GA 2018/02 U Udlejer kunne fremsætte krav om maling efter nye regler, trods kort boperiode

GA 2018/02 U kunne fremsætte krav om istandsættelse af lejemål i medfør af de nye fraflytningsregler, selv om lejemålet kun havde varet ca. 4.5 måneder ved L's fraflytning

Resume:

Lejemålet, som var begyndt den 1. oktober 2016, blev fraflyttet af L den 10. februar 2017. I forbindelse med fraflytningen fremsatte U krav om istandsættelse af lejemålet over for L. Kravet omfattede maling af lofter, vægge og træværk, afvaskning af vinduer, rør og radiatorer, let slibning af gulv med mere. Efter at have besigtiget lejemålet besluttede huslejenævnet at godkende hovedparten af U's istandsættelseskrav.

Sagsfremstilling:

2 Lejemålet var en udlejet ejerlejlighed beliggende i en ejendom fra 2014. Lejemålets bruttoetageareal var på 100 m . Det fremgik af

lejekontraktens § 8, at L havde den indvendige vedligeholdelsespligt. Det fremgik endvidere af lejekontraktens § 11, at lejemålet var overtaget nyistandsat med nymalede flader overalt og med nyafslebne og nylakerede gulve. Dernæst var det i § 11 oplyst, at L skulle foretage vedligeholdelse af lejemålet så ofte, at lejemålet til enhver tid var i god vedligeholdt stand.

Lejemålet begyndte den 1. oktober 2016 og ophørte den 14. februar 2017. I forbindelse med L's fraflytning blev der afholdt et flyttesyn den 10. februar 2017. Ved synet fremsatte U krav om istandsættelse af lejemålet. U's krav omfattede bl.a. maling af vægge, lofter og træværk, afvaskning af træværk, vinduer, skabslåger og lignende, let slibning af gulv, afkalkning af blandingsbatteri, rengøring af ventilation med mere.

L kunne ikke anerkende flere af U's istandsættelseskrav, hvorfor L indbragte sagen for huslejenævnet.

Begrundelse og konklusion: Huslejenævnet

For huslejenævnet gjorde L indsigelse mod U's krav om maling af vægge og lofter i lejemålet, idet L gjorde gældende, at L ikke havde rørt ved væggene eller lofterne, hvorfor disse ikke krævede istandsættelse.

L gjorde også indsigelse mod U's krav om let afslibning af gulve, da L kun anerkendte at have forårsaget småridser i lakken på ét af gulvene. L påstod, at der var filtdutter under alle møbler.

L kunne yderligere ikke godkende kravet om rengøring af vinduer, da det fremgik af indflytningsrapporten, at vinduerne var beskidte ved indflytning, samt kravet om rengøring af lejligheden. L gjorde gældende, at lejligheden blev afleveret i rengjort stand ved fraflytning.

L gjorde afslutningsvis gældende, at L kun havde beboet lejemålet i 4 måneder, herunder havde L været ude at rejse i ca. 1 måned.

U gjorde for huslejenævnet gældende, at L efterlod lejemålet i en stand, som nødvendiggjorde de fremsatte istandsættelsesarbejder, herunder indsendte U billeder taget ved flyttesynet.

Huslejenævnet besigtigede lejemålet den 24. februar 2017 med deltagelse af både L og U.

Huslejenævnet konstaterede på besigtigelsen, at U havde malet væggene én gang efter L's fraflytning. Væggene fremstod behørigt malet. Huslejenævnet konstaterede også, at lejemålets træværk trængte til afvaskning, og at der var ridser i lejemålets gulve. Der var også mindre hakker på paneler og træværk. Lejemålet fremstod ikke rengjort.

Huslejenævnets begrundelse og resultat

"Efter en gennemgang af sagen har nævnet herefter besluttet at godkende U's istandsættelseskrav, men med følgende modifikationer.

Nævnet har besluttet, at L kun hæfter for 1 gang maling af vægge og loftet i værelse 1. Det er nævnets opfattelse, at væggene fremstod pæne i malingen efter U's istandsættelse med 1 gang maling.

Nævnet har også besluttet, at lejemålets træværk kun skal pletmales, da nævnet på besigtigelsen konstaterede, at træværket kun havde mindre mærker og/eller hakker.

Nævnet har yderligere besluttet, at L ikke hæfter for rengøring af kontakter og afkalkning af blandingsbatteri i badeværelset. Nævnet kunne ikke konstatere snavs på kontakterne, ligesom mængden af kalk på blandingsbatteriet var minimalt.

Endvidere har nævnet besluttet, at L ikke hæfter for rengøring af lejemålets vinduer, idet det fremgår af L's indflytningsrapport, at vinduerne ikke var rengjorte ved L's indflytning.

U's øvrige krav kan nævnet godkende baseret på indtrykkene fra besigtigelsen samt det faktum, at L har haft den indvendige vedligeholdelsespligt..."

-----


Huslejenævnets afgørelse er tilkendegivelse om at udlejer godt kan fremsætte krav om istandsættelse af lejemålet, selv om L kun har boet i lejemålet i en kortere periode. Dette altså på trods af, at dommen er afsagt efter de nye regler gældende fra 1.7.2015, dvs. normalistandsættelse. Hovedreglen i Lejeloven er fortsat, at lejemålet skal afleveres i samme stand som ved indflytning, men med undtagelse af sædvanlig slid og ælde. Det forhold, at der ved lejelovsændringen i 2015 blev indført begrebet "normalistandsættelse", ændrer ikke ved, at lejer hæfter for eventuel misligholdelse af lejemålet i form af bl.a. ridser, hakker, skrammer, misfarvninger og lignende.

Meld dig ind i SAPU for konkret vejledning og hjælp til håndtering af lejers fraflytning. SAPU kan bistå dig ved både fraflytningssyn, rapport og en evt. efterfølgende tvist med lejer. Vi har indgående kendskab til retspraksis og arbejder kun for udlejere. 

Meld dig ind her