Kun for medlemmer

Lejers fraflytning er et afgørende tidspunkt i et hvilket som helst lejeforhold, men også en af de begivenheder, der afføder flest spørgsmål fra vores medlemmer.  Her vil vi forsøge, at gennemgå de mest relevante forhold du skal være opmærksom på...

Kun for medlemmer

GD 2002/25 V Fraflytningsrapport ikke sendt rettidigt Resume: Udlejers krav vedrørende udbedring af mangler var for sent fremsat, da det var sendt på fristens sidste dag og derfor tidligst kunne være fremme dagen efter. Sagsfremstilling: U oph...

Kun for medlemmer

GD 2012/64 Ø U fik medhold i, at krav vedrørende mangler var afgivet rettidigt. L's aflevering af sidste nøgle til lejemålet tillagt afgørende betydning Resume: Det fremgik af lejekontrakten, der var indgået i 1996, at U senest 4 uger efter leje...

Kun for medlemmer

GD 2012/61 V L's indsigelser mod varmeregnskab var ikke specificeret tilstrækkeligt. U havde fremsat fraflytningskrav inden 14 dage, efter L havde afleveret sine nøgler Resume: L fik i boligretten medhold i, at U ikke rettidigt havde fremsat fra...

Kun for medlemmer

GD 1989/24 Ø Fraflytningsdag. U's reklamationsfrist Resume: Af Landsretten lagt til grund, at L uden forudgående opsigelse - som han afgav på U's opfordring den 29. november 1986 under flytningen af møbler m.v. - flyttede fra lejligheden, idet h...

Kun for medlemmer

GD 2005/57 Ø Fraflytning først sket ved aflevering af nøgle. To ugers fristen. Resume: Uanset af U havde haft adgang til lejemålet i 4 uger, ansås fraflytning først for sket ved L's aflevering af nøgler. Udlejers istandsættelseskrav var derfor fr...

Kun for medlemmer

GD 2019/35 B Telefonisk aftale om dato for afholdelse af fraflytningssyn blev godkendt Resume: I forbindelse med L's opsigelse af lejemålet indkaldte U telefonisk L til et fraflytningssyn. L kontaktede herefter U telefonisk for at få flyttet syn...

Kun for medlemmer

Ny dom understreger, at lejers blotte deltagelse i et fraflytningssyn samtidig må ses som en accept fra lejer, af at have været behørigt bekendt med synets tidspunkt og dato, hvormed det er irrelevant om udlejer kan dokumentere at have indkaldt le...

Kun for medlemmer

GA 2018/02 U fik ved L’s fraflytning medhold i fuld istandsættelseskrav for et lejemål, der var indgået i april 2016 og havde varet i 1,5 år Sagsfremstilling: Lejemålet begyndte den 14. april 2016 og var stort set nyistandsat ved L's indflytning...

Kun for medlemmer

GD 2014/05 Ø U havde et gyldigt fraflytningskrav mod L, til trods for at U ikke rettidigt havde fremsendt en flytteopgørelse til L's nye adresse. U havde gjort kravet behørigt gældende mundtligt i forbindelse med selve flyttesynet. Resume: I for...

Kun for medlemmer

En ny dom, hvor det, desværre igen gøres klart, at udlejer er nødt til tage sig i agt i forbindelse med håndtering af lejers fraflytning. Bestemmelserne vedr. udlejers pligt til afholdelse af fraflytningssyn, indkaldelse til syn og fremsendelse og...

Kun for medlemmer

De nye regler vedr. istandsættelse, herunder begrebet normalistandsættelse, der trådte i kraft d. 1. juli 2015, har gjort det noget vanskeligere for udlejer at komme igennem med istandsættelseskrav, navnlig krav om maling mv. når lejemålet er indg...

Kun for medlemmer

Ny dom slår fast, at såfremt lejer har forsøgt istandsættelse selv og at dette istandsættelsesarbejde er af ringe kvalitet, kan udlejer forlange arbejdet gjort om eller udbedret. Dommen understreger betydningen af, at udlejer gør lejer opmærksom p...
I en dom fra 2016, slås det fast at det ligger inden for lovens rammer, at udlejer opkræver istandsættelse fra lejer i forbindelse med fraflytning af lejemål, uanset at udlejer ikke lader den pågældende istandsættelse udføre. Det afgørende er hvor...

Kun for medlemmer

En ny landsretsdom har afgjort at lejer havde pligt til at betale for en delvis udbedring af skimmelsvamp, da det blev fundet at lejers adfærd i lejemålet var medvirkende til at problemet opstod. Blandt andet havde lejer tørret tøj indvendigt i bo...