Kære medlemmer Vi har opdateret vores "Online Kurser" side med 2 nye webinarer: - Lejers Fraflytning 2024 - Lejers misligholdelse 2024Begge webinarer er optaget med publikum (via Teams) men alle deltagere er selvdfølgelig anonymiseret. Du kan se b...
GD2024/19L: U og L Sagen om Fugtskader I en nylig dom blev det fastslået, at en lejer (L) ikke var berettiget til erstatning eller huslejenedsættelse på grund af fugtskader, da udlejeren (U) hurtigt og effektivt iværksatte afhjælpningstiltag. Det...

Kun for medlemmer

Kære medlemmer  Torsdag d. 16 maj kl. 18.00 afholder vi live webinar om "lejers misligholdelse"  I dette webinar gennemgår vi forskellige situationer med lejers misligholdelse og hvordan du som udlejer skal forholde dig. Vi kommer ind på bl.a.: ...
Kære udlejere Vi holder påske lukket på vores hotline i uge 14 og frem til onsdag d. 10 april. Hvis du er medlem, kan du rette henvendelse til os via SAPU Chat som er tilgængelig via din konto. Her vil spørgsmål mv. blive besvaret, og ved akut beh...
Vigtigheden af Underskrifter i Fraflytningssager Vigtigheden af Underskrifter i Fraflytningssager En nylig afgørelse fra Ankenævnet har kastet lys over betydningen af underskrifter i juridiske tvister relateret til lejeaftaler og ejendommens t...
En nylig sag ved Boligretten i Aalborg kaster lys over vigtigheden af klare vilkår i lejekontrakter, særligt omkring rygning indendørs. Sagen involverede en lejer (L), som efter 4 års beboelse opsagde sit lejemål. Udlejeren (U) påstod, at lejemåle...
Fra 1. januar 2024 indfører lovgivningen nye krav for udlejere, som skal medtage udgifterne til månedlige leverancer af forbrugsoplysninger, kendt som EED-notifikationer, i deres forbrugsregnskaber. Dette er vigtigt for både udlejere og lejere at ...
I en dom fra 2023 gjorde udlejer opsigelse gældende, efter reglen om at udlejer skulle anvende det lejede selv. Dommen falder desværre ikke ud til udlejers fordel.  Læs vores resume af dommen her. Vi har dommen liggende i dens fulde tekst, og den...
En Lærerig Dom om Udsigelsesrettigheder i Udlejning For vores medlemmer: Et Overblik over Dommen I en nylig dom fra Østre Landsret fik en udlejer ikke medhold i sin opsigelse af en lejer, på trods af udlejerens ønske om at udvide sin egen bolig....
Kære Medlemmer  Vi har opdateret medlemssektionen med nyt påkrav for 2024, med opdateret påkravssats gældende for 2024. Du finder påkrav og ophævelse her for 2024 her Når der skal sendes påkrav og ophævelse er det meget vigtigt, at sker på de re...
Vi har nu fået indekstallet fra Danmarks Statistik for oktober måned og mange udlejere, skal snart meddele lejere at deres husleje indekseres i medfør af Nettoprisindekset pr. d. 1.1.2024.  Nettoprisindeks, hovedtal (kilde: Danmarks Statistik pr....

Kun for medlemmer

Resume: U varslede den 1. juli adgang til L's lejemål med henblik på en ejendomsmæglers besigtigelse af ejendommen den 4. juli til brug for en låneomlægning. Da L ikke åbnede, sendte U samme dag en ny varsling om besigtigelse den 7. juli. Da L ig...
I sagen GD 2023/21 Ø fik udlejer U ret til at ophæve lejeaftalen med lejer L, efter L gentagne gange nægtede adgang til lejemålet for en ejendomsmæglervurdering trods tilstrækkeligt varsel. Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse, som gav U ...
Et bredt politisk flertal i Folketinget har i 2016 og 2017 aftalt at opbygge et nyt ejendomsvurderingssystem og indføre nye regler for opkrævning af ejendomsværdiskat og grundskyld.  Det fører til nogen ændringer i beskatning, som allerede har væ...
PostNord har ændret deres procedure for fremsendelse af rekommanderede breve og breve med afleveringsattest. Tidligere blev modtageren informeret om, at der var en forsendelse til afhentning via en besked i postkassen. Men nu adviseres modtageren ...

Kun for medlemmer

PostNord har ændret procedure, ved fremsendelse af rekommanderet breve og breve med afleveringsattest. Førhen fik modtager en besked i postkassen, om at der ligger en forsendelse til afhentning. Dette "forsøgt afleveret" foreligger der retspraksis...
Kære medlemmer Vores hotline holder lukket fra d. 9 juli til og med d. 30. juli. I perioden vil vi dog besvare skriftlige henvendelser, ligesom igangværende sager, formidlinger og administration selvsagt også varetages. Ved akut behov for telefoni...
Det er sæson for udsendelse af forbrugsregnskaber til lejere i mange lejeforhold, og det afstedkommer hvert år en række tvister. Særlig i år har der været mange sager, hvor lejere gør indsigelse i mod forbrugsregnskaberne, fordi omkostningerne til...

Kun for medlemmer

Resume: U havde opført et eget varmeforsyningsanlæg, som forsynede alle U's ejendomme, bygninger og lejemål med varme. U opgjorde varmeudgifterne på baggrund af udgifterne til materialer, medarbejdere, der passede anlægget, samt følgeomkostning...
Resume: U mistede sit istandsættelseskrav, da U ikke havde indkaldt L til et nyt fraflytningssyn, selvom L var fraflyttet efter et varslet fraflytningssyn, der ikke blev afholdt, og L havde underskrevet aftale om, at viceværten måtte syne boligen...
Højesteret afgjorde en sag om en opsigelse af et boliglejemål. Lejerne havde fremsendt deres indsigelse mod opsigelsen pr. mail, men Højesteret fastslog, at en indsigelse sendt pr. mail ikke opfyldte kravet om skriftlighed i lejelovens paragraf 87...

Kun for medlemmer

GD 2023/09 H L’s indsigelse mod opsigelse på e-mail, var ugyldig på trods af U’s kvittering for modtagelsen Resume: U's advokat P opsagde L1 og L2's boliglejemål ved mail samt ved almindelig og anbefalet brev af 14. maj 2019. Den 7. juni 2019 ...
Inflationen har godt fat i huslejen i København. Huslejen stiger mere end dobbelt så meget det forgangne år i forhold til året før. Læs med her!https://husleje.dk/blog/huslejen-i-kbh-stiger-for-de-sma-lejemal-ikke-sa-meget-for-de-storre
Ny dom: Udlejer må forhøje huslejen efter forbedringer I forbindelse med en retssag om en udlejers ret til forhøjelse af huslejen som følge af forbedringer, blev det afgjort, at udgifterne til ventilationsanlægget og energimærkning kunne medtages...
Resumé og analyse: Sagen drejer sig om et parcelhus, hvor lejer (L) ifølge lejekontrakten hæftede for varme og el i lejemålet. Lejer undlod at registrere sig hos forsyningsselskaberne, og udlejer (U) endte med at betale for lejers forbrug. Da lej...
Boligretten har netop afsagt en interessant dom i en sag mellem to lejere og deres udlejere. Sagen omhandler en uenighed om betaling af el og varme i en lejeperiode. Dommen berører spørgsmål om rettigheder og forpligtelser i lejeforhold, og hvorda...
De stigende renter og inflationen medfører højere og højere lejepriser. Særligt de større lejemål er ramt. Vores søster website har kigget nærmere på priserne. Læs med her. HUSK hvis du er Premium SAPU medlem har du gratis adgang til alt husleje s...
I en interessant sag, der involverede ophævelse af et lejemål, fandt landsretten, at lejeren havde flyttet fra lejemålet for tidligt, hvilket gav udlejeren ret til at ophæve lejemålet. Lejeren forklarede, at lejligheden var tom, fordi han var ved...

Kun for medlemmer

Sagen handlede om, hvorvidt et lejemål kunne ophæves på grund af lejeren flyttede fra lejemålet for tidligt. Dette baseret på daværende lejelovs paragraf 93, stk. 1, litra d. I 2016, da en håndværker udskiftede en radiatormåler, fortalte han vice...
Vi har netop udgivet en større guide til vand og vandregnskaber, som alle medlemmer hos SAPU kan læse. Guiden gennemgår følgende emner:  - Udgifter der kan medtages i regnskabet til vand - Aconto afregning - Regnskabsperioder  - Regnskabsaflæg...

