Lejer skal betale forbrug uanset forkert eller ugyldigt forbrugsregnskab fra udlejer

Lejer går ikke fri for betaling af forbrug, uanset at udlejer ikke har leveret gyldigt regnskab


Ny dom fra Vestre Landsret GD 2017/01 VBestemmelser i Lejeloven som dommen vedrører:
LL § 40, stk. 1
LL § 46 l, stk. 1 (dagældende)


Ugyldigt forbrugsregnskab medførte ikke krav om tilbagebetaling af opkrævede a conto ydelser, da U kunne dokumentere L’s forbrug.

Uanset at U’s forbrugsregnskaber ikke levede op til formkravene, og de dermed var ugyldige, kunne U alligevel beholde de opkrævede aconto ydelser, da U kunne dokumentere at have brugt midlerne til betaling for L’s forbrug.

Sagen drejede sig om et boliglejemål, og hvorvidt L havde krav på tilbagebetaling af bl.a. vand og varmebidrag. U havde lejet sit hus ud, da han ikke kunne sælge det. Når U modtog forbrugsregnskab fra hhv. vand- og varmeforsyningen, videresendte han disse regnskaber til L dog uden at efterleve frister og formkrav i dagældende LL § 40, stk. 1 og § 46 l, stk. 1. 

Boligretten 
Boligretten lagde til grund, at formkravene til varmeregnskabet ikke var overholdt. Uanset at der uden tvivl havde været et varmeforbrug, mente flertallet, at U skulle tilbagebetale aconto indbetalingerne til L. Mindretallet mente modsat, at uanset at regnskabet ikke opfyldte betingelserne i lejeloven, var der faktisk fremsendt regnskaber til L i lejeperioden, og da L ikke rettede indsigelse til disse regnskaber, som var baseret på faktiske aflæsninger, havde L fortabt muligheden for at kræve tilbagebetaling af de erlagte aconto ydelser. For så vidt angik vandregnskaberne, havde U ikke fremlagt regnskaber eller øvrige bilag, der dokumenterede L’s faktiske forbrug, hvorfor boligretten enstemmigt mente, at U skulle tilbagebetale de erlagte aconto ydelser til L. Sagen blev herefter indbragt for landsretten.

Landsrettens begrundelse og resultat
„Det er ubestridt, at forbrugsregnskaberne udarbejdet af U ikke levede op til kravene i den dagældende lejelovs §40 stk. l §46 litra L ,stk.1,idet de ikke indeholdt oplysning om L’s adgang til at gøre indsigelse. Det er endvidere ubestridt, at regnskaberne derfor var ugyldige. Da L ikke har modtaget gyldige forbrugsregnskaber rettidigt, har U mistet sin ret til at kræve tillægsbetaling for varme og vand, jf. den dagældende lejelovs §42 stk.1, og §46 litra N stk.1. Det følger derimod ikke af ugyldigheden af regnskaberne, at U er afskåret fra at beholde modtagne aconto-bidrag. Det må i stedet bero på, om han kan dokumentere, at han har afholdt udgifter til L’s forbrug af varme og vand, og at opgørelsen i øvrigt er i overensstemmelse med lejelovens regler om betaling for varme og vand. Der er fremlagt opgørelser fra A Vandværk, R Spildevand A/S og R Bolig med dokumentation for forbruget af varme og vand på ejendommen i den relevante periode. L er ikke fremkommet med konkrete indsigelser mod de regnskaber, som U har udarbejdet, og landsretten lægger på den baggrund til grund, at L’s forbrug er korrekt opgjort i regnskaberne. U skal derfor ikke tilbagebetale de modtagne a conto-bidrag til varme og vand til L.“