SAPU har idag lanceret en ny Digital Fraflytningsrapport. Rapporten kan udfyldes på PC eller iPad og er selvfølgelig gratis for alle medlemmer af SAPU.Hent rapporten her
Lejers anvendelse af det lejede til fx. erhverv, gentagen fremleje via AirBNB mv. Når du indgår lejekontrakt med lejer, sker dette med det helt klare udgangspunkt at lejemålet alene kan anvendes til beboelse for lejer og dennes husstand.  Anvend...
Det helt korte svar er Nej.  Ejerforeninger må ikke, uden at dette enstemmigt er vedtaget på generalforsamlingen, forbyde udlejning eller på anden vis begrænse en ejers ret til at udleje boligen.  Dog kan man ved stiftelsen af en ejerforening be...
Skader på det lejede Lejer skal ifølge lejelovens § 25 behandle det lejede forsvarligt, og lejer er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af ham selv, hans husstand eller andre, som han har givet adgang til det leje...
GD 2004/23 V Ophævelse på grund af manglende rengøring og vedligeholdelse Resume: L havde i flere år ikke gjort rent eller vedligeholdt lejemålet. U afgav to påkrav og ophævede efter i alt ca. 21/2 måned fra første påkrav. Ophævelsen blev godke...
GD 2018/51 B Ophævelse af beboelseslejlighed sket med rette,idet L uden U's samtykke havde etableret et bofællesskabResume:L lejede i 1994 en beboelseslejlighed. Ejendommen skiftede i L's lejeperiode gentagne gange ejer. L blev flere gange af U be...
Kære medlemmer.Som sagt som gjort, hermed vores brev til Boligminister Ole Birk Olesen. Vi håber på en respons, som vi selvsagt offentliggør her på siden så snart den måtte komme. Boligminister Ole Birk OlesenTransport-, Bygnings- og Boligminister...
Reglerne om lejers opsigelse Opsigelsesfristen i lejelovens § 86, stk. 1, er 3 måneder til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. For accessoriske enkeltværelser er fristen 1 måned. Reglen i lejelovens § 86, stk. 1, o...
Kryptering af e-mails Kryptering forhindrer, at uvedkommende kan læse e-post, der sendes over Internet, og at der er sikkerhed for, at e-posten ikke er ændret undervejs. Signeringen giver sikkerhed for modtagerens og afsenderens identitet. Bemærk...
En ny boligretsafgørelse betyder, at lejer reelt set kan være bedøvende ligeglad med vilkår i lejeforholdet vedr. husdyrhold. Uanset at det i kontraktens §10 og evt. i kontraktens §11 er understreget og fremhævet at lejer ikke må holde husdyr, kan...
Vi modtager ofte spørgsmål om udlejers pligt til at genudleje et lejemål, når den nuværende lejer har afgivet opsigelse og fraflytter. Indledningsvist skal det siges, at udlejer har pligt til tabsbegrænse, dvs. udlejer skal bestræbe sig på at genu...
Kære medlemmer Vores telefoner holder lukket fra tirsdag d. 10 juli til og med d. 31 juli. Vi vil dog være at træffe på email på info@sapu.dk i perioden om end der må forventes lidt længere svartid end sædvanligt. Igangværende sager, udarbejdelse ...
Når lejer opsiger lejeforhold eller lejeforholdet af andre årsager bliver bragt til ophør er det særdeles væsentligt, at udlejer tager sig i agt for fraflytningsprocessen.   Vi ser alt for mange sager om istandsættelse af lejemål tabt, fordi udle...
En væsentlig dom, som essentielt betyder, at såfremt udlejer, som følge af at lejer ikke betaler forbrug (i dette tilfælde el), og udlejer således bliver pålagt at betale for lejer, kan lejer ophæves hvis lejer ikke betaler når udlejer opkræver be...
Når man udlejer bolig til lejer, sker udlejningen som udgangspunkt til lejer og dennes husstand, dvs. lejer og dennes samlever/ægtefælle samt evt. børn. Man kan faktisk ikke hindre lejer i at bebo lejemålet med lejers husstand, med mindre at husst...
Kære MedlemmerVi har tilretter påkravsskrivelse til 2018 og lagt en oversigt op vedr nye satser for 2018. Der er også lavet en oversigt over nye betalingsdatoer i 2018 samt dato for afsendelse af påkrav. Find det dem alle under standard dokumenter...
I en dom fra 2016, slås det fast at det ligger inden for lovens rammer, at udlejer opkræver istandsættelse fra lejer i forbindelse med fraflytning af lejemål, uanset at udlejer ikke lader den pågældende istandsættelse udføre. Det afgørende er hvor...
Varmeregnskaber Hvilken frist har udlejer til at aflægge varmeregnskab?Varmeregnskabet skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb. Er varmeregnskabsåret udløbet den 31. december, skal varmeregnskabet sålede...
For dem der ikke nåede at se programmet om huslejefastsættelse  og udlejning kan det ses her: https://www.dr.dk/tv/se/penge/penge-tv/penge-2017-06-07?queryhash=!%2F00%3A00%3A00OM SAPUSAPU er hjemsted for ca. 1.000 private udlejere, dvs. privat per...