Kun for medlemmer

Udgifter der kan medtagesLejelovens §72, stk. 6 fastslår, at udlejer kan opkræve samtlige udgifter til betaling for vand i vandregnskabet. Det omfatter betalingen for vandet og alle afgifter, som følger heraf. Derimod kan udgifter, der kun indirek...
I en nylig retssag blev det afgjort, at det er vigtigt for udlejere at kende lovgivningen om adgang til lejemål og varsling af ophævelse af lejemål samt at kunne dokumentere deres kommunikation med lejere. I denne sag havde udlejeren varslet adgan...
Vores søster website har set på huslejen og dens udvikling igennem de sidste 4 mdr, i perioden fra november 2022 til og med februar 2023. Lidt overraskende er det faktisk de større lejligheder, der har klart den bedste udvikling. Måske dette er ud...
Resume Lejer indbragte en sag for huslejenævnet om størrelsen af huslejen. Lejer fik medhold i, at der ikke var lovligt muligt at indgå aftaler om regulering af huslejen efter stigning i nettoprisindekset i henhold til LL § 53, stk. 2 for lejemål...
Kære medlemmer  Vi har netop opdateret "Medlemsservice" menuen med satser og datoer for lejeloven i 2023. Her finder du alle datoer for afsendelse af påkrav samt ophævelse, men også påkravssatser, rentesatser mv. gældende for 2023.  Vi har samle...
Vi har trukket lidt statistik på udbud af lejligheder i hele DK. Der er tale om 2 værelses og 3 værelses lejligheder. Du kan se udviklingen i antal af lejligheder herunder: 
Ønsker du at foretage regulering af huslejen overfor dine lejere, med mindre end det tilladte? Det spørgsmål er blevet meget relevant, til trods for at Folketinget har vedtaget et maks på 4% regulering af som følge af Nettorprisindeksering efter i...
Vi har nu fået indekstallet fra Danmarks Statistik for oktober måned og mange udlejere, skal snart meddele lejere at deres husleje indekseres i medfør af Nettoprisindekset pr. d. 1.1.2023.  I år er der dog det særlige ved situationen, at regering...
Kære medlemmer Vores hotline holder efterårsferie fra tirsdag d. 18 okt. til og med fredag d. 21 okt.  Vi kan træffes via SAPU chatten (log ind på din konto og tilgå chatten her: (HTTPS://SAPU.DK/CONVERSATIONS) og via email. Der må forventes lid...
D. 22/9-2022 vedtog folketinget, med et snævert flertal uden om de blå partier, at vedtage loven om huslejeloft. 2-årigt loft for huslejestigninger på 4 procent Hurtige fakta! Loven træder i kraft d. 1.10.2022Loftet gælder ifølge aftalen for ...
Vi går vinteren i møde og denne gang sker det samtidig med en global energikrise. Det er således betydelige risici for både lejere og lejemål, hvis lejer ikke opvarmer og udlufter boligen tilstrækkeligt.  Derfor har vi lavet en guide, som du kan ...
Ministeriet har meddelt, at der var nogle tekniske fejl i den først udgivne Typeformular A 10. Ny udgave er offentliggjort idag. Hent den her!  Typeformular-A-18-11-22.pdf (Ny udgave pr. 24. november 2022) Bliv medlem hos SAPU og få adgang til...
UPDATE 9. september 2022 - FEJL I TYPEFORMULAR. HENT RETTET UDGAVE NEDENFOR.Siden 1. juli har vi ventet på, at der kom en ny typeformular, der var opdateret til den nye Lov om Leje og Lov om Boligforhold. Den nye formular blev offentliggjort den 3...
Nye blanketter til Lejeloven 2022! Vi har idag frigivet følgende blanketter, som er opdateret til den nye lejelov: - Udligning af skatter og afgifter- Varsling af lejeforhøjelse (uregulerede kommuner)- Varsling af lejeforhøjelse (regulerede kommun...
Indenrigs- og Boligministeriet har i slutningen af juni 2022 sendt et udkast til en bekendtgørelse om autorisation af en ny typeformular – Typeformular A, 10. udgave i høring.  Udkastet er vedlagt her og vil blive gennemgået af høringsparter, hvo...
Kære medlemmer Vores telefoniske hotline holder sommerferie i uge 27, uge 28, uge 29 og uge 30. Skriftlig rådgivning via email og vores chat (SAPU Chat via medlems konto) bliver besvaret, om end der må forventes lidt længere behandlingstid. Øvrig...
Tag med til gratis Webninar om den nye Lejelov med Proper og SAPU.dk og hør hvordan du bliver klar til lovændringen. Registrering nødvendig - følg linket her: https://zoom.us/webinar/register/WN_eHVMrCYPQD6a7_jRTIpNrw
SAPU.dk har i maj 2022 indgået et samarbejde med SpørgEnRevisorSpørgEnRevisor er en platform som har udgangspunkt i Facebookgruppen – www.facebook.com/groups/SporgEnRevisor – hvor medlemmer hver dag får svar på alle tænkelige spørgsmål omkring reg...
Husleje.dk har kigget på huslejen fordelt på hele landet og indsat det på et farvekodet Danmarkskort. Se med her https://husleje.dk/blog/heatma...
Vores søsterselskab har undersøgt huslejen i Hovedstadsområdet, nærmere betegnet de 2 hovedstadskommuner, Frederiksberg og København og det går stærkt for tiden, med stigning på 8% i huslejen fra sidste år. Læs mere her - https://husleje.dk/blog/h...
Vi har opdateret vores standarddokument vedr. påkrav til lejer, som skal anvendes ved lejers manglende betaling af husleje eller andre pligtige pengeydelser i lejeforholdet, således vores nye påkrav lever op til den nye lejelov, der træder i kraft...
GD 2020/38 Efter halvandet års boperiode hæftede L for maleristandsættelse af lejemålet ved fraflytning som følge af huller, hakker og mærker i vægge og på paneler Resume Ved L's indflytning i lejemålet i 2015 blev der udarbejdet en indflytnings...
GA 2014/08 U's fraflytningskrav inklusiv nikotinspærrebehandling godkendt Resume:Lejemålet var ved L's indflytning overtaget nyistandsat, og ved fraflytning skulle det ligeledes afleveres nyistandsat. U havde ved L's fraflytning stillet krav om m...
Kære medlemmer Vi har netop frigivet påkravsskrivelse, som skal bruges ved lejers betalingsmislighold, gældende for 2022. Husk at checke hvornår påkrav kan sendes. Dette kan ses under "Medlemsservice" under "Satser og datoer" - eller klik her for...
Kære medlemmer  Vi har opdateret hjemmesiden med nye satser og datoer, der er gældende for udlejere i 2022. Fx. datoer for hvornår der kan sendes påkrav, rentesatser samt reguleringsbeløb for 2022.  Alle er tilgængelige under menuen "Medlemsserv...
Mange udlejere skal foretage nettoprisindeksering for 2022 og der er god grund til det i år, da nettoprisindekset er steget med næsten 2.6% hvilket er meget, set i forhold til de sidste par år. Nettoprisindeksering skal ikke som sådan varsles, men...
I dommen GD 2021/11B blev etablering af låsesystem til nøglebrikker og dørtlf.godkendt som forbedringsforhøjelse. Resume af dommen:  U varslede lejeforhøjelse over for lejerne på baggrund af udskiftning af ejendommens almindelige dørtelefon til ...
Vi er på vej ind i en vinter med kraftigt stigende energipriser, særligt naturgas og olie. Det kan medføre, at lejer reelt ikke betaler tilstrækkeligt aconto i varme og vand til at dække det forbrug, der med rimelighed kan forventes.  Det følger ...
Det helt afgørende for en tilfredsstillende forrentning af din udlejning er at huslejen er sat højst muligt.  Hos SAPU hjælper vi dagligt udlejere med at optimere deres udlejning, herunder løbende vurdering af huslejeniveau og hvilke muligheder, d...
Vestre Landsret har afgjort en sag om lejers ret til at anvende parkering, hvor dette ikke var aftalt i lejekontrakten men i stedet var et mundtlig tilsagn fra en tidligere udlejer. Boligretten fandt, ved tidligere behandling af sagen, at lejer en...
GD 2021/05 Ø U’s ophævelse af lejemål berettiget, idet L ikke havde givet U adgang til lejemålet i forbindelse med U’s udførelse af servicearbejder Resume: U ønskede at foretage servicearbejder i lejemålet og varslede derfor over for L adgang ti...
Kære medlemmerVores telefoniske hotline holder sommerferie i uge 27, uge 28, uge 29 og uge 30. Skriftlig rådgivning via email og vores chat (SAPU Chat via medlems konto) bliver besvaret, om end der må forventes lidt længere behandlingstid. Øvrige ...
Vi har indgået et samarbejde med Domuspect som betyder, at alle medlemmer hos SAPU får 35% rabat hos Domospect. Rabat kode findes under menuen "Medlemsservice -> Medlemstilbud". Koden må ikke offentliggøres eller deles. Lidt om Dosmuspect: Som ...
SAPU er bekendt med hele dommen, nedenfor er blot et uddrag.Resume:Ved overdragelsesaftale underskrevet den 10. og 11. juni 2013 erhvervede K en udlejningsejendom for 18,4 mio. kr. Lejeindtægterne var oplyst til 1.219.001 kr. S havde oplyst K om, ...
Resume:A/B udlejede i 2016 et tidsbegrænset lejemål, hvortil L ifølge kontrakten fik en forkøbsret til den andel, der var knyttet til lejemålet. A/B begrundede tidsbegrænsningen med, at de ved salg to år senere ville kunne sælge til en andelsværdi...
Torsdag d. 8 april 2021 giver SAPU indlæg i forbindelse med Lolland Kommunes boligseminar om udlejning af private boliger, til de mange der skal arbejde på Femern projektet. Læs mere om det her: https://www.lolland.dk/borger/...
Lejelovens § 62b giver udlejer lejer mulighed for at indgå aftale med lejer om en forbedringsforhøjelse for forbedringer i lejerens lejemål. Aftaler efter lejelovens § 62b er i modsætning til aftaler efter lejelovens § 66a individuelle aftaler, og...
Betyder de evigt stigende boligpriser også, at det bliver dyrere at bo til leje? Ja - i hvert fald hvis man kigger på...Slået op af Husleje.dk i Tirsdag den 26. januar 2021
I en sag, afgjort i 2020, havde udlejer med en kombineret opsigelse/ophævelse gjort gældende, at lejer skulle fraflytte lejemålet primært som følge af ophævelsen, subsidiært som følge af opsigelsen idet lejer havde tilsidesat god skik og orden (LL...

