Betaling af leje i forbindelse med Corona virus

Der er en del artikler om lejers manglende betaling af husleje i forbindelse med Corona virus og de omstændigheder denne medfører. 

I den forbindelse, vil vi gerne gøre et par ting klart. 

Der er ingen bestemmelser i hverken lejeloven eller boligreguleringsloven, der giver lejer ret til at tilbageholde leje helt eller delvist, som følge af den verserende pandemi. Det er selvsagt en ulykkelig omstændighed, hvis en lejer er ramt af krisen på en sådan måde, at denne er ude af stand til at betale husleje til tiden, men det er ingen lovhjemmel hertil. 

I nogle tilfælde kan det måske svare sig, at indgå en aftale med lejer om udsættelse af lejebetaling, men denne løsning skal anvendes varsomt, idet at lejers betalingsevne sandsynligvis ikke bedres nævneværdigt i fremtiden. Sagt på en anden måde, hvis lejer ikke kan betale nu, kan lejer så betale 2x husleje fx. til d. 1. maj? 

For os private, der udlejer bolig, kan det ikke forventes at skulle acceptere betalingsmislighold og sammenholdt med en lav forventning til at en lejer, der ikke kan betale nu, kan betale senere, er det vores klare anbefaling, at manglende lejebetaling behandles som altid. 

Dvs. fremsendelse af påkrav, herefter fremsendelse af ophævelse og endeligt udsættelse ved Fogedretten som nærmere beskrevet her: 

https://sapu.dk/blog/den-store-guide-om-lejers-betalingsmisligholdelse

For de af jer, der måtte ønske at indgå en aftale med lejer om udsættelsen af lejebetaling, bør dette ske skriftligt og med klare angivelser af hvornår lejer skal betale den udestående leje. Kontakt os evt. for konkret udarbejdelse af aftaleparadigme hertil.