Huslejenævnet

I Danmark har alle kommuner et huslejenævn. De har pligt til at opretholde disse ved lov. Huslejenævn har den rolle at regulere lejemarkedet for privat udlejning i stort set alle former. Der er enkelte områder hvor deres indflydelse er begrænset, herunder f.eks. alment boligbyggeri hvor der fra politisk hold er opstillet nogle lidt anderledes rammer. Huslejenævnene er nedsat for at træffe afgørelse i tvister mellem udlejer og lejer i sager omkring husleje og dennes størrelse, mislighold, fraflytning samt tvister om depositum, vand og varmeregnskab mv. Netop huslejenævnets rolle som et tvist organ, betyder at huslejenævnene ikke tager stilling til lejeforhold uden, at en af parterne i lejeforholdet foretager en klage til huslejenævnet. Der er nogle sager som Huslejenævnet ikke har indflydelse på og dermed ikke kan træffe afgørelse om, herunder opsigelse af lejemål, erhvervslejemål, ophævelse af lejeforhold og generelt forhold som kræver mere bevisførelse end nævnet finder at kunne vurdere. Det koster i 2018 ca. 305 kr. at indgive en klage til nævnet. I juli 2015 blev der endvidere, sammen med øvrige ændringer til lejeloven, indført et gebyr på kr. 2.139 som kan pålægges udlejer, hvis lejer får 100% medhold i den indbragte sag (uanset hvem der har indbragt sagen). Inden du indbringer en sag for huslejenævnet bør du drøfte med SAPU - vi har mange års erfaring og kan være behjælpelige med at vurdere dine chancer for at vinde en evt. sag. 

Du kan også få oprettet sagen hos os, hvormed SAPU indbringer sagen på dine vegne, eller overtager korrespondancen til Huslejenævnet ved sager der allerede er i gang. Dette gælder i øvrigt uanset om sagen er indbragt af lejer eller udlejer. 

Udgifter til SAPU i forbindelse med evt sagsbehandling er fradragsberettiget i dit regnskab overfor SKAT, og kan således hurtigt betale sig fremfor at tabe penge på forkert eller mangelfuld sagsbehandling.

Kontakt os skriftligt eller via Hotline for at drøfte mulighederne nærmere. Prisen for at lade SAPU håndtere din sag afhænger af dit medlemskab.

Typiske sager der behandles i huslejenævnet

De sager, der er flest af i huslejenævnene omhandler typisk sager om: 

  • Lejens størrelse og huslejeregulering, herunder også sager om lejeforhøjelse og lejekontraktens vilkår herom. 
  • Tvister ved fraflytning, navnlig udlejers krav om istandsættelse. 
  • Lejers eller udlejers pligt til vedligeholdelse 
  • Lejers pligt til at betale husleje i specifikke situationer, typisk i forbindelse med opsigelse mv. 
  • Lejers adfærd i det lejede, herunder sager om god skik og orden mv
  • Aconto forbrug og lejers pligt til at betale for forbrug. 

Både udlejer og lejer kan indbringe sager for huslejenævnet. Der betales et sagsgebyr til nævnet som pt. (2019) udgør 312,00 kr. Udlejer kan dog blive pålagt et såkaldt "taber-gebyr" på kr. 2.165, hvis udlejer taber sagen 100%. Det er dog op til det enkelte nævn, at vurdere om udlejer skal pålægges gebyret. 

Læs mere om forskellige tvister i nævnet her.

Huslejenævnets behandling af sagen

Som udlejer er det væsentligt, at gøre sig klart at huslejenævnet forvalter en beskyttelseslov, navnlig en lov der beskytter lejer. Det medfører, at udlejer skal bære dokumentation og bevis for næsten alt. Det er således væsentligt, at du som udlejer sørger for at indsamle alt relevant dokumentation, at du præsenterer det overskueligt og sammenhængende for nævnet og at din dokumentation er baseret i lovhjemmel og/eller retspraksis. 

