Ophævelse af lejer berettiget pga for mange tilmeldte på adressen

Når man udlejer bolig til lejer, sker udlejningen som udgangspunkt til lejer og dennes husstand, dvs. lejer og dennes samlever/ægtefælle samt evt. børn. Man kan faktisk ikke hindre lejer i at bebo lejemålet med lejers husstand, med mindre at husstanden udgør flere personer end der er værelser i lejemålet jf. LL §69 stk. 1. 

I nedenstående dom er således ikke tale om lejers husstand, men om tilmeldte på adressen som ikke tilhører lejers husstand og som iøvrigt, så vidt kan tolkes ud fra dommen, overhovedet har beboet ejendommen. Det forekommer ofte, at lejere "udlejer" en adresse til personer der af den ene eller anden årsag har brug for en folkeregister adresse, uden egentlig at have tilknytning til lejeforholdet eller til lejer. Derfor bør man som udlejer jævnligt sikre sig via henvendelse til Folkeregisteret, om der er flere tilmeldte lejemålet end man har forventning, idet det ellers er grundlag for ophævelse af lejemålet, som fremgår af dommen nedenfor. 

Er du i tvivl om din lejers anvendelse, udlån, overdragelse mv af det lejede så kontakt os. Vi har omfattende erfaring med både retspraksis og lejelovens bestemmelser og fører årligt hundredvis af sager ved både Huslejenævn, Fogedret, Boligret og Landsret. 

GD 2017/76 V 

U kunne ophæve lejemål, da for mange personer var tilmeldt folkeregisteret på adressen. 
U ophævede et lejemål, da der var tilmeldt for mange personer på adressen. På trods af L’s forklaring for retten om, at det var en fejl, at personerne havde til- meldt sig adressen, fandt både fogedretten og landsretten, at L væsentligt havde misligholdt sin lejeaftale, hvorfor U var berettiget til at ophæve lejemålet. Den 13. september 2016 fremsendte U et påkrav til L, da der var for mange personer tilmeldt folkeregisteret i forhold til antal personer, der måtte bo i lejemålet. Da L ikke bragte forholdet i orden, ophævede U lejemålet den 29. september 2016. Af registreringer hos folkeregisteret fremgik, at personerne på adressen var frameldt adressen den 18. oktober 2016. 
Fogedretten L forklarede for fogedretten, at det var en fejl, at der var sket tilmelding af de personer, der boede i lejligheden. De havde selv tilmeldt sig folkeregisteret og var nu fraflyttet lejemålet.

Fogedrettens begrundelse og resultat 
Fogedretten tilkendegav, at sagen ville blive fremmet. 

Landsretten 
For landsretten anførte L, at de omhandlede personer aldrig havde boet i lejemålet, og at han ikke vidste, at de havde tilmeldt deres folkeregisteradresser på hans adresse, ligesom han ikke vidste, hvad han skulle gøre for at bringe misligholdelsen til ophør. 

Landsrettens begrundelse og resultat 
”Det fremgår af sagen, at der på ophævelsestidspunktet den 29. september 2016 fortsat var i alt tre personer tilmeldt på adressen, og at L således ikke havde efterkommet indsigelsen
fra boligforeningens advokat af 13. september 2016 om at bringe forholdet til ophør. 
L har i fogedretten forklaret, at det var en fejl, at der var sket tilmelding af de personer, der boede i lejligheden, at de selv havde foretaget tilmelding til folkeregisteret, og at de nu er fra yttet lejemålet. Der er for landsretten fremlagt registreringer fra kommunen om framelding af personerne fra adressen. Frameldingerne er sket den 18. oktober 2016. Under disse omstændigheder lægger landsretten til grund, at L væsentligt har misligholdt sin lejeaftale med boligforeningen, og at boligforeningen retmæssigt har ophævet lejemålet, jf. ABLL § 90, stk. 1, nr. 6, jf. § 64, stk. 1.” 

OM SAPU
SAPU er hjemsted for ca. 1.000 private udlejere, dvs. privat personer eller CVR nr. der udlejer bolig til privat beboelse. Vi besvarer årligt mere end 3.000 opkald og rådgiver om bl.a. huslejefastsættelse, sager ved huslejenævn, boligretssager og administration af lejemål, herunder fx. lejeopkrævning, sager om “God skik og orden”, opsigelse og / eller ophævelse af lejer mv.  
Vores medlemskab giver dig direkte og omgående adgang til vores telefoniske hotline, samt vores hjemmeside inkl. standarddokumenter, guides, seminarer og fordelagtig prissætning på bl.a. formidling af lejemål, udarbejdelse af lejekontrakter og sagsbehandling.  

Medlemskab oprettes her