Kun for medlemmer

GD 2009/44 V Suspension af 2-ugersfristen i LL § 98, stk. 2. L meddelte ikke ny adresse efter udsættelse Resume: Efter at U var blevet udsat på grund af en betalingsmisligholdelse, oplyste L ikke U om sin nye adresse. U aftalte i første omgang e...
GD 2015/67 V U kunne gøre krav gældende mod L for skader, som L var ansvarlig for efter LL § 25, stk. 2, selvom kravet var fremsat efter udløbet af fristen i LL § 98, stk. 2, 1. pkt. Resume: L fraflyttede lejemålet den 31. december 2012 og aflev...
GA 2018/02 U kunne fremsætte krav om istandsættelse af lejemål i medfør af de nye fraflytningsregler, selv om lejemålet kun havde varet ca. 4.5 måneder ved L's fraflytning Resume: Lejemålet, som var begyndt den 1. oktober 2016, blev fraflyttet a...

Kun for medlemmer

GD 2020/07 Ø Udsættelse af lejer som følge af tilsidesættelse af god skik og orden fremmet ved umiddelbar fogedforretningResume: U fremsendte tre advarsler til L, da U havde modtaget klager fra de andre lejere i ejendommen over L's chikane i form...
GD 2006/54 V Ingen henvendelse til U inden indbringelse for huslejenævn. Afvisning Resume: L 1-2 havde anmodet huslejenævnet om at tage stilling til lejen for sit lejemål. L 1-2 havde ikke forinden rettet henvendelse til U. Huslejenævnet afviste...
Resume: L opsagde lejemålet med 3 måneders varsel, selvom der var aftalt et opsigelsesvarsel på 6 måneder. U kunne opkræve et straksudlejningsgebyr på 800 kr. U kunne tilbageholde 1.000 kr. til dækning af eventuel efterbetaling af varme og gebyr ...

Kun for medlemmer

Resume: L indgik en tidsbegrænset lejeaftale med U om et boliglejemål. Lejeaftalen kunne ikke opsiges i tidsbegrænsningsperioden. L opsagde alligevel lejemålet inden tidsbegrænsningens udløb. L var erstatningspligtig overfor U for dennes udgifter...

Kun for medlemmer

Resume: U havde i lejekontrakten betinget sig et gebyr for hurtig udlejning ved opsigelse med forkortet varsel samt et gebyr for gennemførelse af fraflytningssyn. Ved sin fraflytning gjorde L gældende, at gebyrkravene var i strid med LL § 6. U fi...

Kun for medlemmer

Resume: Udlejers krav vedrørende udbedring af mangler var for sent fremsat, da det var sendt på fristens sidste dag og derfor tidligst kunne være fremme dagen efter. Sagsfremstilling: U ophævede ved brev af 13. april 2000 lejemålet. L flyttede ...

Kun for medlemmer

Resume: Det fremgik af lejekontrakten, at den i LL § 98, stk. 2 omhandlede frist blev forlænget til 4 uger. Der blev afholdt flyttesyn den 13. november 2008 med L's deltagelse og den 24. november 2008 fremsendte U brev til L med oplysning om, hvi...

Kun for medlemmer

GD 2014/05 Ø U havde et gyldigt fraflytningskrav mod L, til trods for at U ikke rettidigt havde fremsendt en flytteopgørelse til L's nye adresse. U havde gjort kravet behørigt gældende mundtligt i forbindelse med selve flyttesynetResume: I forbin...

Kun for medlemmer

Resume: I forbindelse med en flytningstvist mellem udlejer og lejer gjorde lejer gældende, at udlejers reklamationsfrist i lejelovens § 98, stk. 2 var overskredet, idet lejer ubestridt ikke havde modtaget en skriftlig fraflytningsrapport i forlæn...