Kun for medlemmer

GD 2020/22 V U’s opsigelse til eget brug var berettiget, mens fraflytningskravet var lejerne uvedkommende grundet manglende overholdelse af fristen i LL § 98, stk. 2 Resume: U, der selv ønskede at benytte det lejede, opsagde den 28. oktober 2016...

Kun for medlemmer

Vi har advaret mod dette længe. Udlejer, iøvrigt uanset om det er en Andelsboligforening, eller en privat der udlejer bolig, kan ikke begrunde tidsbegrænsningen i lejekontraktens §11 med forhold, der har natur af at være spekulative. Hvis du skal ...
Endnu en gang er det slået fast, at "forsøgt afleveret" er tilstrækkeligt i forhold til at dokumentere fremkomst af brev til, i dette tilfælde en andelshaver, men da andelshavere juridisk er sidestillet med lejere er det en og samme sag. Dommen ka...
Kære udlejere og medlemmer Vi holder efterårsferie i uge 42 2020. Det er dog kun hotlinen, der holder lukket.  Dvs.  - Rådgivning via SAPU Chat er åben, om end der må forventes længere svartid. - Udarbejdelse af lejekontrakter kan stadig bestille...

Kun for medlemmer

Så er det fastslået ved Højesteret, at lejer IKKE kan fremsætte indsigelse imod udlejers opsigelse via email. Dette spørgsmål har tidligere været behandlet ved Boligret og Landsret og er altså nu stadfæstet af Højesteret hvormed spørgsmålet må ans...

Kun for medlemmer

En sag som er væsentlig, om end ikke videre opløftende. Det principielle i sagen er spørgsmålet om udlejers adgang til at rejse krav om lejers erstatning for misligholdelse, i en situation hvor udlejer ikke korrekt har rejst istandsættelseskrav i ...
Vi modtager jævnligt spørgsmål fra vores medlemmer vedr. lejers adgangsnægtelse. Særligt er det relevant, hvis udlejer forsøger at sælge et lejemål med et igangværende lejemål. Her vil der være behov for adgang til det lejede i flere forskellige s...

Kun for medlemmer

GD 2016/11 Ø U berettiget til at ophæve lejemål som følge af adgangsnægtelse i forbindelse med fremvisning af lejemålet til mulig køber Resume: En udlejer af en ejerlejlighed havde varslet adgang til et lejemål for at fremvise lejemålet til en p...
Kære medlemmerVi har gennem længere tid arbejdet på en mere komplet guide vedr. lejers fraflytning. Guiden gennemgår hvordan du skal forholde dig i forbindelse med lejers fraflytning for at sikre, at fraflytningen sker korrekt og således sådan at ...

Kun for medlemmer

GD 2009/44 V Suspension af 2-ugersfristen i LL § 98, stk. 2. L meddelte ikke ny adresse efter udsættelse Resume: Efter at U var blevet udsat på grund af en betalingsmisligholdelse, oplyste L ikke U om sin nye adresse. U aftalte i første omgang e...
GD 2015/67 V U kunne gøre krav gældende mod L for skader, som L var ansvarlig for efter LL § 25, stk. 2, selvom kravet var fremsat efter udløbet af fristen i LL § 98, stk. 2, 1. pkt. Resume: L fraflyttede lejemålet den 31. december 2012 og aflev...
Hotline i uge 31  Medlemmer der ønsker hotline samtale i uge 31 kan bestille opkald fra SAPU.  Bestilling foregår via "Min Konto" i SAPU Chat. Skriv tidspunkt og dato du ønsker opringning, så forsøger vi at imødekomme det.SAPU Chat findes her: H...
SAPU's telefoner, herunder medlems-hotline er lukket i uge 29 og 30.Der er dog mulighed for at træffe individuel aftale om telefonisk rådgivning. Vi leverer fortsat skriftlig rådgivning og sagsbehandlinger fortsættes også. Der kan ligeledes bestil...
Den 1. juli 2020 træder ny lovgivning i kraft for udlejningsejendomme (og andelsboliger). Disse lovændringer er udformet som 3 lovforslag. I tillæg til de nye regler om Boligreguleringslovens §5 stk. 2, der består af karensperiode, øgede energikra...
Huslejen i Region Hovedstaden er markant højere end for landsgennemsnittet. Det er måske ikke en overraskelse, men der er alligevel meget stor forskel. Læs med her: 
GA 2018/02 U kunne fremsætte krav om istandsættelse af lejemål i medfør af de nye fraflytningsregler, selv om lejemålet kun havde varet ca. 4.5 måneder ved L's fraflytning Resume: Lejemålet, som var begyndt den 1. oktober 2016, blev fraflyttet a...

Kun for medlemmer

GD 2020/07 Ø Udsættelse af lejer som følge af tilsidesættelse af god skik og orden fremmet ved umiddelbar fogedforretningResume: U fremsendte tre advarsler til L, da U havde modtaget klager fra de andre lejere i ejendommen over L's chikane i form...
GD 2006/54 V Ingen henvendelse til U inden indbringelse for huslejenævn. Afvisning Resume: L 1-2 havde anmodet huslejenævnet om at tage stilling til lejen for sit lejemål. L 1-2 havde ikke forinden rettet henvendelse til U. Huslejenævnet afviste...
Vi har for nylig fået spørgsmålet, om man som udlejer kan forlange et gebyr for at "straksudleje" et lejemål, i det tilfælde at nuværende lejer fraflytter før tid, fx. fraflytter et uopsigeligt lejemål inden udløb. Altså et gebyr med afsæt i de ek...
Resume: L opsagde lejemålet med 3 måneders varsel, selvom der var aftalt et opsigelsesvarsel på 6 måneder. U kunne opkræve et straksudlejningsgebyr på 800 kr. U kunne tilbageholde 1.000 kr. til dækning af eventuel efterbetaling af varme og gebyr ...

Kun for medlemmer

Resume: L indgik en tidsbegrænset lejeaftale med U om et boliglejemål. Lejeaftalen kunne ikke opsiges i tidsbegrænsningsperioden. L opsagde alligevel lejemålet inden tidsbegrænsningens udløb. L var erstatningspligtig overfor U for dennes udgifter...

Kun for medlemmer

Resume: U havde i lejekontrakten betinget sig et gebyr for hurtig udlejning ved opsigelse med forkortet varsel samt et gebyr for gennemførelse af fraflytningssyn. Ved sin fraflytning gjorde L gældende, at gebyrkravene var i strid med LL § 6. U fi...

Kun for medlemmer

Resume: Udlejers krav vedrørende udbedring af mangler var for sent fremsat, da det var sendt på fristens sidste dag og derfor tidligst kunne være fremme dagen efter. Sagsfremstilling: U ophævede ved brev af 13. april 2000 lejemålet. L flyttede ...

Kun for medlemmer

Resume: Det fremgik af lejekontrakten, at den i LL § 98, stk. 2 omhandlede frist blev forlænget til 4 uger. Der blev afholdt flyttesyn den 13. november 2008 med L's deltagelse og den 24. november 2008 fremsendte U brev til L med oplysning om, hvi...

