Kun for medlemmer

GD 2019/52 B U fik medhold i ophævelse af lejemålet som følge af L's Airbnb-udlejning, herunder U's brug af budservice til at overbringe påkrav til L Resume: Flere gange om året foretog L udlejning af lejemålet via Airbnb. U opdagede den ulovlig...
Udlejer kan ophæve lejeforholdet, når lejer ikke betaler husleje, acontovarme, acontovand, antennebidrag m.v., eller anden pligtig pengeydelse, rettidigt, jf. lejelovens § 93, stk. 1, litra a). Den pågældende bestemmelse skal sammenholdes med lej...

Kun for medlemmer

Når lejer holder husdyr i mod kontraktens bestemmelser, skal udlejer foretage en grundig afvejning af hvordan siuationen skal håndteres. Det er nærliggende at tro, at lejers husdyrhold i strid med lejekontrakten kan sanktioneres direkte med ophæve...

Kun for medlemmer

GD 2019/39 Ø Ophævelse pga. ulovlig fremleje og fraflytning i utide Resume: Flere naboer samt varmemesteren i ejendommen havde aldrig eller næsten aldrig set L. Naboerne havde derimod set forskellige mennesker tage ophold i lejemålet, herunder p...

Kun for medlemmer

GD 2001/12 V - Vanrøgt. Ophævelse. Umiddelbar fogedforretning Resume: L’s hundehold medførte, at lejemålet blev vanrøgtet, bl.a. i form af fugt- og lugtproblemer og hundeekskrementer. U ophævede lejemålet på grund af vanrøgten, og fik L udsat ve...
Lejers anvendelse af det lejede til fx. erhverv, gentagen fremleje via AirBNB mv. Når du indgår lejekontrakt med lejer, sker dette med det helt klare udgangspunkt at lejemålet alene kan anvendes til beboelse for lejer og dennes husstand.  Anvend...

Kun for medlemmer

Vejen til at få en lejer ophævet fra lejemålet som følge af lejers adfærd, manglende rengøring mv. kan være lang, men kan dog lykkes. I nærværende sag, fik udlejer medhold i fra huslejenævnet i at lejers opmagasinering af effekter både kunne skade...
GD 2004/23 V Ophævelse på grund af manglende rengøring og vedligeholdelse Resume: L havde i flere år ikke gjort rent eller vedligeholdt lejemålet. U afgav to påkrav og ophævede efter i alt ca. 21/2 måned fra første påkrav. Ophævelsen blev godke...

Kun for medlemmer

GD 2007/21 Ø Ophævelse på grund af adgangsnægtelse. Kontrol af påbudte vedligeholdelsesarbejder Resume: Huslejenævnet pålagde L at udføre vedligeholdelsesarbejder i lejemålet, og fastsatte en frist for udførelse af arbejderne. Da fristen var udl...

Kun for medlemmer

Resume: U havde af flere omgange forsøgt at få adgang til L's lejemål, idet der var mistanke om, at L misligholdt og vanrøgtede lejemålet i en væsentlig grad. Idet L nægtede at give U adgang til lejemålet, kunne U ophæve lejeforholdet.Sagsfremsti...

Kun for medlemmer

GD 2018/51 B Ophævelse af beboelseslejlighed sket med rette,idet L uden U's samtykke havde etableret et bofællesskab Resume:L lejede i 1994 en beboelseslejlighed. Ejendommen skiftede i L's lejeperiode gentagne gange ejer. L blev flere gange af ...

Kun for medlemmer

Dom fra 2017, der viser at det godt kan svare sig at følge op på lejers manglende rengøring, sanitet og adfærd. Varslinger er væsentligt, lige så vel som at lejer skal have rimelig frister til at rydde op, gøre rent eller fjerne effekter, men iagt...
Dommen fra 2016, som dog kun er fra Boligretten, tilsiger at lejer kan ophæves fra lejemålet også ved udlejning via AirBNB. Begrundelsen findes primært i bestemmelsen, der vedrører at lejer har overladt det lejede til uden at være berettiget herti...

Kun for medlemmer

Dom fra 2017 vedr. lejers fremleje / ophold / utidig fraflytning fra et lejemål. GD 2017/40 Ø U kunne ophæve lejemål grundet utidig fraflytning og ulovlig fremleje  Resume: U erfarede, at L og hans hustru over en længerevarende periode ikke be...

Kun for medlemmer

Ny dom vedr. ophævelse af lejemål som følge af lejers ulovlige fremlejeforhold. Mange af vore medlemmer oplever at lejer fremlejer lejemålet, helt eller delvist, og retspraksis herom er således ganske væsentligt. En ny dom fra Østre Landsret slår ...

Kun for medlemmer

Det burde være selvsagt, at alm. god opførsel er en forudsætning for at være lejer i din ejendom, men når det handler om lejeloven er det ikke tilfældet. Det er væsentligt, at der, ved alle lejemål, vedlægges en husorden og at dette felt i lejekon...

Kun for medlemmer

Ny dom som er relevant for mange private udlejere. Dommen, i sin essens, er en korrektion af Fogedretternes tidligere praksis, hvor lejer kunne undgå ophævelse selv om lejer ikke havde betalt fx. vandafledningsafgift, som udlejer herefter blev pål...