For lejemål indgået den 1. juli 2015 og senere kan det ikke længere aftales, at lejemålet skal afleveres nyistandsat, da lejer alene er forpligtet til at udføre vedligeholdelsesarbejde og istandsættelse, hvis dette er påkrævet, jf. lejelovens § 19, stk. 2. 

Det kan, som det altid har kunne, aftales, at lejer overtager den indvendige vedligeholdelse i lejeperioden, jf. lejelovens § 24, stk. 1 og 2.

Indvendig vedligeholdelse er maling, hvidtning, tapetsering, lakering af gulve samt den mellemslibning af gulvene, der er nødvendig forud for lakeringen, jf. herved punkt 4.4.2. i vejledning om flyttesyn og vedligeholdelse nr. 10936 af 21. oktober 2015.

I ejendomme, der ikke er omfattet af bestemmelserne i boligreguleringslovens kapitel II-IV, jf. kapitel 1.2.5.1., kan det endvidere, som hidtil, aftales, at lejeren overtager enhver anden form for vedligeholdelse.

For lejemål i en ejendom, der er omfattet af boligreguleringslovens kapitel II-IV, kan det ikke længere aftales, at lejer overtager andet end den indvendige vedligeholdelse og pligten til at vedligeholde have, jf. lejelovens § 24, stk. 2.

I lejeperioden skal lejer vedligeholde låse og nøgler, hvis ikke udlejer efter aftale har overtaget denne forpligtelse, jf. lejelovens § 20. Denne vedligeholdelse skal også kun udføres, når det er påkrævet, jf. lejelovens § 19, stk. 2.

Bestemmelsen om istandsættelse ved fraflytning, lejelovens § 98, stk. 1, har samme ordlyd som hidtil, hvorfor det fortsat fremgår, at lejeren skal aflevere lejemålet i "samme stand som ved overtagelsen", og at lejer hæfter for den vedligeholdelse, der er omfattet af lejers vedligeholdelsesforpligtelse. Lejer kan, som det fremgår, ikke undslå sig istandsættelsespligten med henvisning til, at forringelsen af lejemålet skyldes "slid og ælde", når der er tale om dele af lejemålet, der er omfattet af lejers vedligeholdelsespligt.

Imidlertid er retsstillingen ændret i forhold til omfanget af den istandsættelse, der er omfattet af lejers vedligeholdelsesforpligtelse, idet lejer ikke længere ubetinget kan forpligtes til at aflevere lejemålet "nyistandsat". Det skyldes, at bestemmelsen i lejelovens § 19, stk. 2, hvorefter vedligeholdelse som følge af forringelse ved "slid og ælde" skal foretages så ofte, som det er påkrævet under hensyn til ejendommen og det lejedes karakter, ikke længere kan fraviges til skade for lejeren, jf. lejelovens § 24, stk. 1.

Uanset at lejer har overtaget lejemålet "nyistandsat" og har den indvendige vedligeholdelse, kan lejer ikke forpligtes til at aflevere lejemålet nyistandsat, hvis det ikke er påkrævet at istandsætte/vedligeholde lejemålet ved lejers fraflytning. Der må foretages en konkret vurdering af behovet for istandsættelse af hver enkelt del/flade i lejemålet. Er lejemålet overtaget nyistandsat, klar til lejers indflytning, må det vurderes, hvad der skal til, for at lejemålet er klar til næste lejers indflytning. Det er ikke sikkert, at det er nødvendigt at male alle overflader og radiatorer, al træværk osv.

Uanset omfanget af lejers vedligeholdelsespligt hæfter lejer for skader/misligholdelse i lejemålet, dvs. forhold, der ikke er opstået ved, almindelig anvendelse og "slid og ælde", men derimod skader, der er opstået ved lejers uforsvarlige adfærd, jf. herved lejelovens § 25, stk. 2.

Uforsvarlig adfærd kan også være forhold, der i sin indledende fase kan beskrives som "slid og ælde", men som har udviklet sig til en egentlig skade ved, at lejer ikke har sørget for vedligeholdelse, ikke har oplyst udlejer om skader eller, hvis vedligeholdelsespligten påhviler udlejer, meddelt udlejer, at vedligeholdelse var påkrævet. Et klassisk eksempel herpå er, at lejeren ikke i tide sørger for lakering af gulve, således at der slides gennem lakken, hvorved hele gulvet skal slibes og lakeres.

Ved fraflytninger, der skal ske efter de nye regler, er udlejer nødt til at forholde sig til, om et forhold er en skade/mangel, som lejer er ansvarlig for, uanset hvordan lejer har overtaget lejemålet, og uanset om det i øvrigt er påkrævet at foretage vedligeholdelse af lejemålet.


-- Opdateres --