Varmeregnskab udlejning

Varmeregnskaber

Hvilken frist har udlejer til at aflægge varmeregnskab?
Varmeregnskabet skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb. Er varmeregnskabsåret udløbet den 31. december, skal varmeregnskabet således være kommet frem til lejer senest den 30. april. Hvis ejendommen er forsynet med fjernvarme, naturgas eller lignende varmeforsyning fra en varmeleverandør, er udlejer dog berettiget til at aflægge varmeregnskabet senere, hvis blot varmeregnskabet kommer frem til lejer senest 3 måneder efter, at udlejer har modtaget årsafregningen fra varmeleverandøren. 

Må udgiften til energimærkning af en udlejningsejendom medtages i varmeregnskabet?
Ja. Enten kan hele udgiften til energimærkning medtages i det varmeregnskab, som dækker den periode, hvor energimærkningen blev udført, eller udlejer kan vælge at dele udgiften ligeligt over det antal år energimærket er gyldigt og tage én del med i hvert varmeregnskab i gyldighedsperioden.

Er det et gyldighedskrav til varmeregnskabet, at det fremgår, hvornår udlejer modtog årsafregning fra varmeleverandøren?
Ja i praksis, hvis ejendommen er forsynet med fjernvarme, naturgas eller lignende varmeforsyning fra en varmeleverandør. Hvis varmeregnskabet aflægges inden 4-månedersfristen, har oplysningen om årsafregningen dog ingen betydning og regnskabet bør formentlig ikke blive kendt ugyldigt.

Hvilke udgifter må indgå i varmeregnskabet over for beboelseslejere?
Det fremgår udtømmende af LL § 36, stk. 2, hvilke udgifter der må tages med i regnskabet. Det drejer sig om brændselsforbruget eller afregningen fra det kollektive varmeforsyningsanlæg (herunder evt. afkølingsafgift), energimærkning, samt kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg.Dette betyder, at følgende udgifter ikke må medtages i varmeregnskabet over for beboelseslejere: honorar for udarbejdelse af varmeregnskab, honorar for ajourføring af kontrolmanualen for varmesystemet, honorar for måleraflæsning og gebyrer for måleraflæsning i forbindelse med fraflytninger.

Kontakt os for yderligere information.