Kun for medlemmer

GD 2014/05 Ø U havde et gyldigt fraflytningskrav mod L, til trods for at U ikke rettidigt havde fremsendt en flytteopgørelse til L's nye adresse. U havde gjort kravet behørigt gældende mundtligt i forbindelse med selve flyttesynetResume: I forbin...

Kun for medlemmer

Resume: I forbindelse med en flytningstvist mellem udlejer og lejer gjorde lejer gældende, at udlejers reklamationsfrist i lejelovens § 98, stk. 2 var overskredet, idet lejer ubestridt ikke havde modtaget en skriftlig fraflytningsrapport i forlæn...

Kun for medlemmer

Resume: Lejer skulle ikke betale for udskiftning af et køleskab. Udskiftningen var nødvendig, fordi køleskabslågen skulle udskiftes, og det ikke længere var muligt at fremskaffe den pågældende køleskabslåge. Lejer var berettiget til selv at foret...
Resume: U og L indgik en lejeaftale. Af lejeaftalens § 11 fremgik blandt andet, at U's reklamationsfrist i LL § 98, stk. 2 var forlænget til 3 måneder. De aftalte vilkår i lejeaftalens § 11 var ikke særskilt fremhævede. Boligretten udtalte, at de...
Resume: Fraflytningsrapporten blev udarbejdet og udleveret til L 10 dage efter U’s og L’s fælles besigtigelse af lejemålet. LL § 98, stk. 2, var overholdt, og L hæftede for istandsættelse af lejemålet. Sagsfremstilling: Efter at L havde opsagt ...

Kun for medlemmer

Resume: U opsagde lejekontrakten ved anbefalet og ved quickbrev samt i kopi til L's e-mail adresse. L gjorde pr. e-mail indsigelse mod opsigelsen. Boligretten fandt, at L's indsigelse var ugyldig, da den alene var sendt pr. e-mail og dermed på gr...

Kun for medlemmer

Resume: Efter at L flyttede ind i et lejemål i et nyt byggeri, viste det sig, at der var betydelige forekomster af skimmelsvamp, og L og L's familie blev syge. Efter ca. 1 1/2 år flyttede L og krævede tilbagebetaling af lejen, erstatning for ødel...

Kun for medlemmer

Resume: U erhvervede en ejendom med 3 lejemål og opsagde kort efter det ene lejemål med henblik på eget brug. Idet U kunne påvise et kvalificeret anvendelsesbehov, og da L samtidig havde mulighed for at tilflytte et andet lejemål på lignende vilk...

Kun for medlemmer

Resume: L overtog lejemålet den 1. april 2010. I efteråret 2011 opstod der nogle problemer med rotter i lejemålet, grundet hvilke L ophævede lejemålet den 17. maj 2013. Bolig- og landsretten fandt L for værende ansvarlig for rotteplagen, der trod...

Kun for medlemmer

GD 2020/12 B Leje for et gennemgribende forbedret lejemål i København K på 1.800 kr. pr. kvm. oversteg ikke det lejedes værdi væsentligt Resume: Huslejenævnet og ankenævnet nedsatte lejen fra 1.800 kr. pr. kvm. til 1.400 kr. pr. kvm. for et leje...

Kun for medlemmer

Lejers fraflytning er et afgørende tidspunkt i et hvilket som helst lejeforhold, men også en af de begivenheder, der afføder flest spørgsmål fra vores medlemmer.  Her vil vi forsøge, at gennemgå de mest relevante forhold du skal være opmærksom på...

Kun for medlemmer

GA 2004/05 København Fremsættelse af mangelskrav. 14-dages fristen løb fra ny lejers indflytning Resume: U lod en ny lejer flytte ind i lejemålet 2 dage før nøglerne blev modtaget fra L. 14-dages fristen for fremsættelse af mangelskrav løb fra ...

Kun for medlemmer

GD 2002/25 V Fraflytningsrapport ikke sendt rettidigt Resume: Udlejers krav vedrørende udbedring af mangler var for sent fremsat, da det var sendt på fristens sidste dag og derfor tidligst kunne være fremme dagen efter. Sagsfremstilling: U oph...

Kun for medlemmer

GD 2012/64 Ø U fik medhold i, at krav vedrørende mangler var afgivet rettidigt. L's aflevering af sidste nøgle til lejemålet tillagt afgørende betydning Resume: Det fremgik af lejekontrakten, der var indgået i 1996, at U senest 4 uger efter leje...

Kun for medlemmer

GD 2012/61 V L's indsigelser mod varmeregnskab var ikke specificeret tilstrækkeligt. U havde fremsat fraflytningskrav inden 14 dage, efter L havde afleveret sine nøgler Resume: L fik i boligretten medhold i, at U ikke rettidigt havde fremsat fra...

Kun for medlemmer

GD 1989/24 Ø Fraflytningsdag. U's reklamationsfrist Resume: Af Landsretten lagt til grund, at L uden forudgående opsigelse - som han afgav på U's opfordring den 29. november 1986 under flytningen af møbler m.v. - flyttede fra lejligheden, idet h...

Kun for medlemmer

GD 2005/57 Ø Fraflytning først sket ved aflevering af nøgle. To ugers fristen. Resume: Uanset af U havde haft adgang til lejemålet i 4 uger, ansås fraflytning først for sket ved L's aflevering af nøgler. Udlejers istandsættelseskrav var derfor fr...
Der er en del artikler om lejers manglende betaling af husleje i forbindelse med Corona virus og de omstændigheder denne medfører. I den forbindelse, vil vi gerne gøre et par ting klart. Der er ingen bestemmelser i hverken lejeloven eller boligreg...
Kære udlejere Vi har måtte ændre lidt på vores åbningstider grundet Corona krisen. Læs her om åbningstider i de kommende dage (opdateres løbende). https://sapu.dk/p/hotlineTak for jeres fortsatte opbakning til SAPU.Med venlig hilsen Mark JensenSAPU
Kære medlemmer og udlejere. d. 16 marts 2020. I forbindelse med Corona virus er vi, som alle andre, mødt af ekstraordinære omstændigeder. Vi forventer at kunne opretholde forholdsvis normal service, dvs. alle henvendelser besvares og telefoner er ...
Vi har fået mange henvendelser om de lovændringer, som, måske, er på vej vedr. særligt BRL §5.2, der omhandler gennemgribende forbedret lejemål. Særligt om der er trådt ny lovgivning i kraft.  Det kan vi bekræfte ikke er tilfældet. Der udsendt hø...
Kære MedlemmerVi har igennem længere tid ønsket at kunne dykke længere ned i emnet husleje. Som i alle ved, så bruger vi en del tid på at hjælpe jer, vores medlemmer, med de juridiske aspekter omkring huslejefastsættelse, men husleje er jo meget m...

Kun for medlemmer

GD 2020/05 V Udsættelse nægtet fremmet, idet påkrav indeholdt aconto-bidrag for vand trods vandregnskab ikke var aflagt over for lejer  Resume: U ophævede L's lejemål efter fremsendelse af påkrav, da L ikke havde betalt det fulde beløb opkrævet ...

Kun for medlemmer

GD 2020/07 Ø Udsættelse af lejer som følge af tilsidesættelse af god skik og orden fremmet ved umiddelbar fogedforretning Resume: U fremsendte tre advarsler til L, da U havde modtaget klager fra de andre lejere i ejendommen over L's chikane i fo...
Kære Premium medlemmerVores Premium sektion er opdateret med 2 nye varslinger. Se dem her.Med venlig hilsenSAPU

Kun for medlemmer

GD 2000/38 V L's vedligeholdelsepligt. Istandsættelse i lejeperioden Resume: Skabslåger m.v. var misligholdt af L. L havde ikke ret til at udskyde istandsættelse til fraflytningstidspunktet. Sagsfremstilling: I lejekontrakten for L's lejemål ...
Hvis du har indgået et tidsbegrænset lejemål og både udlejer og lejer ønsker dette forlænget, er der, også i retspraksis, mulighed herfor. Vi får mange spørgsmål fra medlemmer om dette emne, og det forekommer at være bredt misforstået.  2 års reg...
Der er idag d. 30 januar 2020 indgået aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet. Aftalen indeholder følgende punkter. Spekulantstop: Der indføres en karensperiode, som betyder, at der efter overtagelse og genne...
Efter lovændringen, der trådte i kraft d. 1.7.2015, blev det ulovligt at aftale den såkaldte "trappeleje", hvor lejen stiger med et fast aftalt beløb på fast aftalte tidspunkter.  Til gengæld blev det lovligt, at aftale indeksering af lejen efter...

Kun for medlemmer

GD 2019/57 B U's ophævelse af L's lejemål var berettiget, da L var blevet idømt 1 års fængsel for bl.a. at have opbevaret amfetamin i lejemålet delvist med henblik på videresalg Resume: Under en tilståelsessag den 10. januar 2018 blev L idømt ...

Kun for medlemmer

Udlejers tabsbegrænsningspligt I mange tilfælde fraflytter lejer tidligere end det lovbestemte eller aftalte varsel og afleverer lejemålet til udlejer. Lejer skal som udgangspunkt betale husleje i hele opsigelsesperioden, uanset om han måtte fraf...

Kun for medlemmer

U.1978.376V V.L.D. 8. december 1977 i anke 5-3552/1976 Grethe Frandsen, Århus (adv. Bodil Gabrielsen, smst., prøve) mod Lis Windel, Randers (adv. Elin Tjærby, smst., prøve). Leje af fast ejendom 65.2 Tabsbegrænsningspligt ikke tilsidesat ved...
Lejer opsiger  Udgangspunktet er, at det er aftalen, der regulerer lejers opsigelse. Fravigelige regler om lejers opsigelse findes i lejelovens §§ 81 og 86. Bestemmelsen i § 81 angiver, at lejer frit kan opsige lejemålet, medmindre dette er indgå...

Kun for medlemmer

GD 2012/44 Ø Spørgsmål om L's opsigelse af boliglejemål pr. e-mail over for U var gyldig. Resume: L gjorde gældende, at L havde opsagt sit boliglejemål ved fremsendelse af e-mail til U den 30. marts 2010, og at U havde bekræftet dette telefonisk...

Kun for medlemmer

GA 2010/01 LLO som fuldmagtshaver kunne opsige lejemål på vegne af L, og L skulle derfor ikke betale leje en ekstra måned Resume: Lejernes LO opsagde på vegne af et medlem som lejer et lejemål overfor U den 28. april 2008. Til grund for opsigels...

Kun for medlemmer

GD 2019/49 Ø U's opsigelse af L med 3 måneders varsel i stedet for 1 års varsel godkendt, da L ikke havde gjort rettidig indsigelse Resume: U opsagde lejemålet under henvisning til, at U ønskede selv at benytte det til beboelse. L blev opsagt me...

Kun for medlemmer

GD 2019/52 B U fik medhold i ophævelse af lejemålet som følge af L's Airbnb-udlejning, herunder U's brug af budservice til at overbringe påkrav til L Resume: Flere gange om året foretog L udlejning af lejemålet via Airbnb. U opdagede den ulovl...
LLO - Lejernes Landsorganisation, mener at DEAS (administrationsselskab) benytter sig af afpresning, fordi de tillader sig at påminde LLO om, at lejen ikke er for høj i et lejemål, når Boligretten har taget stilling til ejendommen tidligere og giv...

Kun for medlemmer

GD 2006/54 V Ingen henvendelse til U inden indbringelse for huslejenævn. Afvisning Resume: L 1-2 havde anmodet huslejenævnet om at tage stilling til lejen for sit lejemål. L 1-2 havde ikke forinden rettet henvendelse til U. Huslejenævnet afviste...

Kun for medlemmer

Det er væsentligt for private udlejere, at det ikke tillades lejere at gå direkte til huslejenævnet uden, at lejeren forinden har rejst et eventuelt krav overfor udlejer. Huslejenævnenes kompetence er i LL § 106 baseret på, at det er et tvistenævn...

Kun for medlemmer

Udlejer kan ophæve lejeforholdet, når lejer ikke betaler husleje, acontovarme, acontovand, antennebidrag m.v., eller anden pligtig pengeydelse, rettidigt, jf. lejelovens § 93, stk. 1, litra a). Den pågældende bestemmelse skal sammenholdes med lej...

Kun for medlemmer

Resume: U's ophævelse af L som følge af betalingsmisligholdelse anset som for at være fremkommet 14 minutter før L's betaling af lejerestance. Betalingsmisligholdelsen anset for væsentlig. Sagsfremstilling: Efter at have sendt påkrav til L vedr...
GD 2002/60 V Påkrav afgivet for tidligt Resume: Påkrav var sendt på sidste rettidige betalingsdag og kunne derfor ikke danne grundlag for ophævelse. Rettens begrundelse og konklusion: Den 1. april 2002 var 2. påskedag. U sendte påkrav fredag ...

Kun for medlemmer

Resume: U var bekendt med, at L midlertidigt opholdt sig et andet sted og fik sin post eftersendt. Påkrav var derfor først kommet frem, da det var modtaget på den midlertidige adresse. Sagsfremstilling: I november 2000 meddelte L U, at han nu a...

Kun for medlemmer

GD 2009/34 H Ophævelse på grund af betalingsmisligholdelse var berettiget. Betaling 1. hverdag efter modtagelse af ophævelse. Misligholdelse med månedslejen i 21 dage var væsentlig Resume: L fik ikke betalt lejen for én måned på i alt 4.876,64 k...

Kun for medlemmer

GD 2014/41 H L's indbetaling til forkert bankkonto var ikke betalingsmisligholdelse, da U ikke på en klar og tydelig måde havde givet L oplysning om ny bankkonto Resume: L modtog hver måned en faktura på leje fra U. I forbindelse med at U skifte...

Kun for medlemmer

Resume: U kunne ikke ophæve lejemålet på grund af manglende betaling af sagsomkostninger pålagt L i en sag anlagt af denne vedrørende lejemålets stand og lejens størrelse. Sagsfremstilling: L havde anlagt sag mod U dels med påstand om, at U sku...

Kun for medlemmer

Resume: U opkrævede en regulering af depositum hos L uden forudgående varsling af reguleringen. Reguleringen af depositum skete, fordi lejen blev forhøjet i henhold til en trappelejeklausul. Da L ikke betalte reguleringen af depositum, afgav U på...

Kun for medlemmer

Resume: U anmodede fogedretten om at udsætte L grundet manglende betaling af husleje. I U's lejespecifikation i betalingspåkravet fremgik en ydelse og et gebyr for anvendelse af vaskeriet. Fogedretten bemærkede, at en vaskeriydelse alene var en p...

Kun for medlemmer

Resume: L kunne udsættes af lejemålet, idet han ikke trods påkrav havde betalt for reparation af el-hovedledningen i lejemålet, selvom han i byretten var blevet dømt hertil. Sagsfremstilling: L var ved byretsdom blevet dømt til at betale ca. 1....

Kun for medlemmer

GD 2004/08 V Manglende trappevask. Pligtig pengeydelse. Uklart påkrav. Ikke ophævelse Resume: L havde i strid med kontrakten ikke vasket trappe. U lod arbejdet udføre. Da L ikke betalte udgifterne hertil efter dom, ophævede U lejemålet, men fik...

Kun for medlemmer

Resume: Det fremgik af boliglejekontrakten mellem U og L, at lejen skulle betales via PBS, og at udgiften til PBS skulle tillægges opkrævning af huslejen. Under en sag om lejens fastsættelse traf huslejenævnets flertal beslutning om, at U ikke va...

Kun for medlemmer

Resume: U havde krav på erstatning fra L på grund af manglende rengøring af lejemålet. Erstatningskravet var pligtig pengeydelse, og L blev udsat af lejemålet på grund af manglende betaling heraf. Sagsfremstilling: U havde fået dom over L for e...

Kun for medlemmer

Når lejer holder husdyr i mod kontraktens bestemmelser, skal udlejer foretage en grundig afvejning af hvordan siuationen skal håndteres. Det er nærliggende at tro, at lejers husdyrhold i strid med lejekontrakten kan sanktioneres direkte med ophæve...

Kun for medlemmer

Resume: U var berettiget til at opsige L på grund af alvorlige gener hidrørende fra L's kat. Sagsfremstilling: L havde i sin lejekontrakt individuel tilladelse til at holde sin nuværende kat og en anden kat. De andre lejeres klager til U over g...

Kun for medlemmer

GD 2008/44 Ø L holdt kat i strid med lejekontrakten. L kunne ikke opsiges. Afvisning fra fogedretten uanset at L ikke havde fremsat indsigelse rettidigtResume: L holdt kat, hvilket L ikke måtte efter lejekontrakten. U opsagde L med henvisning til...

Kun for medlemmer

GD 2019/35 B Telefonisk aftale om dato for afholdelse af fraflytningssyn blev godkendt Resume: I forbindelse med L's opsigelse af lejemålet indkaldte U telefonisk L til et fraflytningssyn. L kontaktede herefter U telefonisk for at få flyttet syn...

Kun for medlemmer

GD 2019/36 Ø L1 og L2 havde fortabt retten til at gøre indsigelse mod en tidsbegrænsning af lejemålet, da indsigelsen først blev fremsat efter tidsbegrænsningens udløb Resume: L1 og L2 og U havde indgået aftale om udlejning af et boliglejemål. I...

Kun for medlemmer

GD 2019/39 Ø Ophævelse pga. ulovlig fremleje og fraflytning i utide Resume: Flere naboer samt varmemesteren i ejendommen havde aldrig eller næsten aldrig set L. Naboerne havde derimod set forskellige mennesker tage ophold i lejemålet, herunder p...
Som en del af vores arbejde for at skabe den bedste portal for private udlejere i Danmark, har vi udviklet en boligportal hvor du kan sætte din bolig til leje. Det er selvsagt helt gratis, og det er også gratis for interesserede lejere at søge i p...
Kære medlemmer Vi har offentliggjort de første 2 kurser indenfor lejeret, som nu er frit tilgængelige for vores medlemmer. Vi vil arbejde på at tilføje mange flere til "Medlemsservice" menuen i fremtiden. Hold dig orienteret her på sapu.dk  Hvor...
Kære medlemmer d. 29.08.2019Der er pt. en driftsfejl hos vores teleudbyder, hvorfor vi hverken kan modtage eller foretage opkald. Vi laver en opdatering her når problemet er løst. Med venlig hilsenSAPU
Vi har været stille her på siden lidt tid - men det er ikke fordi vi har sovet i timen 😃 Igennem sommerferien har vi arbejdet intenst med vores udviklingspartner, på at skabe et tiltrængt alternativ til de etablerede lejebolig websites, der finde...
Kære medlemmer Vi holder lidt sommerferie og vores telefon er derfor lukket i uge 30.  Det er dog kun telefoniske henvendelser, der ikke besvares. Både sagsbehandlinger, udlejning af lejemål, udarbejdelse af lejekontrakter mv. fortsætter ufortrø...
Velholdt bungalow udlejesHuset ligger på en sidevej i begyndelsen til landsbyen Nørre Vedby på Nordfalster. Der bor omkring 130 indbyggere. Det er et naturskønt og børnevenligt område med bl.a. Bavnehøj fritidsområde, idrætshal og skole med 230 el...
Moderne villa udlejes, 30 km fra København C For klient udbyder vi denne moderne villa fra 2009 beliggende i Stenløse, ca. 30 kilometer fra København. Villaen udbydes til leje for en periode frem til 31.08.2020. Villaen er opført som super lav-en...
Vi har arbejdet med udlejning i mere end 10 år, hvor vores primære fokus har været at bistå vores medlemmer med juridisk rådgivning om deres udlejning af hus, lejlighed, værelse mv. til privat beboelse. Siden 2015 har vi endvidere hjulpet mange af...
Kære medlemmerVi holder lidt sommerferie og vores telefon er derfor lukket i uge 28. Det er dog kun telefoniske henvendelser, der ikke besvares. Både sagsbehandlinger, udlejning af lejemål, udarbejdelse af lejekontrakter mv. fortsætter ufortrødent...
På vegne af vores klient udlejes denne fantastiske villa for en periode på 3 år. Villaen fremstår meget velholdt og er beliggende i naturskønt område i nordsjælland, få minutter fra Vedbæk Havn og strand, men alligevel er den ikke mere end 25 min ...
Kære medlemmer og udlejereEn stor tak for alle de flotte anmeldelser - vi arbejder hårdt for at hjælpe, rådgive og understøtte flere hundrede private udlejeres lejemål. Det er ikke nemt at være udlejer af privat bolig i dk - så meget desto mere er...
Dejlig 1 værelses udlejes på Bergthorasgade i København S. Lejligheden består af entre med skab og plads til tøj og sko, og herfra finder du badeværelse på venstre hånd, som består af bruseniche, vask med underskab og toilet. Dertil stor stue, med...

Kun for medlemmer

Ny dom understreger, at lejers blotte deltagelse i et fraflytningssyn samtidig må ses som en accept fra lejer, af at have været behørigt bekendt med synets tidspunkt og dato, hvormed det er irrelevant om udlejer kan dokumentere at have indkaldt le...
På vegne af klient udlejes denne flotte og velbeliggende villalejlighed.  Lejligheden på ialt 5 rum, indeholder moderniseret køkken og badeværelse med badekar.  Lejligheden fremstår nyistandsat og lys med bl.a. parketgulve og udgang til overdækk...
På vegne af klient udbydes denne komplet istandsatte lejlighed, som både er centralt beliggende i Århus og alligevel gemt bag Riis Skov.  Lejligheden udgør stueetagen i en ældre, restaureret ejendom fra 1800-tallet, og kigger ud over Århus Lystbå...
Læs denne artikel fra vores samarbejdspartner, Digital Revisor, vedr. hvordan du får lavet forskudsopgørelsen på din udlejning, herunder valget i mellem Virksomhedsordning og Kapitalafkastordningen som er de 2 mest almindelige ordninger.Guide til ...
Se video her hvordan du bestiller en lejevurdering fra SAPU når du er blevet medlem. Bestil lejevurdering video
Beliggende lige i udkanten af Randers, finder du denne rummelige villa, som er gennemgribende istandsat. Villaen indeholder ikke mindre end 6 værelser og i tillæg, entre, moderne køkken og badeværelse. Villaen er i 2 plan, og i stueplan findes hov...
På vegne af klient udlejes denne flotte og velbeliggende villalejlighed.  Lejligheden på ialt 5 rum, indeholder moderniseret køkken og badeværelse med badekar. Lejligheden fremstår nyistandsat og lys med bl.a. parketgulve og udgang til overdækket...
GD 2019/13 Ø Angivelse af betalingssted er ikke formkrav for et betalingspåkravs gyldighed Resume: U sendte betalingspåkrav til boet efter L, da der ikke var indbetalt leje for januar måned. I betalingspåkravet var der ikke angivet betalingssted...
Kære medlemmerVores telefoner holder påske lukket fra fra d. 15. april til d. 23 april. Dog vil der ske sagsbehandling i perioden, herunder behandling af igangværende sager, udarbejdelse af lejekontrakter mv. Har du behov for at få afklaret et ell...

Kun for medlemmer

GD 2001/12 V - Vanrøgt. Ophævelse. Umiddelbar fogedforretning Resume: L’s hundehold medførte, at lejemålet blev vanrøgtet, bl.a. i form af fugt- og lugtproblemer og hundeekskrementer. U ophævede lejemålet på grund af vanrøgten, og fik L udsat ve...

Kun for medlemmer

GD 2014/13 Ø Ophævelse kunne ske under henvisning til L's nægtelse af adgang til lejemål. Resume: U havde af flere omgange forsøgt at få adgang til L's lejemål, idet der var mistanke om, at L misligholdt og vanrøgtede lejemålet i en væsentlig gr...

Kun for medlemmer

GD 2012/64 Ø U fik medhold i, at krav vedrørende mangler var afgivet rettidigt. L's aflevering af sidste nøgle til lejemålet tillagt afgørende betydning Resume: Det fremgik af lejekontrakten, der var indgået i 1996, at U senest 4 uger efter leje...
Regler om Boligstøtte Boligstøtte, også kaldet boligsikringer et økonomisk tilskud til lejers husleje.  Længere nede på siden finder du et link til en online beregner, der automatisk udregner, hvor meget du kan få. Der er forskel på reglerne fo...

Kun for medlemmer

GA 2018/02 U fik ved L’s fraflytning medhold i fuld istandsættelseskrav for et lejemål, der var indgået i april 2016 og havde varet i 1,5 år Sagsfremstilling: Lejemålet begyndte den 14. april 2016 og var stort set nyistandsat ved L's indflytning...

Kun for medlemmer

GA 2019/05 L skulle pga. passivitet acceptere trappelejereguleringer frem til indbringelsestidspunktet, selvom trappelejeklausulen var ugyldig Resume: I et boliglejemål i en nyindrettet tagetage var BRL §§ 5-14 under henvisning til BRL § 15 a fr...

Kun for medlemmer

GD 2019/04 B U var ikke berettiget til at kræve betaling for levering af el, som blev produceret af ejendommens solceller Resume: U leverede el til L genereret af solceller, som U havde sat op på ejendommen. U opkrævede betaling herfor hos L med...
SAPU har idag lanceret en ny Digital Fraflytningsrapport. Rapporten kan udfyldes på PC eller iPad og er selvfølgelig gratis for alle medlemmer af SAPU.Hent rapporten her

Kun for medlemmer

Lejers anvendelse af det lejede til fx. erhverv, gentagen fremleje via AirBNB mv. Når du indgår lejekontrakt med lejer, sker dette med det helt klare udgangspunkt at lejemålet alene kan anvendes til beboelse for lejer og dennes husstand.  Anvend...

