Husdyrhold - Ny dom giver reelt lejer mulighed for kontraktbrud

En ny boligretsafgørelse betyder, at lejer reelt set kan være bedøvende ligeglad med vilkår i lejeforholdet vedr. husdyrhold. Uanset at det i kontraktens §10 og evt. i kontraktens §11 er understreget og fremhævet at lejer ikke må holde husdyr, kan lejer reelt godt holde husdyr alligevel så længe disse ikke findes at være til væsentlig. 

Dommen GD 2018/39 B blev afsagt i Københavns Byret d. 9 marts 2018, og Boligretten udtalte:


Efter forklaringerne om det omfang, som L har den omhandlede hund i sit lejemål, finder boligretten, at hun holder hund i lejelovens forstand. 

Uanset at det kan virke stødende for en udlejer, der i sine lejekontrakter udtrykkeligt har fremhævet, at der ikke må holdes husdyr i et lejemål, hvilket L har skrevet under på, finder boligretten, at efter vedtagelsen af L 2004 470, der indførte blandt andet § 79 a, stk. 1, nr. 8, i lejeloven, som der henvises til både i forhold til opsigelse efter § 83, stk. 1, litra e, og ophævelse efter § 93, stk. 1, litra g, er det en forudsætning, at L's husdyr er til væsentlig gene, uanset om det i husordenen eller lejekontrakten slet ikke er tilladt at holde husdyr, førend lejemålet kan opsiges eller ophæves.

Efter forklaringerne finder boligretten, at den hund, som L holder i sit lejemål, ikke er til væsentlig gene for de øvrige beboere i opgangen. Boligretten har i den forbindelse lagt vægt på, at det alene er vidnet, S, der umiddelbart har et modsætningsforhold til L, som forklarede, at hun ikke er særlig tryg ved hunden, hvilket boligretten finder primært handler om vidnets og L's forhold.

Herefter og idet boligretten finder, at L ikke i øvrigt har misligholdt sine forpligtelser på en sådan måde, at hendes fjernes fra lejemålet er påkrævet, frifindes hun.

Det er bemærkelsesværdigt, at Retten selv antyder at det kan findes "stødende for en udlejer" at vilkår, som klart aftales i  Typeformularen A 9 jf. dennes §10 hvor det kan afkrydses "Er det tilladt at holde husdyr - JA el NEJ", reelt set er uden betydning. Men det er selvsagt stødende, eller nærmere krænkende for udlejere, at vilkår der ellers er lagt op til frit kan aftales, alligevel kan ignoreres af lejer. Særligt taget i betragtning, at lejer i forvejen anses som den "svage" part i aftaleforholdet, og dermed i forvejen har meget begrænsede pligter i lejeforhold. 

Dommen ændrer midlertidig ikke ved vores holdning om, at lejere der holder husdyr på trods af, at dette ikke er tilladt i kontrakten, skal meddeles påbud om at fjerne dyrene og der må samtidig tages forbehold for at opsigelse kan gøres gældende, såfremt lejer ikke efterlever påbuddet. Dette uanset nærværende dom, idet vi reelt må søge at bevare en retstilstand hvor aftalte vilkår skal overholdes, uanset at Boligretten i København tilsyneladende ikke finder det særlig væsentligt. 

Ved fremsendelse af påbud vedr. husdyr bør lejer samtidig gøres opmærksom på, at husdyrhold må forventes dels at medføre øget vedligeholdelse af lejemålet for lejers vedkommende, ligesom at lejemålet må forventes at skulle istandsættes mere end sædvanligt ved fraflytning. 

Vi vil holde medlemmer opdateret om praksis om husdyrhold, herunder relevante metoder til håndtering af denne slags mislighold.