I en lidt speget sag, som vi vil forsøge at beskrive her, bliver det belyst hvorfor vi tidligere har advaret i mod at udleje bolig til kommunerne.  En udlejer, et af vore medlemmer, foretager en udlejning i slutningen af 2014 til Varde Kommune....
GD 2016/11Ø U berettiget til at ophæve lejemålet som følge af adgangsnægtelse i forbindelse med fremvisning af lejemålet til en mulig køber.   Resume:En udlejer af en ejerlejlighed havde varslet adgang til lejemålet for at fremvise dette til en...
Udlejers opsigelse  Udlejers opsigelse af lejemål er ofte stærkt misforstået, og vi ser desværre mange udlejere som kommer i problemer som følge af forkerte vilkår i lejekontrakten eller fejl i selve opsigelsen til lejer.  Her er en kort gennemg...
Lejer går ikke fri for betaling af forbrug, uanset at udlejer ikke har leveret gyldigt regnskabNy dom fra Vestre Landsret GD 2017/01 V Bestemmelser i Lejeloven som dommen vedrører:LL § 40, stk. 1 LL § 46 l, stk. 1 (dagældende) Ugyldigt forb...
Til den boligpolitiske åbningsdebat den 5. oktober 2016 var det tydeligt, at Airbnb var et vigtigt tema for både medlemmer og politikere. Politikernes svar var blandt andet at der var behov for mere kontrol og regulering.  De forskellige retsregl...
Regler vedr. adgang til lejemål Det forekommer desværre ofte, at udlejer nægtes adgang til et lejemål, uanset at udlejer i mange tilfælde har ret til at få adgang. Nægter lejer udlejer adgang til det lejede, fx. i forbindelse med uopsættelige rep...
Der er kommet en ny interessant dom vedr. fogedrettens behandling af et spørgsmål om tidsbegrænsning.  U=Udlejer L=Lejer  U’s indsigelser til tidsbegrænsning af boliglejemål kunne behandles af fogedretten.  L boede til leje i et beboelse...
Vi ser desværre mange ærgerlige sager hos vores udlejere omkring opkrævning af aconto forbrug.  Forbrugsopkrævning er, ligesom mange andre elementer, kraftigt reguleret i lejeloven.  Et par gode tips: Du må ikke opkræve aconto vand hvis l...
Hvis din lejer har beboet lejemålet i mere end 2 år og huslejen iøvrigt er under kr. 700 pr. m2 pr. år så kan der være belæg for at varsle en lejestigning. Hvis dit lejemål ligger i en kommune, der ikke er reguleret vil i høj grad være mulighed fo...
Siden 2015 har man som privatperson kunnet udleje sin bolig i op til otte uger og blive fritaget fra lejelovens komplicerede regler. Det er særligt relevant for dem, der vil udleje sin bolig i sommerperioden. Hvis man i forbindelse med ferie vi...
Højesteret afsagde den 8. april 2016 en principiel dom om gennemgribende forbedrede lejemål. Dommen siger, at der ikke skal stilles strenge krav for at anse betingelsen om, at forbedringerne i en gennemgribende moderniseret lejlighed væsentligt ha...
SAPU har igennem det seneste år oplevet en stigning på mere end 200% i sager omhandlende skimmelsvamp i private lejemål.' Mange private udlejere bliver skræmte når lejerforeninger, LLO mv. kontakter udlejer og meddeler, at lejer har opdaget ski...
Mange private udlejere har lavet lejekontrakt på udlejningen af deres hus, lejlighed eller værelse som er tidsbegrænset. Det vil vi også altid anbefale. Ofte sker det dog, at man som udlejer gerne vil forlænge lejemålet, typisk fordi man måske for...
Kære medlemmer, Vi modtager løbende mange henvendelser fra jer vedr. lejers fraflytning, herunder jeres krav til lejer om istandsættelse, frister for fremsendelse, hvad kan medtages mv. Mange er lidt i tvivl om hvornår man skal, sende fraflytnings...
Er du kommet i problemer med din lejer – eller sågar blevet meldt til huslejevævnet og har behov for individual og personlig assistance/hjælp?Hos SAPU hjælper vi medlemmer med at forsvare deres sag i huslejenævn, boligretten, LLO eller overfor lej...
SAPU.dk har lanceret en ny service til vore medlemmer, som giver mulighed for et personligt møde med en udlejnings-konsulent fra SAPU.dk. Sidder du med en række spørgsmål eller tvivl om en evt. kommende udlejning eller en konkret sag med din lejer...
Kære medlemmer, Vi modtager løbende mange henvendelser fra jer vedr. lejers manglende betaling af husleje eller andre pengepligtige ydelser i lejeforholdet, herunder acconto beløb mv. Mange er lidt i tvivl om hvornår man skal, eller må, sende påkr...
Kære Medlemmer, Som en del af en god udlejning er det naturligvis væsentligt at lejer udviser en vis respekt for øvrige beboere i ejendommen, og i det hele taget iagttager almindelig god skik og omhu. Det er desværre ikke altid tilfældet, og derfo...
Kære medlemmer,Da det ligger i vores i interesse at medlemmer hos SAPU.dk ikke bliver snydt eller ubevidst ender med at foretage en udlejning igennem boligsider, som konsekvent snyder deres kunder bringer vi idag en advarsel imod boligbasen.dkVi h...