Kun for medlemmer

GD 1989/21 Ø Ophævelse. Benyttelse til andet end aftalt Resume: Ifølge en lejekontrakt skulle det lejede - 8 værelser beliggende på 4. og 5. etage - benyttes til beboelse og kontor for liberalt erhverv og måtte ikke uden U's skriftlige samtykke ...

Kun for medlemmer

GD 2012/29 Ø Erhvervsvirksomhed drevet fra boliglejemål kunne grundet virksomhedens begrænsede omfang ikke berettige til ophævelse af lejemålet Resume: U gjorde ved brev af 2. december 2008 indsigelser mod, at L drev erhvervsvirksomhed fra sit b...

Kun for medlemmer

Vejen til at få en lejer ophævet fra lejemålet som følge af lejers adfærd, manglende rengøring mv. kan være lang, men kan dog lykkes. I nærværende sag, fik udlejer medhold i fra huslejenævnet i at lejers opmagasinering af effekter både kunne skade...
Det helt korte svar er Nej.  Ejerforeninger må ikke, uden at dette enstemmigt er vedtaget på generalforsamlingen, forbyde udlejning eller på anden vis begrænse en ejers ret til at udleje boligen.  Dog kan man ved stiftelsen af en ejerforening be...
Skader på det lejede Lejer skal ifølge lejelovens § 25 behandle det lejede forsvarligt, og lejer er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af ham selv, hans husstand eller andre, som han har givet adgang til det leje...

Kun for medlemmer

Indvendig vedligeholdelse pålægges som oftest lejeren, når der er tale om enkeltudlejet ejerlejlighed, hus eller andelsbolig.  Indvendig vedligeholdelse består i maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve, jf. lejelovens § 21, stk. 1, 2....

Kun for medlemmer

GD 2007/08 V Istandsættelse efter fraflytning udført af U. Ikke prisfastsættelse ud fra tilbudResume: U udførte selv istandsættelsesarbejderne efter L's fraflytning. U's krav kunne ikke opgøres ud fra tilbud eller ud fra et afholdt syn og skøn. V...

Kun for medlemmer

GD 2004/23 V Ophævelse på grund af manglende rengøring og vedligeholdelse Resume: L havde i flere år ikke gjort rent eller vedligeholdt lejemålet. U afgav to påkrav og ophævede efter i alt ca. 21/2 måned fra første påkrav. Ophævelsen blev godke...

Kun for medlemmer

Rygning i lejemål Som konsekvens af rygelovens indførsel i 2007 er fokus på rygningens betydning markant ændret, dette også i forhold til udlejning. Dog ikke uden en del problemstillinger.  ∙  Hvilke vilkår kan man indføre i lejeaft...

Kun for medlemmer

GD 2007/21 Ø Ophævelse på grund af adgangsnægtelse. Kontrol af påbudte vedligeholdelsesarbejder Resume: Huslejenævnet pålagde L at udføre vedligeholdelsesarbejder i lejemålet, og fastsatte en frist for udførelse af arbejderne. Da fristen var udl...

Kun for medlemmer

GD 2014/05 Ø U havde et gyldigt fraflytningskrav mod L, til trods for at U ikke rettidigt havde fremsendt en flytteopgørelse til L's nye adresse. U havde gjort kravet behørigt gældende mundtligt i forbindelse med selve flyttesynet. Resume: I for...

Kun for medlemmer

GD 2014/13 Ø Ophævelse kunne ske under henvisning til L's nægtelse af adgang til lejemål. Resume: U havde af flere omgange forsøgt at få adgang til L's lejemål, idet der var mistanke om, at L misligholdt og vanrøgtede lejemålet i en væsentlig ...

Kun for medlemmer

GD 2018/51 B Ophævelse af beboelseslejlighed sket med rette,idet L uden U's samtykke havde etableret et bofællesskabResume:L lejede i 1994 en beboelseslejlighed. Ejendommen skiftede i L's lejeperiode gentagne gange ejer. L blev flere gange af U be...

Kun for medlemmer

Ny dom fra Boligretten på Frederiksberg, understreger det stadig gældende krav til både lejer og udlejer om skriftlighed når meddelelserne handler om ophør. I den konkrete sag fik vi, heldigvis, også tydeliggjort at reglerne altså også gælder for ...

Kun for medlemmer

Når en bolig er udlejet, medfører dette at brugsretten til lejemålet er overdraget til lejer. Dette betyder endvidere, at udlejer selvsagt ikke blot kan forlange at komme ind i lejemålet uden videre. Men der er faktisk en del situationer hvor udle...
Kære medlemmer.Som sagt som gjort, hermed vores brev til Boligminister Ole Birk Olesen. Vi håber på en respons, som vi selvsagt offentliggør her på siden så snart den måtte komme. Boligminister Ole Birk OlesenTransport-, Bygnings- og Boligminister...
Reglerne om lejers opsigelse Opsigelsesfristen i lejelovens § 86, stk. 1, er 3 måneder til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. For accessoriske enkeltværelser er fristen 1 måned. Reglen i lejelovens § 86, stk. 1, o...
Kryptering af e-mails Kryptering forhindrer, at uvedkommende kan læse e-post, der sendes over Internet, og at der er sikkerhed for, at e-posten ikke er ændret undervejs. Signeringen giver sikkerhed for modtagerens og afsenderens identitet. Bemærk...

Kun for medlemmer

Ny dom fra Boligretten i Kolding understreger væsentligheden af dels at indkalde lejer til fraflytningssyn, herunder at indkaldelsen skal ske skriftligt eller at der som minimum skal træffes aftale om digital kommunikation med lejer. Dommen relate...
En ny boligretsafgørelse betyder, at lejer reelt set kan være bedøvende ligeglad med vilkår i lejeforholdet vedr. husdyrhold. Uanset at det i kontraktens §10 og evt. i kontraktens §11 er understreget og fremhævet at lejer ikke må holde husdyr, kan...
Vi modtager ofte spørgsmål om udlejers pligt til at genudleje et lejemål, når den nuværende lejer har afgivet opsigelse og fraflytter. Indledningsvist skal det siges, at udlejer har pligt til tabsbegrænse, dvs. udlejer skal bestræbe sig på at genu...
Kære medlemmer Vores telefoner holder lukket fra tirsdag d. 10 juli til og med d. 31 juli. Vi vil dog være at træffe på email på info@sapu.dk i perioden om end der må forventes lidt længere svartid end sædvanligt. Igangværende sager, udarbejdelse ...
Når lejer opsiger lejeforhold eller lejeforholdet af andre årsager bliver bragt til ophør er det særdeles væsentligt, at udlejer tager sig i agt for fraflytningsprocessen.   Vi ser alt for mange sager om istandsættelse af lejemål tabt, fordi udle...

Kun for medlemmer

Udlejers tilknytning til lejemålet En ny dom fra Østre Landsret, der dog er meget specifik i form af omstændigheder, men som dog heldigvis understreger udlejers adgang til at gøre opsigelse gældende, når udlejer har berettiget brug for at kunne f...

Kun for medlemmer

Dom fra 2017, der viser at det godt kan svare sig at følge op på lejers manglende rengøring, sanitet og adfærd. Varslinger er væsentligt, lige så vel som at lejer skal have rimelig frister til at rydde op, gøre rent eller fjerne effekter, men iagt...

Kun for medlemmer

En ny dom, hvor det, desværre igen gøres klart, at udlejer er nødt til tage sig i agt i forbindelse med håndtering af lejers fraflytning. Bestemmelserne vedr. udlejers pligt til afholdelse af fraflytningssyn, indkaldelse til syn og fremsendelse og...

Kun for medlemmer

De nye regler vedr. istandsættelse, herunder begrebet normalistandsættelse, der trådte i kraft d. 1. juli 2015, har gjort det noget vanskeligere for udlejer at komme igennem med istandsættelseskrav, navnlig krav om maling mv. når lejemålet er indg...

Kun for medlemmer

Ny dom slår fast, at såfremt lejer har forsøgt istandsættelse selv og at dette istandsættelsesarbejde er af ringe kvalitet, kan udlejer forlange arbejdet gjort om eller udbedret. Dommen understreger betydningen af, at udlejer gør lejer opmærksom p...

Kun for medlemmer

Vi modtager tit spørgsmål om hvordan man som udlejer skal forholde sig, hvis man afsender rekommanderet post fx påkrav om lejebetaling, hvor lejer enten nægter at modtage brevet eller ikke er hjemme. Dommen her gør det ganske klart - når brevet er...

