GA 2002/22 København Fraflytningssyn. Udarbejdelse af fraflytningsrapport

Resume:

Fraflytningsrapporten blev udarbejdet og udleveret til L 10 dage efter U’s og L’s fælles besigtigelse af lejemålet. LL § 98, stk. 2, var overholdt, og L hæftede for istandsættelse af lejemålet.

Sagsfremstilling:

Efter at L havde opsagt sit lejemål, blev der gennemført en besigtigelse af lejemålet den 21. november 2001 med deltagelse af U og L. L fik ikke udleveret en fraflytningsrapport efter besigtigelsen. L afleverede nøglerne til lejemålet den 31. november 2001 og fik samtidig udleveret en fraflytningsrapport, som var udarbejdet på grundlag af den fælles besigtigelse af lejemålet den 21. november 2001.

L afviste herefter U’s krav om istandsættelse af lejemålet med henvisning til, at fraflytningssynet var sket i strid med LL § 98, stk. 2, og lejekontraktens § 7 og § 10.

Begrundelse og konklusion: Ankenævnet udtalte:

”...har ankenævnet ikke fundet grundlag for at tilsidesætte U’s fraflytningskrav eller fraflytningsopgørelsen, idet ankenævnet ikke har fundet grundlag for at fastslå, at fraflytningen er sket i strid med bestemmelsen i LL § 98. Med hensyn til lejekontraktens § 7 fremgår det heraf, at der ved lejemålets ophør sker fælles besigtigelse af det lejede og udarbejdes en rapport, hvori lejemålets stand ved L’s aflevering af lejemålet angives. Efter ankenævnets opfattelse er det ikke et krav i henhold til bestemmelsen, at fraflytningsrapporten skal udleveres samme dag, som besigtigelsen har fundet sted. Bestemmelsen er således ikke en fravigelse af fristen i LL § 98, stk. 2. Det kan i øvrigt heller ikke udledes af § 7 i lejekontrakten, at det forhold, at rapporten ikke er udarbejdet på samme tidspunkt som besigtigelsen, medfører, at fraflytningssynet er sket i strid med § 98.....”

Instans og sagsnr.:

Afgørelse af 4. juli 2002 fra Ankenævnet for De Københavnske Huslejenævn (Ank. nr. 204-23179 2/01)

Referencer:

Lejelovens § 98, stk. 2