Energipriser er stigende, bør du varsle din lejer op i aconto?

Vi er på vej ind i en vinter med kraftigt stigende energipriser, særligt naturgas og olie. Det kan medføre, at lejer reelt ikke betaler tilstrækkeligt aconto i varme og vand til at dække det forbrug, der med rimelighed kan forventes. 

Det følger af Lejelovens §42, at: 
§ 42. Udlejeren kan med 6 ugers varsel til en betalingstermin forlange, at lejeren skal betale acontobidrag til dækning af lejerens andel i ejendommens forbrugsudgifter vedrørende varme, opvarmning af brugsvand, koldt vand og køling, når udgifterne hertil ikke er indeholdt i lejen, jf. dog § 45 b. Udlejeren kan med samme varsel forlange forhøjelse af løbende acontobidrag.

og af stk. 3: 

Ved forhøjelse af det løbende acontobidrag kan det månedlige bidrag højst forøges til 1/12 af den samlede udgift, som forventes at blive pålignet for regnskabsperioden for den pågældende leverance.

Således kan udlejer til hver en tid forhøje det aconto beløb, der betales af lejer, således dette modsvarer den forventede udgift til varme (eller vand).
Det er vores erfaring, at forhøjelse af aconto kan modvirke tvister når der endeligt laves regnskab, idet at at krav om større tillægsbetalinger har tendens til at føre til tvister om enten forbrug eller husleje som helhed. 

Sagt på en anden måde, det er "nemmere" at sende penge retur til lejer, når der laves regnskab for forbrug, end det er at skulle opkræve adskillige tusind kr. i tillægsbetaling, da dette ofte vil føre til problemer. 


Hvordan varsler jeg lejer? 

Du kan varsle en forhøjelse af aconto med afsæt i vores skabelon, som er tilgængelig for medlemmer. Dermed er du sikker på at brevet til lejer opfylder alle lovens krav. 
Varslingen kan sendes pr. email hvis lejeforholdet er indgået efter 1.1.2019 og der er angivet email adresser i lejekontrakten. Ellers bør du sende det skriftligt for en sikkerheds skyld. 

Rådgivning til udlejere

SAPU hjælper udlejere over hele Danmark, hvad enten du har brug for løbende rådgivning om dit lejeforhold, eller ønsker bistand til fx. sager i huslejenævnet, fraflytningssyn eller formidling af dit lejemål til en solid lejer. SAPU er DK's største samarbejdspartner til private, der udlejer bolig, uanset om dette sker privat eller i selskabsform.
Tilmeld dig her, det tager få minutter at blive medlem og giver dig adgang til hjælp med det samme. Medlemskabet kan fradrages i dit regnskab over udlejningen.