Kun for medlemmer

Dommen fra 2016, som dog kun er fra Boligretten, tilsiger at lejer kan ophæves fra lejemålet også ved udlejning via AirBNB. Begrundelsen findes primært i bestemmelsen, der vedrører at lejer har overladt det lejede til uden at være berettiget herti...
En væsentlig dom, som essentielt betyder, at såfremt udlejer, som følge af at lejer ikke betaler forbrug (i dette tilfælde el), og udlejer således bliver pålagt at betale for lejer, kan lejer ophæves hvis lejer ikke betaler når udlejer opkræver be...

Kun for medlemmer

Dom fra 2017 vedr. lejers fremleje / ophold / utidig fraflytning fra et lejemål. GD 2017/40 Ø U kunne ophæve lejemål grundet utidig fraflytning og ulovlig fremleje  Resume: U erfarede, at L og hans hustru over en længerevarende periode ikke be...
Når man udlejer bolig til lejer, sker udlejningen som udgangspunkt til lejer og dennes husstand, dvs. lejer og dennes samlever/ægtefælle samt evt. børn. Man kan faktisk ikke hindre lejer i at bebo lejemålet med lejers husstand, med mindre at husst...
Kære MedlemmerVi har tilretter påkravsskrivelse til 2018 og lagt en oversigt op vedr nye satser for 2018. Der er også lavet en oversigt over nye betalingsdatoer i 2018 samt dato for afsendelse af påkrav. Find det dem alle under standard dokumenter...

Kun for medlemmer

Ny dom vedr. ophævelse af lejemål som følge af lejers ulovlige fremlejeforhold. Mange af vore medlemmer oplever at lejer fremlejer lejemålet, helt eller delvist, og retspraksis herom er således ganske væsentligt. En ny dom fra Østre Landsret slår ...

Kun for medlemmer

I denne dom fra 2016, som er endnu en bekræftelse af udlejers ret til at opkræve vandafledning, slås det endvidere fast at opkrævningen af vandafledning som sådan ikke er betinget af at udlejer har indført denne post som et aconto beløb i lejekont...
I en dom fra 2016, slås det fast at det ligger inden for lovens rammer, at udlejer opkræver istandsættelse fra lejer i forbindelse med fraflytning af lejemål, uanset at udlejer ikke lader den pågældende istandsættelse udføre. Det afgørende er hvor...

Kun for medlemmer

Det burde være selvsagt, at alm. god opførsel er en forudsætning for at være lejer i din ejendom, men når det handler om lejeloven er det ikke tilfældet. Det er væsentligt, at der, ved alle lejemål, vedlægges en husorden og at dette felt i lejekon...

Kun for medlemmer

Ny dom som er relevant for mange private udlejere. Dommen, i sin essens, er en korrektion af Fogedretternes tidligere praksis, hvor lejer kunne undgå ophævelse selv om lejer ikke havde betalt fx. vandafledningsafgift, som udlejer herefter blev pål...
Varmeregnskaber Hvilken frist har udlejer til at aflægge varmeregnskab?Varmeregnskabet skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb. Er varmeregnskabsåret udløbet den 31. december, skal varmeregnskabet sålede...
For dem der ikke nåede at se programmet om huslejefastsættelse  og udlejning kan det ses her: https://www.dr.dk/tv/se/penge/penge-tv/penge-2017-06-07?queryhash=!%2F00%3A00%3A00OM SAPUSAPU er hjemsted for ca. 1.000 private udlejere, dvs. privat per...
I en lidt speget sag, som vi vil forsøge at beskrive her, bliver det belyst hvorfor vi tidligere har advaret i mod at udleje bolig til kommunerne.  En udlejer, et af vore medlemmer, foretager en udlejning i slutningen af 2014 til Varde Kommune....
GD 2016/11Ø U berettiget til at ophæve lejemålet som følge af adgangsnægtelse i forbindelse med fremvisning af lejemålet til en mulig køber.   Resume:En udlejer af en ejerlejlighed havde varslet adgang til lejemålet for at fremvise dette til en...
Udlejers opsigelse  Udlejers opsigelse af lejemål er ofte stærkt misforstået, og vi ser desværre mange udlejere som kommer i problemer som følge af forkerte vilkår i lejekontrakten eller fejl i selve opsigelsen til lejer.  Her er en kort gennemg...
Lejer går ikke fri for betaling af forbrug, uanset at udlejer ikke har leveret gyldigt regnskab Ny dom fra Vestre Landsret GD 2017/01 V Bestemmelser i Lejeloven som dommen vedrører:LL § 40, stk. 1 LL § 46 l, stk. 1 (dagældende) Ugyldigt fo...
Til den boligpolitiske åbningsdebat den 5. oktober 2016 var det tydeligt, at Airbnb var et vigtigt tema for både medlemmer og politikere. Politikernes svar var blandt andet at der var behov for mere kontrol og regulering.  De forskellige retsregl...
Regler vedr. adgang til lejemål Det forekommer desværre ofte, at udlejer nægtes adgang til et lejemål, uanset at udlejer i mange tilfælde har ret til at få adgang. Nægter lejer udlejer adgang til det lejede, fx. i forbindelse med uopsættelige rep...
Der er kommet en ny interessant dom vedr. fogedrettens behandling af et spørgsmål om tidsbegrænsning.  U=Udlejer L=Lejer  U’s indsigelser til tidsbegrænsning af boliglejemål kunne behandles af fogedretten.  L boede til leje i et beboelse...

Kun for medlemmer

En ny landsretsdom har afgjort at lejer havde pligt til at betale for en delvis udbedring af skimmelsvamp, da det blev fundet at lejers adfærd i lejemålet var medvirkende til at problemet opstod. Blandt andet havde lejer tørret tøj indvendigt i bo...
Vi ser desværre mange ærgerlige sager hos vores udlejere omkring opkrævning af aconto forbrug.  Forbrugsopkrævning er, ligesom mange andre elementer, kraftigt reguleret i lejeloven.  Et par gode tips: Du må ikke opkræve aconto vand hvis l...
Hvis din lejer har beboet lejemålet i mere end 2 år og huslejen iøvrigt er under kr. 700 pr. m2 pr. år så kan der være belæg for at varsle en lejestigning. Hvis dit lejemål ligger i en kommune, der ikke er reguleret vil i høj grad være mulighed fo...
Siden 2015 har man som privatperson kunnet udleje sin bolig i op til otte uger og blive fritaget fra lejelovens komplicerede regler. Det er særligt relevant for dem, der vil udleje sin bolig i sommerperioden. Hvis man i forbindelse med ferie vi...
Højesteret afsagde den 8. april 2016 en principiel dom om gennemgribende forbedrede lejemål. Dommen siger, at der ikke skal stilles strenge krav for at anse betingelsen om, at forbedringerne i en gennemgribende moderniseret lejlighed væsentligt ha...
SAPU har igennem det seneste år oplevet en stigning på mere end 200% i sager omhandlende skimmelsvamp i private lejemål.' Mange private udlejere bliver skræmte når lejerforeninger, LLO mv. kontakter udlejer og meddeler, at lejer har opdaget ski...
Mange private udlejere har lavet lejekontrakt på udlejningen af deres hus, lejlighed eller værelse som er tidsbegrænset. Det vil vi også altid anbefale. Ofte sker det dog, at man som udlejer gerne vil forlænge lejemålet, typisk fordi man måske for...
Kære medlemmer, Vi modtager løbende mange henvendelser fra jer vedr. lejers fraflytning, herunder jeres krav til lejer om istandsættelse, frister for fremsendelse, hvad kan medtages mv. Mange er lidt i tvivl om hvornår man skal, sende fraflytnings...
Er du kommet i problemer med din lejer – eller sågar blevet meldt til huslejevævnet og har behov for individual og personlig assistance/hjælp?Hos SAPU hjælper vi medlemmer med at forsvare deres sag i huslejenævn, boligretten, LLO eller overfor lej...
SAPU.dk har lanceret en ny service til vore medlemmer, som giver mulighed for et personligt møde med en udlejnings-konsulent fra SAPU.dk. Sidder du med en række spørgsmål eller tvivl om en evt. kommende udlejning eller en konkret sag med din lejer...
Kære medlemmer, Vi modtager løbende mange henvendelser fra jer vedr. lejers manglende betaling af husleje eller andre pengepligtige ydelser i lejeforholdet, herunder acconto beløb mv. Mange er lidt i tvivl om hvornår man skal, eller må, sende påkr...
Kære Medlemmer, Som en del af en god udlejning er det naturligvis væsentligt at lejer udviser en vis respekt for øvrige beboere i ejendommen, og i det hele taget iagttager almindelig god skik og omhu. Det er desværre ikke altid tilfældet, og derfo...
Kære medlemmer,Da det ligger i vores i interesse at medlemmer hos SAPU.dk ikke bliver snydt eller ubevidst ender med at foretage en udlejning igennem boligsider, som konsekvent snyder deres kunder bringer vi idag en advarsel imod boligbasen.dkVi h...