Resume: GD 2015/55 Ø U's opgørelse af varmeudgifter fra eget kollektivt varmeforsyningsanlæg

Det er sæson for udsendelse af forbrugsregnskaber til lejere i mange lejeforhold, og det afstedkommer hvert år en række tvister. Særlig i år har der været mange sager, hvor lejere gør indsigelse i mod forbrugsregnskaberne, fordi omkostningerne til energi har været voldsomt høje i den forgangne vinter. 

For nyligt måtte vi, for en af vore medlemmer, finde retspraksis frem vedr. forskellen mellem "kollektivt varmeforsyningsanlæg" og "ikke kollektivt varmeforsyningsanlæg". I den konkrete sag, har udlejer, som er et gods, egen varmeforsyningscentral, der via afbrænding af flis, forsyner en række lejemål med varme. Omkostningen hertil er også steget en del og lejerne har allerede inden regnskabet er kommet, gjort gældende at de ikke vil betale den forhøjede omkostning. Hertil er det væsentligt at bemærke, at når udlejers varmeforsyning kan anses som "Kollektivt varmeforsyningsanlæg" - dvs. et decentralt anlæg, der forsyner flere lejemål, så kan udlejer medtage samtlige omkostninger til i varmeregnskabet, dvs. også omkostninger til drift af anlægget. Dette i modsætning til, hvis der fx. er tale om et oliefyr i et lejemål, hvor alene brændselsomkostningen kan medtages i regnskabet. 

I ovenstående dom, godkender Landsretten, at udlejers varmeforsyning kan og skal sidestilles med et kollektivt varmeforsyningsanlæg, og dermed at alle omkostninger til produktion af varme fra anlægget, herunder løn til medarbejdere, håndværkere mv. kunne medtages i omkostningen til varme i regnskaberne til lejerne. 

Det kan give en del udfordringer i lejeforhold, når udlejer, som en del af en større virksomhed, udlejer boliger. De eksisterende regler i lejeloven, som adresserer forsyning af varme og strøm til lejere, er generelt rigide og primært fokuseret på traditionelle fleretages beboelsesejendomme, og de passer ikke nødvendigvis til ejendomme og komplekser, der omfatter mange individuelle enheder inden for en større helhed. Ejere af sådanne ejendomme står ofte over for en række uklarheder og spørgsmål, når de søger at forbedre den samlede drift med egne anlæg, hvilket både kan være til gavn rent økonomisk og miljømæssigt for både udlejer og lejere. Med den nylige dom har boligretten og landsretten klogt nok accepteret både strukturen og omkostningsberegningen, hvilket gør det muligt for alle at nyde godt af de fordele, der følger med muligheden for eksempelvis at anvende vedvarende energi.


Resume af dommen GD 2015/55Ø

U havde opført et eget varmeforsyningsanlæg, som forsynede alle U's ejendomme, bygninger og lejemål med varme. U opgjorde varmeudgifterne på baggrund af udgifterne til materialer, medarbejdere, der passede anlægget, samt følgeomkostninger herunder afskrivning af etableringsudgifterne for anlægget. Udgifterne blev herefter opgjort som en pris per kilowatt-time, og alle enhederne blev afregnet efter individuelle fordelingsmålere. Både boligretten og landsretten anerkendte, at U's anlæg var et kollektivt varmeforsyningsanlæg samt U's opgørelse af udgifterne til varmen. L's varmeregnskab blev således godkendt. 

Læs den fulde dom her (kræver medlemskab): GD 2015/55 Ø U's opgørelse af varmeudgifter fra eget kollektivt varmeforsyningsanlæg godkendt

SAPU rådgiver udlejere - vi kan hjælpe dig uanset om du er privat person eller selskab. 

Forbrugsregnskaber og aconto betaling af forbrug er et område, der giver mange udlejer problemer. Ugyldige regnskaber, medfører i udgangspunktet, at udlejer mister retten til tillægsbetaling, men kan også føre til at udlejer mister retten til aconto betaling fremadrettet. 

Ved at blive medlem af SAPU får du adgang til juridisk vejledning, opdateret information om retspraksis og lejeretlige spørgsmål, adgang til vores boligportal og meget mere. Vi har et dybt kendskab til retspraksis, og vi hjælper dagligt vores medlemmer med at navigere i en lovgivning som er vanskelig at overskue. Det kan være dyrt, ikke at have den rette partner til sin udlejning!

Hvis du ønsker at sikre dig, at dine lejeforhold håndteres professionelt, og at du får den bedste rådgivning og støtte, er SAPU det rigtige valg for dig.

Meld dig ind i SAPU

Tilmeld dig SAPU nu


Vil du tale med os?

Ønsker du i stedet, at vi kontakter dig på baggrund af konkrete behov, så klik herunder: