Læs om den nye Boligaftale vedr. BRL §5.2

Der er idag d. 30 januar 2020 indgået aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet. 

Aftalen indeholder følgende punkter. 

  • Spekulantstop: Der indføres en karensperiode, som betyder, at der efter overtagelse og gennemgribende modernisering af en ejendom skal gå fem år, før huslejen må sættes op efter lovens § 5, stk. 2.
  • Grønt incitament: Karensperioden på fem år bortfalder, hvis en ejendoms energiklasse hæves med mindst tre niveauer eller energiforbedres for mindst 3000 kroner per kvadratmeter.
  • Huslejebremse: Lejen vil fremover ikke kunne fastsættes væsentligt over det lejedes værdi (i praksis op til ti procent over), men vil fremover alene kunne fastsættes til maksimalt det lejedes værdi.
  • Grønt energikrav: Der indføres et skærpet grønt energikrav, så der først kan gennemføres forbedringer efter lovens § 5, stk. 2, når ejendommen er bragt op på energiklasse C, eller man har løftet ejendommens energiklasse mindst to niveauer.
  • Forbud mod "flytte-penge": Det skal fremover være forbudt for udlejer at tilbyde lejer penge for at opsige eller fraflytte sit lejemål.
  • Huslejenævn: Der sættes gang i en række initiativer, som vil styrke huslejenævnene og øge gennemsigtigheden i lejeniveauerne.
  • Besigtigelse: For at modvirke fup-moderniseringer, hvor udlejer udskifter nyere installationer alene for at opfylde beløbskrav, indføres krav om, at lejemålets stand før en modernisering skal dokumenteres ved en besigtigelse fra huslejenævnet.

Det er en rigtig ringe aftale, der uden tvivl vil stille både lejere og udlejere ringere. Det er en aftale, som alene er indgået på baggrund af populisme og som løser et ikke-eksisterende problem. Der kunne gøres meget ved den lejeregulering vi har idag, men det sidste der er brug for er at yderligere komplicere loven - det er desværre det vi har fået her. 

Ud over at Andelsboliger, Pensionskasser og en række andre aktører vil miste store summer på den her aftale, vil det give forringe udbuddet af tidssvarende lejeboliger. Punktet omkring "Forbud mod flytte-penge" er i sig selv et glimrende destilleret udtryk for regeringens holdning til lejere og udlejere. Der er ingen lejere, nogensinde, der er blevet tvunget ud af deres lejemål - det kan man ikke, heller ikke ved at tilbyde penge. Men at 2 parter ikke længere må indgå en aftale, som begge parter ønsker at indgå og som tilgodeser begge parter uden iøvrigt at skade nogen andre, forekommer totalitært. 

En skidt dag for udlejning af bolig i Danmark.