GD 2021/01 V L’s brugsret til vaskeri & parkering inddraget - ikke en del af lejekontrakten

Vestre Landsret har afgjort en sag om lejers ret til at anvende parkering, hvor dette ikke var aftalt i lejekontrakten men i stedet var et mundtlig tilsagn fra en tidligere udlejer. Boligretten fandt, ved tidligere behandling af sagen, at lejer endvidere ikke kunne gøre gældende at have ret til at anvende vaskeri i ejendommens kælder, idet dette ej heller var aftalt i leje kontrakten. 


Resume af dommen: 

I en udlejningsejendom havde en tidligere udlejer (E) mundtligt tilkendegivet, at L kunne parkere vederlagsfrit i baggården. Muligheden for parkering fremgik ikke af lejekontrakten, men fremgik af udlejers tilbud om leje af lejemål i ejendommen. Den nye udlejer inddrog lejernes mulighed for gratis parkering i gården, og gav i stedet lejerne mulighed for at tilkøbe en parkeringsplads, hvilket andre lejere benyttede sig af. Lejer gjorde gældende, at den mundtlige aftale med tidligere udlejer måtte anses som en del af lejeaftalen, hvorfor udlejer ikke var berettiget til at opsige brugsretten hertil. Både Bolig- og Landsretten fandt at den tidligere udlejers accept af lejers parkering i baggården var foreløbig. Den omstændighed, at der i tidligere udlejers tilbud om bolig stod anført, at der var parkeringsplads, indebar ikke i sig selv, at brugsretten blev en del af lejeaftalen mellem tidligere udlejer og lejer. Retten til parkering kunne derfor bringes til ophør af udlejer. I Boligretten behandledes også udlejers inddragelse af lejers mulighed for at benytte vaskeri. Boligretten fandt, at udlejer var berettiget, idet brugsret til vaskeriet heller ikke fremgik af lejeaftalen og ikke kunne anses for aftalt på anden vis.

Landsrettens begrundelse: 

Som anført af Højesteret i afgørelsen gengivet i UfR.2014.3499 omfatter en lejers brugsret som udgangspunkt kun de lokaler og de fællesfaciliteter, som fremgår af lejekontrakten med udlejer, og det må kræve særlige holdepunkter, hvis lejer herudover skal anses for aftaleretligt at have erhvervet brugsrettigheder som en del af lejeforholdet.

L's lejekontrakt indeholder ikke nogen bestemmelse om lejers ret til parkeringsplads i gården eller i øvrigt om benyttelse af gården til parkering.

Det tiltrædes også efter bevisførelsen for landsretten, at det ikke er godtgjort, at der er indgået en mundtlig aftale mellem L og E om, at han har ret til vederlagsfri parkering i gården. Landsretten er således efter bevisførelsen enig med boligretten i, at tidligere og nuværende ejeres accept af, at L kan parkere i gården, alene kan anses som en accept af, at parkering kunne ske indtil videre, og at den ikke indebærer, at de skiftende ejere har tildelt ham en ret til parkering som en del af aftaleforholdet.

Det forhold, at andre lejere også har benyttet gården til vederlagsfri parkering, og at de i den forbindelse fik udleveret en nøgle, der kunne betjene porten til gården, kan ikke føre til et andet resultat.

Landsretten tiltræder på den anførte baggrund, at U har været berettiget til at bringe adgangen til vederlagsfri parkering til ophør, og at U's påstand om frifindelse er taget til følge. Landsretten stadfæster derfor dommen.


SAPU's bemærkninger til dommen

Dommen fra både bolig- og landsret i denne sag viser, at lejer ikke kan påstå at have krav på anvendelse af arealer eller faciliteter med mindre disse er aftalt i lejekontrakten. At en tidligere udlejer har accepteret det, evt. foreløbigt, medfører ikke at en ny udlejer ikke kan kræve at lejer alene har krav på de faciliteter, arealer mv. som er aftalt i lejekontrakten. Det må formodes, at dette ligeledes vil gøre sig gældende i sager om fx. lejers anvendelse af arealer til opbevaring mv., hvor dommen her altså tilsiger at en sådan anvendelse betinger, at udlejer enten blot accepterer det eller at det specifikt er aftalt i lejekontrakten. 


Bliv medlem hos udlejernes bedste ven - SAPU

SAPU rådgiver private udlejere om jura og økonomi - vi er udlejers juridiske partner i lejeforhold, og med et medlemskab får du bl.a.

  • Fri adgang til telefonisk jura-hotline
  • Fri adgang til skriftlig rådgivning
  • Adgang til vores mange dokumenter og skabeloner 
  • Adgang til at læse om gældende retspraksis
  • DK's billigste sagsbehandling af fx. din huslejenævnssag, varslinger til lejer mv. 
  • Din egen konto hos os, hvor du kan samle alt relevant omkring dine lejeforhold
Brug koden "SAPUDHK" og få første md. til 1 kr.  (gælder Premium månedligt betalt medlemskab)*

 

eller skriv til os her hvis du vil ringes op for en dialog om SAPU medlemskab er det rigtige for dig. 

* Tilbuddet er gældende til og med d. 30 september 2021