GA 2002/20 København Straksudlejningsgebyr ved opsigelse

Resume:

L opsagde lejemålet med 3 måneders varsel, selvom der var aftalt et opsigelsesvarsel på 6 måneder. U kunne opkræve et straksudlejningsgebyr på 800 kr. U kunne tilbageholde 1.000 kr. til dækning af eventuel efterbetaling af varme og gebyr for ekstraordinær måleraflæsning.14-dages fristen i LL § 98, stk. 2, gjaldt ikke for andre krav end istandsættelseskrav.

Sagsfremstilling:

L’s lejemål kunne ifølge vilkårene i lejekontrakten opsiges med 6 måneders varsel fra L’s side. L opsagde lejemålet i maj 2001 til fraflytning pr. 1. september 2001. U anerkendte opsigelsen ved brev af 31. maj 2001 og tog forbehold om, at L ville blive afkrævet et straksudlejningsgebyr som følge af, at lejemålet var opsagt med forkortet varsel.

Efter L’s fraflytning tilbageholdt U 1.000 kr. af depositum til sikkerhed for en eventuel efterbetaling af varme for 2001 samt til dækning af et gebyr på 375 kr. for ekstraordinær aflæsning af varmemålere. U modregnede endvidere 800 kr. som straksudlejningsgebyr og krævede, at L skulle betale leje til den 15. september 2001, da lejemålet først var blevet genudlejet pr. 24. september 2001.

L kunne ikke anerkende U’s krav. L gjorde bl.a. gældende, at U’s krav var fremsat efter udløbet af 14-dages fristen i LL § 98, stk. 2.

Begrundelse og konklusion: Huslejenævnet traf afgørelse om

-

at U var berettiget til at tilbageholde 1.000 kr. til dækning af eventuel ekstraregning vedrørende varme for 2001 og gebyr for ekstraordinær aflæsning af varmemålere,

- at U var berettiget til at opkræve et straksudlejningsgebyr på 650 kr., fordi L var frigjort før det varsel, der var fastsat i kontrakten, samt om

-

at U ikke var berettiget til at kræve betaling af leje for tiden 1. september til 15. september 2001, da lejemålet var ophørt den 1. september 2001.

Ankenævnet stadfæstede huslejenævnets afgørelse, idet ankenævnets flertal dog fastsatte straksudlejningsgebyret til 800 kr. Ankenævnet traf endvidere afgørelse om, at U’s krav ikke var bortfaldet i medfør af LL § 98, stk. 2, da 14-dages fristen alene retter sig mod istandsættelseskrav og ikke imod øvrige pengekrav.

Mindretallet i ankenævnet ville alene godkende et straksudlejningsgebyr på 650 kr.

Instans og sagsnr.:

Afgørelse af den 25. september 2002 fra Ankenævnet for De Københavnske Huslejenævn (Ank. nr. 207-20005 2+3/01)