Det helt korte svar er Nej.  Ejerforeninger må ikke, uden at dette enstemmigt er vedtaget på generalforsamlingen, forbyde udlejning eller på anden vis begrænse en ejers ret til at udleje boligen.  Dog kan man ved stiftelsen af en ejerforening be...

Kun for medlemmer

Rygning i lejemål Som konsekvens af rygelovens indførsel i 2007 er fokus på rygningens betydning markant ændret, dette også i forhold til udlejning. Dog ikke uden en del problemstillinger.  ∙  Hvilke vilkår kan man indføre i lejeaft...

Kun for medlemmer

Når en bolig er udlejet, medfører dette at brugsretten til lejemålet er overdraget til lejer. Dette betyder endvidere, at udlejer selvsagt ikke blot kan forlange at komme ind i lejemålet uden videre. Men der er faktisk en del situationer hvor udle...
Reglerne om lejers opsigelse Opsigelsesfristen i lejelovens § 86, stk. 1, er 3 måneder til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. For accessoriske enkeltværelser er fristen 1 måned. Reglen i lejelovens § 86, stk. 1, o...
Vi modtager ofte spørgsmål om udlejers pligt til at genudleje et lejemål, når den nuværende lejer har afgivet opsigelse og fraflytter. Indledningsvist skal det siges, at udlejer har pligt til tabsbegrænse, dvs. udlejer skal bestræbe sig på at genu...
Når lejer opsiger lejeforhold eller lejeforholdet af andre årsager bliver bragt til ophør er det særdeles væsentligt, at udlejer tager sig i agt for fraflytningsprocessen.   Vi ser alt for mange sager om istandsættelse af lejemål tabt, fordi udle...
Varmeregnskaber Hvilken frist har udlejer til at aflægge varmeregnskab?Varmeregnskabet skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb. Er varmeregnskabsåret udløbet den 31. december, skal varmeregnskabet sålede...
Regler vedr. adgang til lejemål Det forekommer desværre ofte, at udlejer nægtes adgang til et lejemål, uanset at udlejer i mange tilfælde har ret til at få adgang. Nægter lejer udlejer adgang til det lejede, fx. i forbindelse med uopsættelige rep...
Vi ser desværre mange ærgerlige sager hos vores udlejere omkring opkrævning af aconto forbrug.  Forbrugsopkrævning er, ligesom mange andre elementer, kraftigt reguleret i lejeloven.  Et par gode tips: Du må ikke opkræve aconto vand hvis l...
Hvis din lejer har beboet lejemålet i mere end 2 år og huslejen iøvrigt er under kr. 700 pr. m2 pr. år så kan der være belæg for at varsle en lejestigning. Hvis dit lejemål ligger i en kommune, der ikke er reguleret vil i høj grad være mulighed fo...
Siden 2015 har man som privatperson kunnet udleje sin bolig i op til otte uger og blive fritaget fra lejelovens komplicerede regler. Det er særligt relevant for dem, der vil udleje sin bolig i sommerperioden. Hvis man i forbindelse med ferie vi...
Højesteret afsagde den 8. april 2016 en principiel dom om gennemgribende forbedrede lejemål. Dommen siger, at der ikke skal stilles strenge krav for at anse betingelsen om, at forbedringerne i en gennemgribende moderniseret lejlighed væsentligt ha...