Udlejers adgang til det lejede ved fremvisning til køber

GD 2016/11Ø
U berettiget til at ophæve lejemålet som følge af adgangsnægtelse i forbindelse med fremvisning af lejemålet til en mulig køber.  


Resume:
En udlejer af en ejerlejlighed havde varslet adgang til lejemålet for at fremvise dette til en potentiel køber. L nægtede U adgang til lejemålet, hvorfor U og køber forlod ejendommen. Mens U og køber var på vej ned af trappen, råbte L efter dem, at de alligevel kunne få adgang mod at skrive under på, at de havde besigtiget lejemålet. Boligretten afsagde med dissens dom om, at L dermed havde givet U adgang til lejemålet, hvorfor U ikke var berettiget til at ophæve lejemålet. Landsretten ændrede afgørelsen, idet L's råb i opgangen ikke dokumenterede, at L klart havde gjort U opmærksom på, at der alligevel kunne gives adgang til lejemålet.  

Landsrettens afgørelse i kort form:
En udlejer har ret til at varsle adgang til det lejede efter Lejelovens §54 hvis udlejer har behov for at få adgang med henblik på at fremvise lejemålet til en interesseret køber. Nægter lejer, trods en sådan varsling, udlejer adgang til lejemålet er udlejer berettiget til at ophæve lejemålet. Lejer fik dog, af Landsretten, en forholdsvis lang frist til fraflytte lejemålet selv efter afgørelsen var truffet.  De nærmere omstændigheder i sagen vedr. lejers anråb til udlejer, om at denne og køber alligevel kunne få adgang var ikke tilstrækkelig bevis for at lejer havde givet udlejer den fornødne adgang.  

SAPU's kommentarer til dommen:
Det er rart, at se en klokkeklar Landsretsdom på at udlejer kan få adgang til lejemålet hvis der er behov for fremvisning af lejlighed (eller hus) til en potentiel køber. Vi har tidligere haft vores tvivl om en lejers nægtelse af denne adgang egentlig ville kunne medføre en ophævelse af lejemålet, men det foreligger der nu praksis for i kraft af denne dom.  

Husk dog at varsle lejer behørigt efter LL §54 forinden adgangen skal gives. Bestemmelsen angiver ikke noget egentlig varslingsperiode så det må antages at et "rimeligt" varsel er tilstrækkeligt fx. 14 dage. Varslet bør være skriftligt med mindre digital kommunikation er aftalt i lejekontraktens §11.  

Dommen i fuld længde fremsendes til medlemmer på forlangende og kan evt. bruges af udlejer ved Foged-sager eller overfor LLO/Lejer.

OM SAPU
SAPU er hjemsted for ca. 1.000 private udlejere, dvs. privat personer eller CVR nr. der udlejer bolig. Vi besvarer årligt mere end 3.000 opkald og rådgiver om bl.a. huslejefastsættelse, sager ved huslejenævn, boligretssager og administration af lejemål, herunder fx. lejeopkrævning, sager om “God skik og orden”, opsigelse og / eller ophævelse af lejer mv. 


Vores medlemskab giver dig direkte og omgående adgang til vores telefoniske hotline, samt vores hjemmeside inkl. standarddokumenter, guides, seminarer og fordelagtig prissætning på bl.a. formidling af lejemål, udarbejdelse af lejekontrakter og sagsbehandling. 

Opret medlemskab her