Nævnene består af nævnsmedlemmer og en formand. Der er typisk tale om personer, som tidligere eller parallelt med deres hverv som nævnsmedlem, er beskæftiget med lejeret. Det betyder dog ikke at huslejenævnene kan forventes, at være 100% opdateret på retspraksis og vores opfattelse af dem er at kvaliteten af afgørelserne svinger meget mellem de enkelte kommuner. 

Mange sager, herunder sager om lejens størrelse, medfører at nævnet og dets medlemmer skal besigtige det lejede. Det er væsentligt, at du som udlejer deltager ved disse besigtigelser. Lige så vel er det væsentligt, at nævnet bliver besvaret inden for de frister nævnet angiver i deres breve om partshøring til udlejer, idet manglende svar som udgangspunkt lægges dig til ugunst.

Det er ikke nemt, at føre en sag sikkert igennem huslejenævnet, med mindre du har beskæftiget dig med loven og retspraksis tidligere og en forkert afgørelse fra nævnet, kan være bekostelig i den forstand, at sagen efterfølgende evt. skal føres i Retten for at få den rette afgørelse. Det medfører selvsagt yderligere omkostninger, og derfor bør der lægges kræfter i at få en korrekt afgørelse fra nævnet første gang, således du undgår at spilde tid og penge på en retssag. 

SAPU kan varetage alle typer af huslejenævnssager. Vi arbejder ud fra nuværende retspraksis, men selvfølgelig også ud fra din håndtering af lejeforholdet på godt og ondt. Hvis det er vores vurdering, at vi ikke kan forvente at tilføre sagen noget værdi for dig som udlejer, så gør vi opmærksom på det idet du således lige så godt kan føre sagen selv i nævnet.

Vores takst for behandling af sager i Huslejenævnet afhænger af dit medlemskab hos os. Er du blevet medlem inden for de sidste 30 dage og ønsker vores hjælp til at håndtere en Huslejenævnssag, forbeholder vi os retten til at opkræve et startgebyr. Forventet samlet pris / gebyr kan rekvireres ved henvendelse til os enten her via hjemmesiden, pr. email eller pr. telefon. 

Udgifter til SAPU i forbindelse med evt sagsbehandling er fradragsberettiget i dit regnskab overfor SKAT, og kan således hurtigt betale sig fremfor at tabe penge på forkert eller mangelfuld sagsbehandling.

Alle sagsakter, bilag og partshøringer vedlægges lejemålet her på "Mit SAPU" således du altid kan logge ind og finde materialet vedr. sagen. 

Hjælp til huslejenævnet, sag i huslejenævnet

Huslejenævnets afgørelse

Huslejenævnets afgørelse kan ankes af begge parter. Ankefristen er 4 uger fra afgørelsens datering. I alle kommuner, på nær Københavns Kommune, ankes sagen til Boligretten (Byretten). Dette sker ved udtagelse af stævning af modparten. I København kan og skal sagen dog prøves ved Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn først. 

Huslejenævnenes afgørelser bør gennemgås grundigt og hvis der er belæg for at tage sagen videre har SAPU Advokat tilknyttet, der kan føre din sag i Retten. SAPU har adgang til en omfattende domssamling og vi kan således, i samarbejde med Advokaten, vurdere om din sag bør tages videre i Retten. Dette sker altid uden beregning, og kan anses som en del af dit medlemskab. 

Handler sagen om huslejens størrelse, er det endvidere væsentligt at vide, at bevisbyrden skifter i Boligretten, forstået således at det bliver lejer, og i en hvis udstrækning Huslejenævnet, der vil blive pålagt at dokumentere at fx en lejenedsættelse er sket berettiget. Dette skal principielt ske ved fremlæggelse af sammenligningslejemål for Retten eller evt. ved at dokumentere, at der ikke findes sammenligningslejemål.