Ophævelse af lejer, der har frameldt sig el-forsyning

En væsentlig dom, som essentielt betyder, at såfremt udlejer, som følge af at lejer ikke betaler forbrug (i dette tilfælde el), og udlejer således bliver pålagt at betale for lejer, kan lejer ophæves hvis lejer ikke betaler når udlejer opkræver beløbet hos lejer. 

GD 2017/59 V Ophævelse af lejemål ved L's frameldelse fra elforsyningsaftale i lejeperioden
Resume:
L's manglende betaling af el efter framelding fra egen forsyningsaftale i lejeperioden, således at U var blevet leverandør, var pligtig pengeydelse, hvorfor U kunne hæve lejemålet.

Sagsfremstilling:
U anmodede om fogedrettens bistand til at udsætte L fra sit boliglejemål. Ifølge lejekontrakten leverede U alene varme og varmt vand. Til spørgsmålet, om U leverede el til andet end varme, var der sat x i nej i lejeaftalen. U fremsendte påkrav til L den 25. oktober 2016 med krav om betaling af 971,98 kr. til dækning af el og 277 kr. i påkravsgebyr. Da beløbet ikke blev betalt, blev lejemålet ophævet ved brev af 23. januar 2017. Ved sagens fremsendelse til fogedretten vedlagdes rykker fra forsyningsselskabet til U vedrørende betaling af restance for levering af elforsyning til lejemålet. Fogedretten rettede den 1. februar 2017 telefonisk henvendelse til U med henvisning til, at U ikke leverede el til lejemålet. Det var derfor fogedrettens umiddelbare vurdering, at udgiften ikke var en pligtig pengeydelse. U gjorde gældende, at L afmeldte sig som forbruger hos forsyningsselskabet den 2. februar 2016, selvom L fortsat beboede lejemålet. U var derfor nødsaget til at betale for forbruget i perioden 2. februar 2016 til 16. juni 2016. Da U dermed de facto havde leveret strøm til lejemålet, som følge af L's adfærd, var det U's opfattelse, at ophævelsen af lejemålet var korrekt, hvorfor udsættelsessagen burde fremmes.

Rettens begrundelse og konklusion:
Fogedretten:
Fogedrettens begrundelse og resultat
"Ifølge LL § 93, stk. l, nr. 1, kan U ophæve lejemålet, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidig. Ifølge lejekontrakten leverer U varme og varmt vand, og lejemålet er opvarmet ved fjernvarme. U skal ifølge lejekontrakten ikke levere el. Fogedretten finder på den baggrund, at udgiften til el ikke kan anses for anden pligtig pengeydelse, hvorfor lejemålet ikke kan ophæves på grund af manglende betaling heraf. U's anmodning om L's udsættelse af lejemålet nægtes derfor fremme".
Kendelsen blev kæret af U.

Landsretten:
Landsrettens begrundelse og resultat
"Efter lejeaftalens § 5 er lejemålet opvarmet ved fjernvarme/naturgas, og U leverer ikke el til andet end varme. Af lejeaftalens § 11 fremgår blandt andet: "L tilmeldes som el forbruger hos Forsyningen og betaler direkte hertil for el og kan først frameldes igen på ophørsdatoen, såfremt L selv framelder sig tidligere kan U kræve regningen betalt frem til ophørsdatoen også selvom den er fremsendt i U's navn." På denne baggrund finder landsretten, at der ikke var grundlag for på forhånd at afvise at behandle sagen. Landsretten ophæver derfor fogedrettens afgørelse og hjemviser sagen til fortsat behandling".

OM SAPU
SAPU er hjemsted for ca. 1.000 private udlejere, dvs. privat personer eller CVR nr. der udlejer bolig til privat beboelse. Vi besvarer årligt mere end 3.000 opkald og rådgiver om bl.a. huslejefastsættelse, sager ved huslejenævn, boligretssager og administration af lejemål, herunder fx. lejeopkrævning, sager om “God skik og orden”, opsigelse og / eller ophævelse af lejer mv.  
Vores medlemskab giver dig direkte og omgående adgang til vores telefoniske hotline, samt vores hjemmeside inkl. standarddokumenter, guides, seminarer og fordelagtig prissætning på bl.a. formidling af lejemål, udarbejdelse af lejekontrakter og sagsbehandling.  

Medlemskab kan oprettes her