Kun for medlemmer

Resume: Lejer skulle ikke betale for udskiftning af et køleskab. Udskiftningen var nødvendig, fordi køleskabslågen skulle udskiftes, og det ikke længere var muligt at fremskaffe den pågældende køleskabslåge. Lejer var berettiget til selv at foret...
Resume: U og L indgik en lejeaftale. Af lejeaftalens § 11 fremgik blandt andet, at U's reklamationsfrist i LL § 98, stk. 2 var forlænget til 3 måneder. De aftalte vilkår i lejeaftalens § 11 var ikke særskilt fremhævede. Boligretten udtalte, at de...
Resume: Fraflytningsrapporten blev udarbejdet og udleveret til L 10 dage efter U’s og L’s fælles besigtigelse af lejemålet. LL § 98, stk. 2, var overholdt, og L hæftede for istandsættelse af lejemålet. Sagsfremstilling: Efter at L havde opsagt ...

Kun for medlemmer

Resume: U opsagde lejekontrakten ved anbefalet og ved quickbrev samt i kopi til L's e-mail adresse. L gjorde pr. e-mail indsigelse mod opsigelsen. Boligretten fandt, at L's indsigelse var ugyldig, da den alene var sendt pr. e-mail og dermed på gr...

Kun for medlemmer

Resume: Efter at L flyttede ind i et lejemål i et nyt byggeri, viste det sig, at der var betydelige forekomster af skimmelsvamp, og L og L's familie blev syge. Efter ca. 1 1/2 år flyttede L og krævede tilbagebetaling af lejen, erstatning for ødel...

Kun for medlemmer

Resume: U erhvervede en ejendom med 3 lejemål og opsagde kort efter det ene lejemål med henblik på eget brug. Idet U kunne påvise et kvalificeret anvendelsesbehov, og da L samtidig havde mulighed for at tilflytte et andet lejemål på lignende vilk...

Kun for medlemmer

Resume: L overtog lejemålet den 1. april 2010. I efteråret 2011 opstod der nogle problemer med rotter i lejemålet, grundet hvilke L ophævede lejemålet den 17. maj 2013. Bolig- og landsretten fandt L for værende ansvarlig for rotteplagen, der trod...

Kun for medlemmer

GD 2020/05 V Udsættelse nægtet fremmet, idet påkrav indeholdt aconto-bidrag for vand trods vandregnskab ikke var aflagt over for lejer  Resume: U ophævede L's lejemål efter fremsendelse af påkrav, da L ikke havde betalt det fulde beløb opkrævet ...

Kun for medlemmer

GD 2020/07 Ø Udsættelse af lejer som følge af tilsidesættelse af god skik og orden fremmet ved umiddelbar fogedforretning Resume: U fremsendte tre advarsler til L, da U havde modtaget klager fra de andre lejere i ejendommen over L's chikane i fo...

Kun for medlemmer

GD 2000/38 V L's vedligeholdelsepligt. Istandsættelse i lejeperioden Resume: Skabslåger m.v. var misligholdt af L. L havde ikke ret til at udskyde istandsættelse til fraflytningstidspunktet. Sagsfremstilling: I lejekontrakten for L's lejemål ...

Kun for medlemmer

GD 2019/57 B U's ophævelse af L's lejemål var berettiget, da L var blevet idømt 1 års fængsel for bl.a. at have opbevaret amfetamin i lejemålet delvist med henblik på videresalg Resume: Under en tilståelsessag den 10. januar 2018 blev L idømt ...

Kun for medlemmer

U.1978.376V V.L.D. 8. december 1977 i anke 5-3552/1976 Grethe Frandsen, Århus (adv. Bodil Gabrielsen, smst., prøve) mod Lis Windel, Randers (adv. Elin Tjærby, smst., prøve). Leje af fast ejendom 65.2 Tabsbegrænsningspligt ikke tilsidesat ved...

Kun for medlemmer

GD 2012/44 Ø Spørgsmål om L's opsigelse af boliglejemål pr. e-mail over for U var gyldig. Resume: L gjorde gældende, at L havde opsagt sit boliglejemål ved fremsendelse af e-mail til U den 30. marts 2010, og at U havde bekræftet dette telefonisk...