forbi...

Kun for medlemmer

Resume: U havde af flere omgange forsøgt at få adgang til L's lejemål, idet der var mistanke om, at L misligholdt og vanrøgtede lejemålet i en væsentlig grad. Idet L nægtede at give U adgang til lejemålet, kunne U ophæve lejeforholdet.Sagsfremsti...
GD 2018/51 B Ophævelse af beboelseslejlighed sket med rette,idet L uden U's samtykke havde etableret et bofællesskabResume:L lejede i 1994 en beboelseslejlighed. Ejendommen skiftede i L's lejeperiode gentagne gange ejer. L blev flere gange af U be...

Kun for medlemmer

Ny dom fra Boligretten på Frederiksberg, understreger det stadig gældende krav til både lejer og udlejer om skriftlighed når meddelelserne handler om ophør. I den konkrete sag fik vi, heldigvis, også tydeliggjort at reglerne altså også gælder for ...

Kun for medlemmer

Ny dom fra Boligretten i Kolding understreger væsentligheden af dels at indkalde lejer til fraflytningssyn, herunder at indkaldelsen skal ske skriftligt eller at der som minimum skal træffes aftale om digital kommunikation med lejer. Dommen relate...
En ny boligretsafgørelse betyder, at lejer reelt set kan være bedøvende ligeglad med vilkår i lejeforholdet vedr. husdyrhold. Uanset at det i kontraktens §10 og evt. i kontraktens §11 er understreget og fremhævet at lejer ikke må holde husdyr, kan...
En ny dom fra Østre Landsret, der dog er meget specifik i form af omstændigheder, men som dog heldigvis understreger udlejers adgang til at gøre opsigelse gældende, når udlejer har berettiget brug for at kunne få råderetten over boligen.  GD 20...

Kun for medlemmer

Dom fra 2017, der viser at det godt kan svare sig at følge op på lejers manglende rengøring, sanitet og adfærd. Varslinger er væsentligt, lige så vel som at lejer skal have rimelig frister til at rydde op, gøre rent eller fjerne effekter, men iagt...

Kun for medlemmer

En ny dom, hvor det, desværre igen gøres klart, at udlejer er nødt til tage sig i agt i forbindelse med håndtering af lejers fraflytning. Bestemmelserne vedr. udlejers pligt til afholdelse af fraflytningssyn, indkaldelse til syn og fremsendelse og...

Kun for medlemmer

De nye regler vedr. istandsættelse, herunder begrebet normalistandsættelse, der trådte i kraft d. 1. juli 2015, har gjort det noget vanskeligere for udlejer at komme igennem med istandsættelseskrav, navnlig krav om maling mv. når lejemålet er indg...
Ny dom slår fast, at såfremt lejer har forsøgt istandsættelse selv og at dette istandsættelsesarbejde er af ringe kvalitet, kan udlejer forlange arbejdet gjort om eller udbedret. Dommen understreger betydningen af, at udlejer gør lejer opmærksom p...

Kun for medlemmer

Vi modtager tit spørgsmål om hvordan man som udlejer skal forholde sig, hvis man afsender rekommanderet post fx påkrav om lejebetaling, hvor lejer enten nægter at modtage brevet eller ikke er hjemme. Dommen her gør det ganske klart - når brevet er...
En væsentlig dom, som essentielt betyder, at såfremt udlejer, som følge af at lejer ikke betaler forbrug (i dette tilfælde el), og udlejer således bliver pålagt at betale for lejer, kan lejer ophæves hvis lejer ikke betaler når udlejer opkræver be...
Dom fra 2017 vedr. lejers fremleje / ophold / utidig fraflytning fra et lejemål. GD 2017/40 Ø U kunne ophæve lejemål grundet utidig fraflytning og ulovlig fremleje  Resume: U erfarede, at L og hans hustru over en længerevarende periode ikke be...
Når man udlejer bolig til lejer, sker udlejningen som udgangspunkt til lejer og dennes husstand, dvs. lejer og dennes samlever/ægtefælle samt evt. børn. Man kan faktisk ikke hindre lejer i at bebo lejemålet med lejers husstand, med mindre at husst...

Kun for medlemmer

Ny dom vedr. ophævelse af lejemål som følge af lejers ulovlige fremlejeforhold. Mange af vore medlemmer oplever at lejer fremlejer lejemålet, helt eller delvist, og retspraksis herom er således ganske væsentligt. En ny dom fra Østre Landsret slår ...

Kun for medlemmer

I denne dom fra 2016, som er endnu en bekræftelse af udlejers ret til at opkræve vandafledning, slås det endvidere fast at opkrævningen af vandafledning som sådan ikke er betinget af at udlejer har indført denne post som et aconto beløb i lejekont...
I en dom fra 2016, slås det fast at det ligger inden for lovens rammer, at udlejer opkræver istandsættelse fra lejer i forbindelse med fraflytning af lejemål, uanset at udlejer ikke lader den pågældende istandsættelse udføre. Det afgørende er hvor...

Kun for medlemmer

Det burde være selvsagt, at alm. god opførsel er en forudsætning for at være lejer i din ejendom, men når det handler om lejeloven er det ikke tilfældet. Det er væsentligt, at der, ved alle lejemål, vedlægges en husorden og at dette felt i lejekon...

Kun for medlemmer

Ny dom som er relevant for mange private udlejere. Dommen, i sin essens, er en korrektion af Fogedretternes tidligere praksis, hvor lejer kunne undgå ophævelse selv om lejer ikke havde betalt fx. vandafledningsafgift, som udlejer herefter blev pål...
GD 2016/11Ø U berettiget til at ophæve lejemålet som følge af adgangsnægtelse i forbindelse med fremvisning af lejemålet til en mulig køber.   Resume:En udlejer af en ejerlejlighed havde varslet adgang til lejemålet for at fremvise dette til en...

Kun for medlemmer

Ny dom som kan være væsentlig for udlejere, der har problemer med lejere som ikke passer lejemålet ordentligt. GD 2017/17 Ø  LL § 93, stk. 1, litra e og g  Ophævelse af lejemål grundet manglende rengøring, uberettiget opbevaring af effekter og h...
Lejer går ikke fri for betaling af forbrug, uanset at udlejer ikke har leveret gyldigt regnskabNy dom fra Vestre Landsret GD 2017/01 V Bestemmelser i Lejeloven som dommen vedrører:LL § 40, stk. 1 LL § 46 l, stk. 1 (dagældende) Ugyldigt forb...