Kun for medlemmer

PostNord har ændret procedure, ved fremsendelse af rekommanderet breve og breve med afleveringsattest. Førhen fik modtager en besked i postkassen, om at der ligger en forsendelse til afhentning. Dette "forsøgt afleveret" foreligger der retspraksis...
Det er sæson for udsendelse af forbrugsregnskaber til lejere i mange lejeforhold, og det afstedkommer hvert år en række tvister. Særlig i år har der været mange sager, hvor lejere gør indsigelse i mod forbrugsregnskaberne, fordi omkostningerne til...

Kun for medlemmer

Resume: U havde opført et eget varmeforsyningsanlæg, som forsynede alle U's ejendomme, bygninger og lejemål med varme. U opgjorde varmeudgifterne på baggrund af udgifterne til materialer, medarbejdere, der passede anlægget, samt følgeomkostning...
Resume: U mistede sit istandsættelseskrav, da U ikke havde indkaldt L til et nyt fraflytningssyn, selvom L var fraflyttet efter et varslet fraflytningssyn, der ikke blev afholdt, og L havde underskrevet aftale om, at viceværten måtte syne boligen...
Højesteret afgjorde en sag om en opsigelse af et boliglejemål. Lejerne havde fremsendt deres indsigelse mod opsigelsen pr. mail, men Højesteret fastslog, at en indsigelse sendt pr. mail ikke opfyldte kravet om skriftlighed i lejelovens paragraf 87...

Kun for medlemmer

GD 2023/09 H L’s indsigelse mod opsigelse på e-mail, var ugyldig på trods af U’s kvittering for modtagelsen Resume: U's advokat P opsagde L1 og L2's boliglejemål ved mail samt ved almindelig og anbefalet brev af 14. maj 2019. Den 7. juni 2019 ...
Ny dom: Udlejer må forhøje huslejen efter forbedringer I forbindelse med en retssag om en udlejers ret til forhøjelse af huslejen som følge af forbedringer, blev det afgjort, at udgifterne til ventilationsanlægget og energimærkning kunne medtages...
Resumé og analyse: Sagen drejer sig om et parcelhus, hvor lejer (L) ifølge lejekontrakten hæftede for varme og el i lejemålet. Lejer undlod at registrere sig hos forsyningsselskaberne, og udlejer (U) endte med at betale for lejers forbrug. Da lej...
Boligretten har netop afsagt en interessant dom i en sag mellem to lejere og deres udlejere. Sagen omhandler en uenighed om betaling af el og varme i en lejeperiode. Dommen berører spørgsmål om rettigheder og forpligtelser i lejeforhold, og hvorda...

Kun for medlemmer

Sagen handlede om, hvorvidt et lejemål kunne ophæves på grund af lejeren flyttede fra lejemålet for tidligt. Dette baseret på daværende lejelovs paragraf 93, stk. 1, litra d. I 2016, da en håndværker udskiftede en radiatormåler, fortalte han vice...
I en nylig retssag blev det afgjort, at det er vigtigt for udlejere at kende lovgivningen om adgang til lejemål og varsling af ophævelse af lejemål samt at kunne dokumentere deres kommunikation med lejere. I denne sag havde udlejeren varslet adgan...
Resume Lejer indbragte en sag for huslejenævnet om størrelsen af huslejen. Lejer fik medhold i, at der ikke var lovligt muligt at indgå aftaler om regulering af huslejen efter stigning i nettoprisindekset i henhold til LL § 53, stk. 2 for lejemål...
GD 2020/38 Efter halvandet års boperiode hæftede L for maleristandsættelse af lejemålet ved fraflytning som følge af huller, hakker og mærker i vægge og på paneler Resume Ved L's indflytning i lejemålet i 2015 blev der udarbejdet en indflytnings...
GA 2014/08 U's fraflytningskrav inklusiv nikotinspærrebehandling godkendt Resume:Lejemålet var ved L's indflytning overtaget nyistandsat, og ved fraflytning skulle det ligeledes afleveres nyistandsat. U havde ved L's fraflytning stillet krav om m...
Vestre Landsret har afgjort en sag om lejers ret til at anvende parkering, hvor dette ikke var aftalt i lejekontrakten men i stedet var et mundtlig tilsagn fra en tidligere udlejer. Boligretten fandt, ved tidligere behandling af sagen, at lejer en...
GD 2021/05 Ø U’s ophævelse af lejemål berettiget, idet L ikke havde givet U adgang til lejemålet i forbindelse med U’s udførelse af servicearbejder Resume: U ønskede at foretage servicearbejder i lejemålet og varslede derfor over for L adgang ti...
SAPU er bekendt med hele dommen, nedenfor er blot et uddrag.Resume:Ved overdragelsesaftale underskrevet den 10. og 11. juni 2013 erhvervede K en udlejningsejendom for 18,4 mio. kr. Lejeindtægterne var oplyst til 1.219.001 kr. S havde oplyst K om, ...
Resume:A/B udlejede i 2016 et tidsbegrænset lejemål, hvortil L ifølge kontrakten fik en forkøbsret til den andel, der var knyttet til lejemålet. A/B begrundede tidsbegrænsningen med, at de ved salg to år senere ville kunne sælge til en andelsværdi...
I en sag, afgjort i 2020, havde udlejer med en kombineret opsigelse/ophævelse gjort gældende, at lejer skulle fraflytte lejemålet primært som følge af ophævelsen, subsidiært som følge af opsigelsen idet lejer havde tilsidesat god skik og orden (LL...

Kun for medlemmer

GD 2020/22 V U’s opsigelse til eget brug var berettiget, mens fraflytningskravet var lejerne uvedkommende grundet manglende overholdelse af fristen i LL § 98, stk. 2 Resume: U, der selv ønskede at benytte det lejede, opsagde den 28. oktober 2016...

Kun for medlemmer

Vi har advaret mod dette længe. Udlejer, iøvrigt uanset om det er en Andelsboligforening, eller en privat der udlejer bolig, kan ikke begrunde tidsbegrænsningen i lejekontraktens §11 med forhold, der har natur af at være spekulative. Hvis du skal ...
Endnu en gang er det slået fast, at "forsøgt afleveret" er tilstrækkeligt i forhold til at dokumentere fremkomst af brev til, i dette tilfælde en andelshaver, men da andelshavere juridisk er sidestillet med lejere er det en og samme sag. Dommen ka...

Kun for medlemmer

Så er det fastslået ved Højesteret, at lejer IKKE kan fremsætte indsigelse imod udlejers opsigelse via email. Dette spørgsmål har tidligere været behandlet ved Boligret og Landsret og er altså nu stadfæstet af Højesteret hvormed spørgsmålet må ans...

Kun for medlemmer

En sag som er væsentlig, om end ikke videre opløftende. Det principielle i sagen er spørgsmålet om udlejers adgang til at rejse krav om lejers erstatning for misligholdelse, i en situation hvor udlejer ikke korrekt har rejst istandsættelseskrav i ...

Kun for medlemmer

GD 2016/11 Ø U berettiget til at ophæve lejemål som følge af adgangsnægtelse i forbindelse med fremvisning af lejemålet til mulig køber Resume: En udlejer af en ejerlejlighed havde varslet adgang til et lejemål for at fremvise lejemålet til en p...